U odnosu prema čovjeku Allahova odredba se dijeli na dvije vrste:

Prva vrsta: Allahova odredba na koju čovjek nema uticaja, kao što je visina čovjeka, njegov izgled (ljepota i ružnoća), život i smrt ili se radi o situacijama u koje čovjek dolazi ne birajući ih, kao što su razne nedaće, bolesti, gubitak imetka, života i usjeva i druge nedaće koje nekad budu kao kazna za roba, nekada kao iskušenje, a nekada pak one budu uzrokom povećanja stepena kod Allaha i oprostom grijeha.

Za stanja i situacije koje se dešavaju čovjeku, a koje on ne bira, neće biti odgovoran niti će za njih polagati račun. Njemu je samo obaveza da sve ono što ga je zadesilo, a on to nije birao, da vjeruje kako je to Allahova odredba, te je dužan da kroz takve sitaucije pokaže svoju strpljivost, vjerovanje i da sve to kao takvo prihvati, jer sve što se u Svemiru dešava u sebi nosi određeni propis, mudrost i sve je to dio Allahove milosti i dobročinstva.

Allah Uzvišeni veli:

Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko – da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce. (El-Hadid, 22-23)

Reci: Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.” I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! (Et- Tevbe, 51)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Uzvišeni Allah veli: ‘Čovjek me uzmenirava vrijeđajući vrijeme, a Ja sam vrijeme, Ja upravljam svim i noć i dan se smjenjuju Mojom voljom.'“ (Bilježi Buharija, br. 4826, i Muslim, br. 2246)

Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, da je rekao: „Bio sam iza Poslanika salallahu alejhi ve sellem, pa mi on reče: ‘O dječače, poučiću te nekim riječima: ‘Čuvaj Allaha, On će tebe čuvati, čuvaj Allaha naći češ Ga ispred sebe, kada moliš, moli Allaha, a kada budes tražio pomoć, traži je od Allaha, i znaj da se sav svijet sakupi da ti donese neku korist ne bi ti donijeli osim ono što ti je Allah zapisao, a kad bi se sakupili da ti nanesu neku štetu ne bi ti nanijeli štete osim onoliko koliko ti je Allah propisao, podignuta su pera, a osušile su se stranice.'“ (Hadi je ispravan, a bilježe ga Ahmed, br. 2669., i Tirmizi, br. 2516., i ovo je njegova verzija)

Druga vrsta: Allahova odredba koja je vezana za postupke čovjeka koje je on u stanju da radi i da utiče na njih na osnovu razuma, snage i mogućnosti izbora koju mu je Allah podario, a primjer takvih radnji i postupaka su vjerovanje i nevjerovanje, pokornost i griješenje, dobročinstvo i činjenje zla.

Za sve ovo navedeno čovjek će biti odgovoran i na osnovu toga će biti nagrađen ili kažnjen, jer Uzvišeni Allah je slao poslanike, objavljivao knjige, pojašnjavao razliku između istine i zablude, bodrio ljude da mu čine pokornost, upozoravao ih na opasnost nepokornosti i nevjerovanja, pored toga je čovjeku podario razum, mogućnost izbora i dao mu da mogućnost da izabere put kojeg hoće, i šta god da izabere ono potpada pod Allahovu odredbu i htijenje, tako da sve što se događa ne izlazi van okvira sveopćeg Allahov znanja, htijenja i volje.

Allah Uzvišeni o tome kaže:

I reci: Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje! Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta! (El-Kehf, 29)

Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim. (Fussilet, 46)

Zar da vjerniku bude isto kao grješniku? Ne, njima neće biti isto: one koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili; a one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati; kad god pokušaju iz nje izići, biće u nju vraćeni i biće im rečeno: Trpite kaznu u vatri koju ste poricali. (Es-Sedžde, 18-20)

4. Kur’an je samo pouka svjetovima, onome od vas koji hoće da je na Pravome putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće! (Et-Tekvir, 27-29)

horizontalna linija

Napisao: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Iz knjige Iman u kader
Priprema i naslov: Menhedž (ostali dijelovi serijala ovdje)