Naslovnica Akida Svojsva Allahovog uzdignuća i prisutnosti

Svojsva Allahovog uzdignuća i prisutnosti

729
Uslovi šehadeta la ilahe illAllah

Uzdignutost Uzvišenog Allaha potvrđivale su sve nebeske knjige i svi poslanici i vjerovjesnici, bez ikakvog razilaženja ili derogiranja u vjerozakonima.

O ovom konsenzusu svih vjerovjesnika, na čelu sa Muhammedom b. Abdullahom, poslednjem poslanikom, i njegovim ispravnim sljedbenicima – suprotavile su se mnogobrojne sekte, koje Allahu negiraju svojstvo uzvišenosti – ‘uluv, tj. da je iznad stvorenja, a ujedno Ga opisuju svojostvima koja Mu ne dolikuju, neka je čist i uzvišen Allah od toga čime Ga opisuju.

Neke od tih sekti su:

Džehmije, koji tvrde da je Allah na svakom mjestu, Svojim Bićem;
Sufije hudulijje (panteistička sufijska sekta koja vjeruje u utjelovljenje Boga ili Njegovo sjedinjenje sa pojavnim svijetom), koji vjeruju da je Allah fizički pomiješan u svim stvarima, poput psa, svinje, majmuna, leoparda i sl.

Treba napomenuti da je ovakvo vjerovanje hudul, tj. da se Allah utjelovljuje u svakom biću, odnosno da je prisutan u svakoj stvari fizički, gore i ružnije od vjerovanja kršćana.

Sufije itihadijje (panateistička sufijska sekta), koji vjeruju da je Allah prisutan u svim stvorenjima, poput svinja i ostalih životinja, i da se nalazi u njihovim organima za reprodukciju. Njihovo nevjerstvo veće je od nevjerstva jevreja, kršćana, medžusija (obožavaoca vatre), hindusa i ostalih mnogobožaca.

Mu’tezili i svi oni koji ih u tome slijede iz reda hanefija, maturidija, eš’arija i kelebija, koji tvrde da: “Allah nije ni iznad svijeta, niti ispod, ni s desne, a ni s lijeve strane, niti ispred svijeta, a ni iza”,ida nije na Aršu, a niti iznad Arša, niti iznad svijeta”ii, te da je “onaj koji kaže da je Allah na nebu ili iznad, nevjernik”.iii

Međutim, pripadnici ehli – sunneta, sljedbenici ispravne metodologije na koju je bio Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, i njegovi ashabi, potvrđuju da je Allah, dželle ve ‘ala, iznad Arša, Svojim veličnastvenim Bićem. Imam Ebu Hanife, rahimehullah (u. 150.h.g.), rekao je: ”Ko kaže: ‘Ja ne znam da li je moj Gospodar na nebu ili na Zemlji’, takav je nevjernik.” (Fikhul ebsat)

Imam Alijj b. Abdullah el-Medini, rahimehullah ( u. 234. h.g.), upitan je: “Šta tvrde pripadnici ehli-sunneta vel-džemata?”, pa je odgovorio: “Vjeruju u viđenje Uzvišenog Allaha na ahiretu, da je Allah govorio s Musaom, da se On, tebareke ve te’ala, uzvisio na Arš iznad sedam nebesa.” (El-Hamevijje)

Rečeno je imamu Ahmedu, rahimehullah (u.241.h.g.): “Allah je iznad sedam nebesa, iznad Arša, daleko udaljen od stvorenja, a Njegova moć i znanje su prisutni na svakom mjestu”, pa je potvrdno kazao: “Da, On je iznad Arša, a Njegovo savršeno znaje pristuno je na svakom mjestu.” (Es-sunne)

