Naslovnica Hadis U Džennet neće ući samo onaj koji to odbije!

U Džennet neće ući samo onaj koji to odbije!

2072
islamski tekstovi, kazivanja

Od čovjekovih urođenih osobina sa kojim ga je Uzvišeni Allah stvorio, je i to da voli sve što je dobro i lijepo. Svaka stvar koja je sama po sebi dobra i lijepa privlači čovjeka i njegovu pozornost.

Na primjer, čovjek voli ukusnu hranu, lijepu odjeću, finu i udobnu kuću, dobru i poštenu ženu, poslušnu i vaspitanu djecu…

Iako čovjek prirodno teži dobrim i lijepim stvarima, samo je pitanje hoće li se potruditi da stekne stvari kojima teže njegova duša i srce!

Svaki čovjek nastoji da od tih dunjalučkih ukrasa stekne što je više moguće, međutim, ukrasi i ljepote Dženneta su daleko bolje i veće od ovosvjetskih ukrasa. Štaviše, stvarnost džennetskih ljepota čovjek ne može dokučiti, već ih, samo u okviru svoje mašte, koju je na osnovu dunjalučkih primjera izgradio, može zamišljati, dok je njihova stvarnost nešto sasvim drugo.

Kaže Uzvišeni Allah u prevodu značenja:
(“Ljudima se čii da je lijepo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodatiu životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.”)1

I kaže:
(„A obraduj one koji vjeruju i dobra djela čine da njima pripadaju džennetske bašče kroz koje rijeke teku! Kad god budu opskrbljeni kakvim plodom, reći će: ‘Ovim smo i prije bili opskrbljeni!’ A bit će im davani samo njima slični! U njima će oni supruge očišćene imati i oni će u njima vječno boraviti.“)2

I kaže:
(„I niko ne zna šta je za njih skriveno, a što će oči njihove obradovati, kao nagrada za ono što su činili.“)3

Također, to se potvrđuje i u hadisu Allahova Poslanika, gdje veli:
„Allah kaže (u hadisu kudsijju): ‘Svojim dobrim robovima pripremio sam ono što nijedno oko nije vidjelo niti je ijedno uho čulo, niti je na um palo ijednom čovjeku.'“4

A sada ćemo spomenuti neke od ajeta koji govore o džennetskim ukrasima i ljepotama.

Rekao je Uzvišeni Allah:
(„Izgled Dženneta koji je obećan onima koji se Allaha boje ovakav je: u njemu su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog, i u njemu za njih ima voća svakovrsnog, a usto i oprosta od Gospodara njihova.“)5

I rekao je:
(„Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je zalog za ono što je uradio. Još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli, jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati – zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh, a služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni, i primaknut će se jedni drugima i jedni druge pitati : ‘Prije smo među svojim porodicama strahovali, pa nam je Allah milost darovao i od patnje u Ognju nas sačuvao. Mi smo Ga u dovi molili, On je, doista, Dobročinitelj, Milostivi.'“)6

I rekao je:
(„Neka lica Dan taj bit će radosna, trudom svojim zadovoljna, u Džennetu visokome, u kome prazne besjede neće slušati! U njemu su izvor-vode koje teku, u njemu su divani uzdignuti, i pehari postavljeni, i jastuci poredani i ćilimi rašireni.“)7

I rekao je:
(„Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata. U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti.“)8, i još mnogo drugih ajeta koji opisuju ljepote i ukrase Dženneta.

Nakon što smo saznali o džennetskim ljepotama i uživanjima, da li je moguće da postoje ljudi koji odbijaju i ne žele te blagodati?! Naravno da postoje ljudi koji će, pored nezamislivih džennetskih ljepota, odbiti ulazak u Džennet!

U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijellahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: rekao:
„Svi iz moga ummeta ući će u Džennet, osim onoga koji to odbije.“
‘Allahov Poslaniče, pa ko će to odbiti?’, upitaše (ashabi), a on odgovori:
„Onaj koji je meni pokoran ući će u Džennet, a onaj koji je prema meni neposlušan- to je taj koji odbija!“9

Kako biti pokoran Allahovom Poslaniku?

