Naslovnica Akida Koja djela koriste umrlom nakon smrti?

Koja djela koriste umrlom nakon smrti?

917
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Učenjaci su složni da umrlom nakon smrti koriste sva dobra djela kojima je on bio uzrok da se čine za vrijeme njegova života, zbog  hadisa kojeg prenosi Muslim i autori Sunena od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada čovjek preseli prestaju mu sva njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka, ili neko znanje koje je ostavio iza sebe a koje će drugima koristiti, ili dobro dijete koje će moliti Allaha za njega.“

Prenosi Ibn Madže od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selam, rekao: „Ono što stiže do vjernika od njegovih dobrih djela nakon njegove smrti je: znanje koje je druge podučavao i širio, dobro dijete koje je iza sebe ostavio, Mushaf koji je ostavio u nasljeđe, mesdžid kojeg je sagradio, kuću koju je sagradio za putnike namjernike, reku koju je sproveo, trajnu sadaku koju je izdvojio iz njegovog imetka za vrijeme života, sve ovo dostiže do njega nakon njegove smrti.“

Prenosi Muslim od Džerira ibn Abdullaha da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko oživi u islamu neki sunnet (nešto od Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellam, prakse) imaće nagradu za njega i nagradu zbog onoga ko bude radio po tom sunnetu nakon njega, bez da se nešto od njihovih nagrada umanje, a ko u islamu uradi neko ružno djelo, taj će nositi na sebi teret tog grijeha, i teret onih koji budu radili taj grijeh nakon njega bez da se umanji išta od njihovog tereta.“

Učenjaci su složni da umrlom nakon smrti koriste sva dobra djela kojima je on bio uzrok da se čine za vrijeme njegova života

Djela koja drugi urade, a koja koriste umrlom su sljedeća:

1. Dova i traženje oprosta za njega (umrlog)

Oko ovoga se svi slažu da koristi umrlom zbog Allahovog govora: „Oni koji posle njih dolaze – govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, Milosrdan i Milostiv.“  (Sura El-Hašr, 10)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selam: „Kada klanjate dženazu umrlome budite iskreni u dovi za njega.“

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio: „Allahu moj, oprosti živima od nas i mrtvima.“

Nikad naši prethodnici, a i savremenici nisu prestali da dove za umrle i da traže od Allaha za njih milost i oprost, i niko od njih to nije zanegirao.

„Allahu moj, oprosti živima od nas i mrtvima.“

(Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem)

2. Sadaka

Imam Nevevi prenosi idžma’a (saglasnost svih učenjaka) da je sadaka za umrlog ispravna i da njena nagrada stiže do njega, svejedno ta sadaka bila od njegovog djeteta ili nekog drugog, zbog hadisa kojeg prenose Ahmed, Muslim i drugi od Ebu Hurejre da je neki čovjek rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Moj otac je umro, ostavio je imetak ali nije ništa oporučio, da li će mu se oprostiti nešto od grijehova ako udijelim za njega?“, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellam, reče: „Da“.

Prenosi Hasan od Sa’da ibn Ubade kada mu je majka umrla da je rekao: „O Allahov Poslaniče, moja majka je umrla, da li da udijelim sadaku za nju?“ Poslanik odgovori: „Da“. Upitao sam: „A koja je sadaka najbolja?“, on reče: „Napajanje žednih“. Hasan je rekao: To vam je napajanje žednih koje radi porodica Sa’da u Medini.“ Hadis prenose Ahmed, Nesai i drugi.

3. Post

Zbog hadisa kojeg prenose Buhari i Muslim od Ibn Abasa da je rekao: „Došao je neki čovjek Poslaniku i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla, a dužna je postiti mjesec dana, da li da postim za nju? Poslanik mu reče: Ako bi tvoja majka bila dužna neki imetak, da li bi ga ti vratio za nju? Čovjek reče: Da. Poslanik mu reče: Allahov dug je preči da se vrati.“

4. Hadždž

Zbog hadisa kojeg prenosi Buharija od Ibn Abbasa da je neka žena iz Džuhejne došla kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellam i upitala: „Moja majka se zavjetovala da će obaviti hadždž, ali ga nije obavila, da li da ga ja obavim umjesto nje? Poslanik joj reče: Obavi hadždž za nju, šta misliš kada bi tvoja majka bila dužna, da li bi vratila njen dug? Zato obavi hadždž za nju jer je Allahov dug preči da se vrati.“

Najbolja nagrada koja se pokloni umrlom je oslobađanje roba ropstva, sadaka, traženje oprosta i dova za njega i obavljeni hadždž za njega

5. Učenje Kur’ana

Ovo je mišljenje većine sljedbenika sunneta.

Rekao je imam Nevevi: „Poznati stav šafijske pravne škole je da nagrada od proučenog Kur’ana ne stiže do umrlog.

Imam Ahmed ibn Hanbel i grupa učenjaka šafijske pravne škole su stava da nagrada proučenog Kur’ana stiže do umrlog, znači, odabrano mišljenje je da učač nakon što završi sa učenjem kaže: Allahu moj, podari nagradu za ono što sam proučio od Kur'ana tome i tome od umrlih.

Rekao je Ibn Kudame u Mugniju: „Rekao je Ahmed ibn Hanbel: Svaka nagrada od bilo kog dobrog djela stiže do mejita, zbog prenesenih tekstova o tome…“

Oni koji kažu da nagrada od učenja Kur'ana stiže do umrlog, uslovljavaju da učač ne uzme nadoknadu za to učenje. Ako učač traži nagradu za svoje učenje Kur'ana, postaje zabranjeno (haram) i onome ko daje nagradu, a i učaču da je primi zbog hadisa kojeg prenose Ahmed, Taberani i Bejheki od Abdurahmana ibn Šibla da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Učite Kur'an i radite po njemu… i nemojte ga zapostavljati i nemojte biti nemarni po pitanju Kur'ana, nemojte jesti Kur'anom (ovo znači da čovjek uči Kur'an za pare pa da jede od toga) i nemojte se preko Kur'ana obogaćivati.“

Rekao je Ibn Kajjim: „Ibadeti se dijele na dvije vrste: tjelesne i materijalne. Obavijestio nas je Allah da nagrada od sadake stiže do umrlog kao i nagrada drugih materijalnih djela; obavijestio nas je, također, da nagrada od posta stiže do umrlog kao i nagrade drugih tjelesnih ibadeta; obavijestio nas je i o tome da nagrada od hadždža koji je sastavljen od tjelesnih i materijalnih ibadeta stiže do umrlih, tako da sve tri vrste nagrade stižu do umrlog i to po tekstu Šerijata.“

Rezime: Najbolja nagrada koja se pokloni umrlom je oslobađanje roba ropstva, sadaka, traženje oprosta i dova za njega i obavljeni hadždž za njega.

Izvor: https://www.islamweb.net/
Pripremio i preveo: Nuh Mustafa