El-havf – strah

Značenje: uzbuđenost koja nastaje predosjećanjem propasti ili štete.

Vrste straha:

1. Veliki širk, a on je skriveni strah koji biva kada se čovjek boji nekoga drugog mimo Allaha u onim stvarima koje nije u stanju učiniti niko osim Allaha . Dokaz za ovu vrstu straha jesu riječi Svevišnjega:

“…i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici!” (Prijevod značenja Ali Imran, 175.)

2. Zabranjena vrsta straha koja biva ukoliko čovjek ostavi neku obavezu ili učini nešto što je zabranjeno iz straha od ljudi. Dokaz za to su riječi Allaha, subhanehu ve te’ala:

“…ne bojte ljudi, već se bojte Mene…” (Prijevod značenja El-Maida, 44.)

3. Dozvoljeni strah, a on je urođeni strah, poput straha od lava, neprijatelja, nepravednog vladara i sličnog tome. Dokaz za ovu vrstu straha mogu poslužiti riječi Uzvišenog Allaha kada govori o Musau, alejhis-selam, i kaže:

“I Musa u gradu osvanu prestrašen, očekujući šta će biti…” (Prijevod značenja, El-Kasas, 18.)

4. Ibadet, a on biva kada čovjek strahuje samo od Allaha Jedinog ne pripisujući Mu druga u tome. Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

“A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bude bojao, bit će dva perivoja.” (Prijevod značenja Er-Rahman, 46.)

Vrste straha od Allaha:

1. Pohvaljena vrsta straha koja se javlja između tebe i grijeha prema Allahu, subhanehu ve te’ala, i podstiče te na činjenje propisanog i ostavljanje zabranjenog.

2. Strah od Allaha koji nije pohvaljen, a to je strah usljed kojeg čovjek gubi nadu u Allahovu milost.

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida 
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema/naslov: Menhedž