Nema sumnje da pokornost Poslaniku upravo predstavlja pokornost Allahu, zbog toga što je On Uzvišeni naredio da se pokoravamo Njegovom Poslaniku u sljedećim ajetima:
(„Ko se pokori Poslaniku, pokorio se i Allahu, a ko se okrene, pa Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.“)10
(„Reci:'Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah je Onaj Koji oprašta grijehe i milostiv je'“)11
(„Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je očito zalutao.“)12

Dakle svaki musliman koji želi postići ulazak u Džennet i uživanje u njegovim ljepotama mora slijediti Allahova Poslanika, zbog toga što kelimei-šehadet jednog muslimana ne može biti ispravan sve dok ne bude prihvatio poslanstvo Muhammeda i slijedio njegov put i pravac.

Musliman ostvaruje drugi dio šehadeta, a to je svjedočenje da je Muhammed Allahov rob i Poslanik, na taj način što se pokorava Poslaniku u onome što mu je on naredio, i kloni se onoga što mu je zabranio, čvrsto vjeruje u ono s čime je on došao i ne obožava Allaha osim onako kako je on obožavao.

Pa tako kada čuje hadis u kojem Poslanik kaže:
„Allahovo je pravo nad ljudima da Mu ibadet čine ne pripisujući Mu druga, a pravo ljudi kod Allaha je da ne kazni onoga ko nije širk počinio.“13 On će mu se u tome pokoriti, i obožavat će samo Allaha Jedinog, jer je On Uzvišeni Jedini Koji život i smrt daje, Koji sve živo opskrbljuje, Koji cijelim Univerzumom upravlja, i Koji Jedini zaslužuje da se obožava, a klonit će se svih vidova širka i griješenja koje je on zabranio, poput prinošenja žrtve nekom drugom mimo Allaha, upućivanja dove umrlima, odlaska na turbeta, traženja pomoći od džina i sihirbaza i tako dalje.

Grijesi koje smo naveli su od onih grijeha koji ruše čovjekov islam, i ko bude preselio na Ahiret s jednim od navedenih grijeha, bez da se od toga pokajao, Allah će takvom zabraniti ulazak u Džennet i uživanje u njegovim ljepotama. Rekao je Uzvišeni Allah: („Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta u obožavanju pridružuje (tj. Širk), a oprostit će sve mimo toga, kome On hoće! A onaj ko drugog Allahu u obožavanju pridružuje, taj čini potvoru i grijeh veliki.“)14

Prema tome, ono što čovjeka uvodi u Džennet, nakon Allahove milosti, jeste njegovo islamsko vjerovanje, i zbog toga čovjek treba nastojati da što bolje upozna i nauči islamsko vjerovanje kako bi mogao da na ispravan način ispovijeda vjeru i nada se Allahovom Džennetu.

I kada čuje hadis u kojem Poslanik kaže:
„Prvo za šta će od svojih djela, svaki Allahov rob na Sudnjem danu račun polagati, jeste njegov namaz. Pa ukoliko mu bude dobar (tj. ispravan), on se spasio i uspio, a ukoliko mu on bude loš (tj. neispravan), on je izgubio i propao. Međutim, ukoliko mu neki farz bude manjkav, Uzvišeni Gospodar će reći: ‘Vidite ima li Moj rob kakvih dobrovoljnih namaza, pa će se njima nadomjestiti manjkavost kod farzova. Potom će se na isti način postupati i sa ostalim njegovim djelima.“15 Ili hadis u kojem stoji: „Između čovjeka i širka ili nevjerovanja stoji samo napuštanje namaza.“16 Ili hadis: „Ugovor između nas i njih (munafika) je namaz. Ko ga izostavi, postao je nevjernik.“17 On će mu se u tome odazvati i pokoriti, time što će paziti na svoj namaz i voditi računa da ga na vrijeme i pravilno klanja.

Prvi hadis nam kazuje da će svaki čovjek na Sudnjem danu prvo odgovarati za svoj namaz. Pa ako bude položio taj ispit, položit će i ostale ispite, dočim ako ne bude položio taj ispit, onda neće položiti ni ostale! Ovaj hadis, kao što se da vidjeti iz samog teskta, govori o čovjeku koji klanja namaz, i o tome da li ga on klanja na vrijeme i ispravan način ili ne?! A šta tek reći za onog „muslimana“ koji ne klanja redovno, ili čak nikako?! Nema sumnje da je takav u, daleko, većoj opasnosti.

