Naslovnica Akida Značaj Mekke i Mesdžidu-l-harama (Svete džamije)

Značaj Mekke i Mesdžidu-l-harama (Svete džamije)

538
Mesdžidu-l-haram (Sveta džamija) se nalazi u Mekki
Mesdžidu-l-haram (Sveta džamija) se nalazi u Mekki

Mesdžidu-l-haram (Sveta džamija) se nalazi u Mekki, na zapadu Arabijskog poluotoka. Za islam i muslimane on ima veliki značaj i položaj, od čega izdvajamo:

1 U njemu se nalazi Ka’ba Časna

Vrata Ka’be na kojima su ispisani neki kur’anski ajeti
Vrata Ka’be na kojima su ispisani neki kur’anski ajeti

Ka’ba je građevina u obliku kocke a nalazi se u središtu Mesdžidu-l-harama u Mekki.

Ona je kibla – pravac prema kojem se muslimani okreću u namazu i drugim ibadetima koje im je Allah Uzvišeni propisao.

Ka’bu su po Allahovoj zapovijedi sagradili Ibrahim i njegov sin Ismail, Allah im mir i spas darovao, a kasnije je njeno zdanje više puta prepravljano i obnavljano.

Allah Uzvišeni je objavio: I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: “Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš! (El-Bekara, 127)

Naš vjerovjesnik Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, učestvovao je sa mekkanskim plemenima u postavljanju Crnog kamena (Hadžeru-l-esveda) na njegovo mjesto u zidu Ka’be kada su Mekkelije obnavljale Ka’bu.

2 To je prva džamija – Božiji hram na Zemlji

Plemeniti ashab – drug Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, Ebu Zerr el-Giffari, Allah s njim bio zadovoljan, pitao je: “O Allahov Poslaniče, koji je Božiji hram prvi podignut na Zemlji?!”, pa je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, odgovorio: “To je El-Mesdžidu-l-haram (Ka’ba)!” Ponovo je pitao: “A poslije njega?!” Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, odgovori: “El-Mesdžidu-l-Aksa!” Ebu Zerr upita: “Koliki je (vremenski) razmak između njih?!” Poslanik reče: “Četrdeset godina. I još nešto, gdjegod da te zatekne namaz, obavi ga na tom mjestu, jer u tome je dobro.” (El-Buhari, 3186 i Muslim, 520)

3 Uvećana nagrada za namaze obavljene u Mesdžidu-l-haramu

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, u vezi ovoga kaže: “Namaz obavljen u ovoj mojoj džamiji vrijedi kao hiljadu namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji, osim džamije Mesdžidu-l-harama. A namaz u džamiji Mesdžidu-l-harama vrijedi koliko sto hiljada obavljenih namaza u nekoj drugoj džamiji.“ (Ibn Madže 1406 i Ahmed, 14694)

4 Džamija Mesdžidu-l-haram je harem (sveto mjesto) Allaha i Njegovog Poslanika

Allah Uzvišeni je objavio: Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, koji je On učinio svetim – a Njemu sve pripada – i naređeno mi je da budem poslušan. (En-Neml, 91)

Mekku je Allah Uzvišeni učinio svetom, zabranivši da se u njoj krv prolijeva – ratuje i ubija, da se nekome nepravda čini, love životinje, obaraju stabla ili čupa rastinje i biljke.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Doista je Allah Uzvišeni Mekku učinio svetom, a to nisu učinili ljudi; tako je čovjeku koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan zabranjeno da u njoj prolijeva krv ili posiječe stablo.” (El-Buhari, 104 i Muslim, 1354)

5 Mekka je najdraži grad Allahu Uzvišenom i Njegovom poslaniku Muhammedu, Allah mu mir i spas darovao

Jedan od drugova Allahovog Poslanika, Allah s njim bio zadovoljan, kazuje: “Vidio sam Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, kako stoji u El-Huzuretu (mekkansko naselje), govoreći o Mekki: ‘Tako mi Allaha, ti si Allahov najbolji zemaljski predio i Njemu si najdraža. Da me iz tebe nisu prognali, ja te nikada ne bih napustio.’” (Et-Tirmizi, 3925 i En-Nesai, Es-Sunen el-Kubra, 4252)

6 Allah je naredio hadždž – hodočašće Svome Hramu svetom, svima koji imaju mogućnost da to učine

Kaba, Mekka, islamske temeAllahov poslanik Ibrahim, Allah mu mir i spas darovao, po nalogu Svevišnjega, uputio je poziv za hadždž svim ljudima, pa su mu se ljudi u skupinama, sa svih strana svijeta, počeli odazivati. Hadždž su učinili svi poslanici kako nas o tome obavještava Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao. A Uzvišeni u Kur’anu govori o naredbi Ibrahimu, Allah mu mir i spas darovao, da pozove ljude na hadždž: … i oglasi ljudima hadždž! – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih. (El-Hadždž, 27)

Izvor: Newmuslimguide
Obrada: Menhedž