Naslovnica Edeb - Odgoj Znaš li šta je emanet?

Znaš li šta je emanet?

3202
emanet, povjerenje, povjerljivost

Emanet ima veliko mjesto u islamu, i on je pohvalna moralna osobina kojom treba da se okiti musliman, jer Uzvišeni kaže: I oni koji povjerene im emanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali.1

A Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Čuvaj emanet onom ko ti ga je povjerio i nemoj iznevjeriti onog ko te je iznevjerio.“2

Ako je osoba povjerljiva, poštuju je ljudi i svi imaju u nju povjerenja, i ta plemenita osobina mu daje ugled u porodici i rodbini. Učitelj koji savjesno obavlja svoju obavezu smatra se povjerljivim i učenik koji izvršava svoje zadatke i čuva imetak, tajnu ili čast koje su mu povjerene, smatra se povjerljivim.

* Emanet obuhvata gore navedeno i šire, kako to pojašnjavaju mufessiri tumačeći riječi Uzvišenog: Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lakomislen.3

Pa kažu: emanet su šerijatske dužnosti kojima je Allah obavezao robove; jezik je emanet, ruka je emanet i dijete je emanet. Onaj ko porekne i zataji povjereni emanet i ne vodi brigu o onom što mu je dato na čuvanje, bilo da je to imetak, tajna ili čast, to će ga odvesti u gubitak i propast na dunjaluku. Pa ako je bio službenik biće otpušten iz službe, a ako je bio trgovac napustiće ga ljudi i neće imati povjerenja u njegovu trgovinu.

U Sunnetu je preneseno upozorenje na ovu stvar, pa bilježi Buharija u Sahihu da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Emanet je spuštan u korijen srca ljudi, zatim su to naučili u Kur'anu, a zatim u Sunnetu.“ Kaže Huzejfe, radijallahu ‘anhu: „Pa nam je pričao o nestanku emaneta, rekavši: ‘Čovjek će zaspati kratkim snom pa će mu se emanet oduzeti iz srca, i ostaće njegov mali trag, zatim će zaspati kratkim snom pa će mu se i trag emaneta oduzeti, i ostaće njegov mali dio poput žulja, kao žeravica koju trljaš po svojoj nozi pa se potprišti i vidiš nateklinu a u njoj nema ništa. Zatim će ljudi davati bej'u (prisegu), a skoro da nema nikog povjerljivog (koji izvršava povjereni emanet), pa će neko reći: ‘U toj i toj porodici ima jedan povjerljiv čovjek’. O njemu se govori kako je pametan, kako je uspješan, kako je postojan, a u njegovom srcu nema ni koliko trun gorušice imana.”4

Tri su vrste emaneta:

1 Emanet roba prema svom Gospodarom, tj. da Mu ibadet čini, ne pripisuje Mu druga, izvršava Njegove zapovjedi i kloni se Njegovih zabrana;

2 Emanet prema samom sebi, tj. da odgaja svoju dušu i da je čuva od zablude;

3 Emanet prema svim stvorenjima, tj. da im daje njihova prava i da ispoštuje ono što mu se povjeri.

Iz djela Lijepo ponašanje i karakterne osobine
Obrada i naslov: Menhedž


1 El-Me'aridž, 32.
2 Ebu Davud i Tirmizi, Knjiga o trgovini, poglavlje 38, broj 1264.
3 El-Ahzab, 72.
4 Buharija, Knjiga o rekaiku, poglavlje: Nestanak emaneta, broj 6497.