Štaviše, druga dva hadisa nam ukazuju na to da je namaz djelo koje čovjeka čini muslimanom, ili bolje rečeno: da od širka i kufra čovjeka odvaja samo namaz!
Stoga, svako od nas treba dobro promisliti i povesti računa o ovom najbitnijem i najvrijednijem islamskom stubu, bez kojeg čovjek nema uspjeha niti na dunjaluku a niti na Ahiretu.

I kada čuje hadis u kojem Poslanik kaže:
„Klonite se sedam upropaštavajućih (grijeha)!“ „Koji su to, Allahov Poslaniče?“ – upitaše (prisutni). Pridruživanje Allahu druga (tj. širk), sihr (tj. magija), ubijanje osobe koju je Allah zabranio ubiti osim sa pravom, jedenje kamate, jedenje imetka siročeta, bježanje s bojnog polja i potvaranje čednih i bezazlenih vjernica.“18 Ili hadis u kojem stoji: „Dajte mi prisegu da nećete Allahu ništa ravnim smatrati, da nećete krasti i da nećete blud činiti!’ Onaj koji ispuni obećanje – njega će Allah nagraditi, a ko uradi nešto od toga, pa zbog toga bude kažnjen – to mu je iskup. Ko od toga nešto uradi, pa mu to Allah prikrije – ako htjedne, oprostit će mu, a ako htjedne, kaznit će ga.“19 On će mu se u tome odazvati i pokoriti kloneći se grijeha koje je on, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo u navedenim hadisima.

U ovim hadisima su spomenuti najveći i najzastupljeniji grijesi kojih se musliman treba strogo kloniti, jer su oni od onih grijeha koji upropaštavaju čovjeka i njegovu vjeru. Međutim, veliki grijesi nisu samo ove stvari koje se spominju u navedenim hadisima, naprotiv, velikih grijeha ima daleko više, a koji nisu navedeni u dotičnim hadisima.20 Na osnovu toga, musliman je dužan da se maksimalno kloni grijeha, bilo malih ili velikih, kako bi sebi olakšao polaganje računa na Sudnjem danu.

Rezime svega pomenutog jeste da musliman koji želi ući u Džennet i uživati u njegovim ljepotama vječno, neminovno mora da se pokori Allahovom Poslaniku u svemu onome što on od njega traži, jer je to uslov za ulazak u Džennet, kao što smo o tome govorili još na samom početku. Prvenstveno, čovjek mora imati ispravno vjerovanje, a zatim da izvršava naredbe shodno svojim mogućnostima, te da se bezuvjetno i maksimalno kloni šerijatskih zabrana. I samo na ovaj način on će omogućiti sebi garanciju koju je Poslanik dao u hadisu: „Svi iz moga ummeta ući će u Džennet, osim onoga koji to odbije.”

Molim uzvišenog Allaha da nas učini od Njegovih iskrenih robova, koji se pokoravaju Njemu i Njegovom Poslaniku. I za kraj, sva hvala Gospodaru svih svijetova.

Napisao: Emir Krčo

Bilješke:

1 Ali-‘Imran, 14.

2 El-Bekara, 25.

3 Es-Sedžda, 17.

4 Buhari (3244).

5 Muhammed, 15.

6 Et-Tur, 21-28.

7 El-Gašije, 8-16.

8 Ez-Zuhruf, 71.

9 Buhari (7280).

10 En-Nisa, 80.

11 Ali-‘lmran, 31

12 El-Ahzab, 36.

13 Buhari (2856).

14 En-Nisa, 48.

15 Tirmizi (413), Ebu Davud (864), Albani kaže da je sahih.

16 Muslim (82).

17 Tirmizi (2621), Nesai (463), Albani kaže da je sahih.

18 Buhari (6857).

19 Buhari (6784).

20 Šerh Nevevi ala sahihi Muslim (2/84).