Pri kraju dunjaluka će se proširiti smutnja i javno će se činiti razni harami, da će to ljudima postati normalno, pa će skupa biti i iskreni i munafik, i vjernik i nevjernik, i tada će Uzvišeni dozvoliti da iziđe Životinja.

Postoji nekoliko pitanja na koja treba odgovoriti, da se pojasni fenomen Životinje:

  • Kakva je to životinja?
  • Gdje i kada će se pojaviti?
  • Šta će biti njena uloga?

Ajeti koji govore o Životinji

Rekao je Uzvišeni Allah: “I Kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im kazivati da ljudi u dokaze Naše nisu bili uvjereni? (Prijevod značenja sure En-Neml, 82)

Riječi “koja će im kazivati” nose doslovno značenje, dakle reći će im razumljivim jezikom, a po jednom drugom kiraetu od Se'ida ibn Džubejra i Ebu Redžaa el-Utaridija uči se teklimuhum što znači “povrijediti” ili “ranit će ih“.

O ovoj Životinji nije poznat nijedan vjerodostojan hadis koji kazuje njen detaljniji opis, a pojedini su učenjaci poput Maverdija i S'alebija naveli potpuno čudna svojstva, da ima glavu vola, uši slona itd.

Ono što je sigurno, ona je prava životinja, izaći će iz zemlje i govorit će ljudima.

Gdje će izaći

Neki kažu da će izaći iz brda Safa u Mekki, a neki opet kažu da će se pojaviti ispod Kabe, po nekima pojavit će se iz pustinje. Međutim, činjenica je da nema vjerodostojnog hadisa koji precizira mjesto njenog izlaska.

Kakva je to životinja

Neki kažu da je životinja ustvari čovjek, koji će ljudima donositi dokaze protiv njih, ali to nije tačno. Neki opet kažu da je to Salihova, alejhi selam, kamila, a po nekima se radi o mladunčetu Salihove kamile.

Šta će ova Životinja činiti – govoriti ljudima

Kao što se navodi u ajetu, ona će govoriti ljudima da nisu vjerovali u Allahove ajete. Kaže Uzvišeni: “I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im kazivati da ljudi u dokaze Naše nisu bili uvjereni?“ (Prijevod značenja sure En-Neml, 82)

Ostavljat će biljeg na ljudima

Od Ebu Umame, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Izaći će Životinja i stavljat će biljege na ljudske noseve, pa će se ovi poslije miješati sa ljudima, i čovjek će kupiti stoku i pitati: Od koga si je ti kupio? Pa će mu se odgovoriti: Od jednog obilježenog1.2

Oko ovog biljega postoje bitna pitanja, kakav će biti i hoće li dugo trajati? I da li će potomci obilježenog imati isti? I ako će se ovim biljegom razlikovati vjernik od nevjernika, i iskreni od licemjera, šta će se potom desiti?

Ljudi će živjeti sa ovim biljegom poduže vrijeme, pa će biti uobičajeno da se čovjeka zove “O, nevjerniče!” ili “O, vjerniče!“ A prije nego dođe čas koji je Uzvišeni Allah odredio kao Smak svijeta, Uzvišeni će poslati ugodan vjetar koji će uzeti duše vjernicima, pa će Smak svijeta nastupiti nad najgorim stvorenjima. Vjernici će toga dana biti sačuvani strave i tuge […]

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se dogodi troje, neće nikome koristiti vjerovanje ako nije vjerovao prije toga, ili ako kao vjernik nije kakvo dobro učinio: izlazak Sunca sa zapada, pojava Dedždžala i izlazak Životinje iz zemlje.“ (Bilježi imam Muslim)


Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi
Priprema i naslov: Menhedž


1 Obilježje poput biljega ili pečata će biti na nosu i dijelovima obraza.
2 Hejsemi kaže: bilježi ga Ahmed, prenosi ga Omer ibn Abdurrahman ibn Atijje koji je pouzdan.