Kada je imam Ahmed rahimehullah, upitan o onima koji tvrde da Allah nije iznad Arša, odgovorio je: “Njihov govor se vrti oko kufra – nevjerstva (jeduru ‘alel-kufr).” (Idžtimaul – džujuš) Imam Ebi Zur’a (u. 264. h.g.) i imam Ebu Hatim ( u. 277. h. g.) rahimehullah, rekli su: “Konsenzus slijedbenika islama temelji se na potvrđivanju Allahovog savršenog svojstva, i da je On, tebareke ve te’ala, iznad Arša, daleko od stvorenja, a Allahovo savršeno znanje je na svakom mjestu, pa ko bude drugačije tvrdio, neka je na njega Allahovo prokletstvo.” (El-Lalekai, Es-Sunne)

Ajeti u kojima se govori o pristustvu Allaha s Njegovim stvorenjima

Ajeti u kojima se govori o pristustvu Allaha s Njegovim stvorenjima navest ćemo u ovom poglavlju, jer je sasvim prikladno da se navedu nakon ajeta koje smo citirali u poglavlju Allahove uzvišenosti iznad stvorenja.

U vezi sa Allahovom uzvišenosti i blizinom, nametnulo se pitanje: Kako je moguće da Allah, dželle šanuhu, bude iznad stvorenja, a istovremeno zajedno s njima, u njihovoj blizini?

Kako bi odgovorio na ovo pitanje, šejh Ibn Tejmijje, rahimehullah, naveo je ovo poglavlje odmah nakon poglavlja Allahove uzvišenosti iznad stvorenja.

Spomenuo je vjerovanje u Allahovu uzvišenost, zatim Njegovu blizinu i prisutnost, kako neko ne bi pomislio da ta svojstva sliče svojstvima stvorenja. Upravo ovakav redoslijed je odgovor onome koji negira i poriče Allahovu uzvišenosti iznad stvorenja. Većina onih koji negiraju da je Allah iznad stvorenja, iznad Arša, svoju tvrdnju dokazuje ajetima ma’ijjeta, Allahovog pristustva sa stvorenjima, odbijajući jasne ajete koji ukazuju na Allahovu uzvišenost iznad stvorenja. Zato je veoma bitno da se ovi ajeti shvate na način kako su to shvatile prve generacije muslimana. Također odgovor za to nalazimo u Kur’anu, sunnetu i konsenzusu učenjaka, a on glasi:

“Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.” (Eš-Šura, 11)

Ništa nije kao On, ništa Mu nije slično u pogledu svojstava. Shodno tome, sljedbenici selefus-saliha, naših dobrih prethodnika, dijele ma'ijje – Allahovo prisustvo sa Njegovim stvorenjima, na dvije vrste:

1. opći ma'ijje, koji obuhvata sva stvorenja,

2. posebni ma'ijje

Neki od dokaza općeg Allahovog prisustva sa Njegovim stvorenjima su ajeti:

“On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.” (El-Hadid, 4)

“…a da On nije s njima gdje god oni bili.” (El-Mudžadela, 7)

“A On je s njima i kada noću smišljaju riječi kojima On nije zadovoljan! A Allah doista obuhvaća sve što oni rade!” (En-Nisa, 108), i slični ajeti.

Dokazi za posebni ma'ijje:

“Ne brini se, Allah je s nama!” (Et-Tevbe, 40)

“Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim.” (Taha, 46)

“Allah je s onima koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.” (En-Nahl, 128)

“… jer Allah je, zaista, s izdržljivim!”
(El-Enfal, 46)

Tako opće Allahovo prisustvo obuhvata i sadrži Allahovo univerzalno znanje o Njegovim stvorenjima i obaviještenost o njima, gledanje i nadzor, dok je u isto vrijeme Uzvišeni Allah Svojim Bićem iznad Arša. Posebno Allahovo prisustvo obuhvata Allahovu pomoć, pobjedu, čuvanje, pažnju, blagodat.

Iz knjige: Svojstva Milostivog
Autor: Sanel Rami
ć
Bilješke:

i Šejhul – akaid, Šejhul – mevakit, Hašijetul – kestejli, Bed’ul – emali me’a šerhi du’il – me’ali
ii El- Bezdevi, Usulud- din Č El- Karijj, Du’ul – me’ ali
iii El-Bahru- raik