Naslovnica Akida Šta je pohvalno činiti na samrti?

Šta je pohvalno činiti na samrti?

374
sta ciniti na samrti

Znaj da je poželjno da onaj ko je na samrti bude, koliko god može više, smiren i priseban, da jezikom izgovara riječi kelimei-šehadeta, da se nada dobru i da o Uzvišenom Allahu ima lijepo mišljenje.

Smirenost je poželjna zato što će se susresti sa melekima milosti koji su zaduženi da mu uzmu dušu i obraduju ga Džennetom.

Uzvišeni Allah veli: One kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: ‘Mir vama! Uđite u Džennet zbog onoga što ste činili!’ (En-Nahl, 32)

O razvratnicima i nevjernicima Uzvišeni, pak, veli: A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: ‘Iskusite patnju u ognju!’ (EI-Enfal, 50)

O nevjernicima Uzvišeni Allah, također, veli: A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima! (EI-En'am, 93)

Učenjaci tefsira kažu da riječi Uzvišenog (u prijevodu značenja) ispružili ruke svoje znače ispružili radi kazne i stavljanja okova na njih. Kada nevjernicima bude saopćene da će u Vatru i da ih čeka Allahov gnjev, duše im u tijelima popucaju, pa ih meleki počnu udarati po licima i straga, govoreći im: Izvadite svoje duše! (EI-En'am, 93) Utječemo se Allahu od takvog stanja!

icon page pinŠto se tiče jezika, lijepo je da čovjek na samrti njime što više izgovara riječi kelimei-šehadeta, tim prije što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Onaj kod koga posljednje riječi budu: Nema boga osim Allaha!, ući će u Džennet.” (hadis bilježe Ebu Davud, Hakim i Ahmed)1

To je lijep znak da je umrli lijepo okončao život i da će u Džennet. U takve se ubrajaju i oni koji se budu slično držali, kao npr. ko poslije kelimei-šehadeta progovori još nešto, ali lijepo što odiše pokornošću prema Uzvišenom Allahu ili uradi, ili naredi da se učini neko dobro djelo i sl.

Od Omera b. el-Hattaba, r.a., se prenosi da je rekao: “Budite prisutni uz svoje na samrti i podsjetite ih na riječi kelimei-šehadeta: ‘Nema boga osim Allaha’, jer oni vide ono što vi ne vidite.”

Također je lijepo da na samrti čovjeka budu prisutni pobožni ljudi, jer onome ko umire njihova dova može biti od koristi. Osim toga oni će, radi prisustva meleka i njihova aminanja na dovu, govoriti samo ono što je dobro i lijepo.

icon page pinŠto se tiče srca, poželjno je da ima lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu, jer u hadisu, koji prenosi Džabir b. Abdullah, stoji: “Na tri dana prije nego što je umro, čuo sam da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Neka niko od vas ne dopusti da umre, a da o Uzvišenom Allahu nema lijepo mišljenje.'” (hadis bilježe Muslim i Ebu Davud)

Ebu el-Mu'temir b. Sulejman je rekao: “Kada je bio na samrti, moj otac mi je rekao: ‘Mu'temire, pričaj mi o olakšicama kako bih se, imajući lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu, sa Njim sreo.”

Neko je drugi na samrti rekao: “Kako da se u Njega ne nadam, kada sam u Njegovo ime postio osamdeset ramazana?!”

Pripovijeda se da su jednom beduinu, kada se razbolio, rekli da je na samrti, pa je upitao: “Gdje odlazim?” – pa su mu rekli: “Allahu” – na što je on odgovorio: “Drago mi je što odlazim Onome od koga dolazi samo dobro.”

Prve generacije muslimana su smatrale da je lijepo čovjeka na samrti podsjetiti na njegova dobra djela i na Allahovu milost, kako bi se sa Uzvišenim Allahom sreo, misleći o Njemu sve najljepše.

linija

Iz djela “Ne zaboravi smrt, kabur i Ahiret”
Autor: dr. Ahmed Ferid

Bilješka:

1 El-Kermani kaže da se pod njegovim riječima “Nema boga osim Allaha” podrazumijeva i drugi dio kelimei-šehadeta “Muhammed je Allahov Poslanik!”, dok Muhammed Šemsul-hakk Abadi kaže: “Talkin znači da se na ove riječi podsjeti čovjek na samrti, a ne da mu se naredi da ih izgovori.”