Naslovnica Akida Da li je ispravno kazati da Allah sjedi nad Aršom?

Da li je ispravno kazati da Allah sjedi nad Aršom?

668
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Pitanje: Esselamu alejkum.
Da li je ispravno mišljenje koje zastupaju određeni islamski učenjaci da Uzvišeni Allah sjedi na Aršu, naravno onako kako to samo Njemu dolikuje.
Nije mi poznato da je itko od daija govorio o ovome, pa možete li mi pojasniti, Allah Vas nagradio svakim hajrom. Radi se tačnije o ovome, ovdje se spominju predaje od imama Ahmeda da Allah sjedi na Kursijju, malo sam zbunjen, da li to imam Ahmed misli da su Arš i Kursijj isto, ili nešto drugo je u pitanju?
Eto, pa ako možete da pročitate to što sam Vam poslao, pa onda da mi pojasniti šta je ispravno po ovom pitanju.

dekorativna linija

Odgovor:

Ono što je pritvrđeno u sunnetu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i govorima njegovih ashaba, radijellahu anhum, jeste da se Uzvišeni Allah uzvisio iznad Arša.

I to je Uzvišeni Gospodar spomenuo na sedam mjesta u Svojoj Knjizi, a jedno od tih jeste i ajet u suri El-E’araf: Zaista je Gospodar vaš Allah Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio.1

Kod mufessira je opće poznato da se el-istiva tumači kao uzvisenje i uzdizanje.

Imam El-Buhari je u svom Sahihu naslovio poglavlje: Riječi Uzvišenog: ‘A Njegov je Arš iznad vode bio…’

Rekao je Ebul-Alije: Isteva ilas-sema, tj. uzvisio se.

Kaže imam i mufessir El-Begavi: Summe-steva ilas-sema2, Ibn Abbas i većina mufessira su kazali: tj. uzvisio se iznad nebesa.3

To isto navodi i imam Ibn Hadžer u svom komentaru na Buharijevu zbirku, i dodaje: “Ebu Ubejde, El-Ferra i drugi su rekli slično tome.”4

Što se tiče toga da se el-istiva tumači kao sjedenje, o tome govore neke predaje od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, međutim nijedna nije vjerodostojna.

Dok ima nekih učenjaka od selefa koji su zagovarali ovaj stav, tj. da se el-istiva tumači kao sjedenje, a od njih su: imam Haridžeh ibn Mus’ab Ed-Dab’i, i to navodi Abdullah sin Imama Ahmeda u svojoj knjizi Es-Sunneh, 1/105.

Također, to je potvrdio i imam Ed-Darakutni u svojim poznatim stihovima.

No, i ako bi pretpostavili da je ovo tumačenje pritvrđeno, onda nema sumnje da je stroga obaveza negirati poistovjećivanje toga sa sjedenjem koje je svojstveno za stvorenja.

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah:
“Pa ako smo spoznali da sve ono čime su opisani meleci i ljudske duše od vrste pokreta, uspinjanja, spuštanja i mimo toga, da ništa od toga ne sliči pokretima ljudskih tijela, i mimo toga što posmatramo na dunjaluku, i da je njima omogućeno ono što ljudskim tijelima nije, onda ono čime je opisan Uzvišeni Gospodar je daleko preče mogućnosti od toga, i daleko udaljenije od poistovjećivanja sa spuštanjem ljudskih tijela. Štaviše, Njegovo spuštanje ne sliči spuštanju meleka i ljudskih duša…

Pa ako sjedenje mejjita (umrlog) u njegovom kaburu ne sliči sjedenju tijela živog, onda ono što se prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, od izraza “sjedenja” o Allahu Uzvišenom, poput hadisa kojeg prenosi ashab Dž’afer ibn Ebi Talib, i hadisa Omera ibn El-Hattaba, i drugih, je preče da ne sliči svojstvima ljudskih tijela.”5

Međutim, preče i bliže istini je da se zastaje kod ovog izraza, zbog toga što se ne spominje u Allahovoj Knjizi i vjerodostojnom sunnetu, niti govorima ashaba, radijellahu anhum.

Rekao je šejh Ibn Usejmin, rahimehullah: Što se tiče tumačenja istivaa Allaha nad Aršom time da je to Njegovo usvisenje, to je ono što je poznato kod selefa, i to navodi imam Ibnul-Kajjim u svojoj poznatoj Nuniji. Dok, kada je riječ o sjedenju, onda se to spominje od nekih selefa, ali po tom pitanju ja nešto osjetim u svojoj duši (tj. srce mi nije smireno tim tumačenjem), a Allah najbolje zna.6

Slično spominje i šejh El-Berrak: Došlo je u nekim predajama da se sjedenje pripisuje Uzvišenom Allahu, i da On Uzvišeni sjedi nad Svojim Kursijom onako kako On hoće…
A iz konteksta govora šejhul-islama se može razumijeti da “el-istiva” obuhvata i sjedenje.
Međutim, preče je da se suzdržimo od izgovaranja ovog izraza, osim ako se utvrdi (vjerodostojnim putem).7

Shodno svemu navedenom:

Smatramo da se ne treba izražavati tim izrazom, već treba kazati: Isteva alal-arš uzvisio se iznad Arša.
Dočim, onaj ko prihvati i zagovara ono drugo tumačenje koje se prenosi od nekih selefa po ovom pitanju, ne treba mu se prigovarati niti negirati.
Ali mu se treba kazati sljedeće: ovo, i slično tome, se ne treba spominjati pred običnim masama, jer to može biti za njih fitna i iskušenje, pa čak može rezultirati njihovim upadanjem u poistovjećivanje Stvoritelja sa Njegovim stvorenjima.

Također, ovim se pojasnilo da upotrebljavanje ovog izraza ne predstavlja kufr u Allaha Uzvišenog, naprotiv to je tumačenje svojstva el-istivaa, a oko čega su se selefi razišli. Iako smo već spomenuli da je bolje i preče da se taj izraz izbjegava i ne upotrebljava.

A Allah Uzvišeni najbolje zna.


Izvor fetve: https://islamqa.info/
Prevod i obrada: Emir Krčo


1 El-E'araf, 54.
2 El-Bekara, 29.
3 Tefsir El-Begavi (1/78).
4 Fethul-Bari (13/417).
5 Medžmu'ul-fetava (5/527).
6 Medžmu’u fetava Ibn Usejmin (1/196).

7 Šerh Et-Tedmurijje (188 str.).