Naslovnica Akida Trideset hadisa koji su prošireni među svijetom a koje je šejh Ulvan...

Trideset hadisa koji su prošireni među svijetom a koje je šejh Ulvan ocjenio slabim

1404
hadis, sunnet

Šejh Sulejman el-Ulvan se opisuje kao jedan od najvećih živih učenjaka današnjice, pogotovo na polju poznavanja hadisa – on je muhaddis1 današnjice (detaljnija biografija šejha ovdje).

Muhaddis (el-muhaddis) je islamski naziv za stručnjaka koji duboko poznaje hadise te poznaje lanac njihovih prenosilaca. Muhadis može raspoznati vrstu i stepen hadisa, te davati ocjene hadisa (detaljnije o vrstama hadisa ovdje).

Što se tiče slabih (daif) hadisa, oni se ne mogu uzeti kao izvor šerijatskih propisa, tj. na njima se ne grade šerijatski propisi i obaveze.

Slijede hadisi i njihova ocjena od šejha Sulejmana el-Ulvana, Allah ga sačuvao.

dekorativna linija
1 Kada čovjek zaspi u namazu Allah se njime ponosi kod meleka.

Predaja je mursel (vid slabog hadisa).

2 Kada bi sunce stavili u moju desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja ne bih ostavio ovu vjeru.

Hadis je slab.

3 Namaz u Bejtul-makdisu je poput 500 stotina namaza na drugom mjestu (mimo Meke i Medine).

Ovaj rivajet je slab, vjerodostojan je rivajet da je namaz u Bejtul-makdisu poput 250 namaza na drugom mjestu (mimo Meke i Medine).

4 Allah je prokleo onoga ko sjedne na sred halke.

Hadis je slab.

5 Liječite vaše bolesne sadakom.

Hadis je slab.

6  Sadaka gasi srdžbu Gospodara.

Hadis je slab

7 Allahu zaštiti me od vatre – sedam puta poslije akšam namaza.

8 Hadisi koji govore o podizanju ruku prilikom svakog pogibanja i podizanja u namazu su slabi.

Ispravno je podići ruke samo u čatiri situacije: početni tekbir, odlazak na ruku, vraćanje sa rukua i kod podizanja sa prvog tešehuda na treći rekat.

9 Sve predaje koje govore o bacanju tri pregršta zemlje na grob mejita su slabe.

10 Svaki hadis u kojem se zabranjuje džunubu učenje nečeg od Kur'ana je slab.

11 Kamata ima sedamdeset i nekoliko ogranaka, najmanji od njih je kao da čovjek oženi svoju majku.

Ovaj hadis je izmišljen, nema osnove. Hadis navodi i Hakim u Mustedreku i ocjenjuje vjerodostojnim što je velika greška. Vjerodostojno se prenosi od Abdullaha ibn Mesuda da je rekao: „Kamate ima sedamdeset i nekoliko ogranaka i širk isto tako.“

12 Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 10 puta izjutra i naveče.

Hadis bilježi Taberani a lanac prenosilaca je prekinut.

13 Onaj ko se bude držao mog sunneta kada se pokvari moj ummet imaće nagradu pedesetorice. Ashabi upitaše: pedest od nas ili od njih? Od vas – reče Poslanik.

Hadis bilježi Tirmizi ali je njegov sened slab zbog ravije po imenu Omer ibn Šakir.

14 Ko ogasuli mejjita neka se okupa.

Hadis je slab.

15 Ko puno donosi istigfar, Allah će mu otkloniti svaku brigu i dati izlaz iz svake poteškoće.

Hadis je slab.

16 Riječi: Gospodaru moj ovo je od Tebe i za Tebe – prilikom klanja kurbana, nisu vjerodostojne od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

17 Ljudi će kasniti (tj. od prvog safa) sve dok ih Allah ne okasni. U rivajetu Ebu Davuda stoji: Sve dok ih Allah ne okasni u vatri.

Ovaj rivajet Ebu Davuda je slab (šaž).

18 Nije vjerodostojno učenje sure Ihlas, Felek i Nas u jutarnjem i večernjem zikru po tri puta.

Ispravno je proučiti samo jednom suru Felek i Nas bez sure Ihlas.

19 Ko iftari postača ima poput njegove (postačeve) nagrade bez da se postaču umanji bilo šta od njegove nagrade.

Hadis je slab jer ima skrivenu mahanu a to je da Ata nije čuo od Zejda ibn Halida el Džuhenija. Stoga je imam Ali Ibn Medini rekao da je rivajet Ata’a od Zejda ibn Halida mursel (slab)

20 Ko preseli na dan džume biće sačuvan kaburskog iskušenja.

Hadis je slab.

21 Namaz u ramazanu je poput 70 namaza mimo ramazana.

Hadis je jako slab.

22 Kada prođeš pored groba mušrika obraduj ga vatrom.

Spoljašnjost seneda hadisa je obmanula kasnije učenjake pa su ga ocijenili vjerodostojnim, iako su prvi učenjaci bili složni da je hadis slab jer je od rivajeta Zuhrije od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da je hadis mursel (slab).

23 O Fatima obrij glavu (tj Hasanu) i udjeli sadaku u iznosu težine kose.

Ovaj hadis je slab i ne prenosi se ništa vjerodostojno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o udjeljivanju sadake u iznosu težine kose.

24 Ko sjedi na mjestu u kojem je klanjao sabah sve dok ne izađe sunce pa potom klanja dva rekata imaće nagradu hadža i umre, poptuno, potpuno, potpuno.

Hadis je slab. Ne znam da je u pogledu slabosti ovog hadisa bilo razilaženja među prvim učenjacima. Što se tiče sjedenja nakon sabah namaza to je vjerodostojno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali što se tiče nagrade koja se spominje u ovom hadisu to nije vjerodostojno.

25 Ko vam dođe, a zadovoljni ste njegovom vjerom i ahlakom oženite ga.

Hadis je slab a bilježi ga Tirmizi.

26 Svaki sin Ademov griješi a najbolji griješnici su oni koji se kaju.

Hadis je slab.

27 Učenje sure Kafirun prije spavanja nije vjerodostojno.

28 Ko zatekne imama na početnom tekbiru 40 dana biće sačuvan od vatre i nifaka.

Hafizi hadisa se slažu da je ovaj hadis slab.

29 Svaki hadis u kojem se spominje vrijednost onoga ko preseli uoči, ili na dan džume je slab.

30 Vitr je hak (istina), pa ko ne klanja vitr nije od nas.

Hadis je slab.

Izvor: saaid.net
Prevod: Menhedz