Naslovnica Akida Tevekkul (oslonac) koji je ibadet i tevekkul koji je širk

Tevekkul (oslonac) koji je ibadet i tevekkul koji je širk

1280
islam

Jezičko značenje: prepuštanje i oslanjanje.

Šerijatsko značenje: oslonac srca na Allaha Jedinog i kao takav sastoji se iz tri stvari:

1. istinskog, stvarnog oslonca na Uzvišenog Allaha;
2. čvrstog vjerovanja u Allaha i ubjeđenja da je svaka stvar u Allahovoj ruci;
3. činjenja dozvoljenih sebeba (razloga, uzroka).

Vrste oslonca:

1. Oslonac koji je ibadet, a biva oslanjanjem na Allaha Jedinog ne pripisujući Mu sudruga u tome.

2. Oslonac koji je širk, a koji biva oslanjanjem na nekoga drugog pored Allaha u stvarima koje su svojstvene samo Njemu Uzvišenom, kao i potpunim ili djelimičnim oslanjanjem na poduzete sebebe (razloge, uzroke).

[Primjer oslonca koji je veliki širk je ako bi se borac oslonio na neko izmišljeno božanstvo (bog rata) u borbi protiv svog neprijatelja ili bi se oslonio na mrtve svece/”evlije” da će mu pomoći ili tome slične situacije, a primjer oslonca koji je mali širk jeste kada bi se borac musliman nakon što je podeuzeo sebebe (uzroke): naoružao se uzimajući najbolje oružje koje je mogao pribaviti, te zauzeo najbolju moguću poziciju u borbi, poduzeo i ostale sebebe (uzroke) u borbi, a potom se oslonio na te sebebe misleći da mu je to dovoljno za pobjedu, umjesto da se osloni na Allaha, koji daje pobjedu, i koji, ako hoće, daje i poraz iako su poduzeti svi sebebi od strane borca. Primjeri:

Borac koji čini veliki širk kaže: Pomoći će mi taj i taj (mrtvi) evlija, Husejin ili drugi (što je često ubjeđenje kod šija), pa ću pobijediti!

Borac koji čini mali širk jest onaj koji kaže: Sve sam uradio kako treba: uzeo najbolje oružje, zauzeo najbolju poziciju, pripremio najbolju taktiku…, znači, pobijediću!

Dok, borac musliman, koji se ispravno oslanja na Allaha, kaže: Sve sam uradio kako treba od priprema za borbu, a od Allaha je pobjeda i na Njega se oslanjam!]1

3. Opunomoćivanje koje biva kada opunomoćiš nekog čovjeka da učini za tebe neki posao i on je u stanju da to učini. Ovo je dozvoljena vrsta oslonca.

Razlika između oslonca i opunomoćivanja:

– Oslonac je skriveno srčano djelo.
– Opunomoćivanje je spoljašnje, javno djelo.

Dokaz za tevekkul – oslonac

Uzvišeni Allah kaže:

“…a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!” (Prijevod značenja El-Maida, 23)

 

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida 
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema/naslov: Menhedž

Bilješka:
1. Tekst između uglastih zagrada je od Menhedža.