Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Kako ispravno vjerovati u kader (Allahovu odredbu)

Kako ispravno vjerovati u kader (Allahovu odredbu)

1572
Fetve iz akide

Kada je u pitanju Allahova odredba (el-kada velkader) ona sadrži vjerovanje u četiri temeljna načela:

Prvo, da Allah, dželle šanuh, već poznaje sve što je bilo i sve što biva.[1] On podrobno poznaje stanje Svojih robova, njihovu opskrbu, životni vijek i djela, te sve ostalo što ih se tiče. Ništa Mu, subhanehu ve te'ala, nije skriveno i nepoznato.

Uzvišeni je rekao:

“Allah zaista o svemu znanje ima.” (Et-Tevbe, 115)

“Nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!” (Et-Talak, 12)

Drugo, da je Allah, dželle šanuh, zapisao sve ono što je odredio i propisao da će se desiti.[2]

Kaže Uzvišeni:

“Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.” (Kaf, 4)

“… sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali.” (Ja-Sin, 12)

“Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!” (El-Hadždž, 70)

Treće, vjerovanje u Allahovo sveopće htijenje, ono što On želi to i biva a što ne želi to i ne biva.

Uzvišeni je rekao:

“Allah čini ono što Mu je volja.” (El-Hadždž, 18)

“Zaista, On može, kada nešto hoće, samo da rekne: ‘Budi!’ – i ono bude.” (Ja-Sin, 82)

“… a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!” (Et-Tekvir, 29)[3]

Četvrto, da je Allah, dželle šanuh, stvorio sve što postoji. Samo je On istinski Stvoritelj i On je jedini Gospodar.

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže:

“Allah je stvoritelj svega i On svime upravlja.” (EzZumer, 62)

“O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, mimo Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Samo je On Bog, pa kuda se onda odmećete?” (Fatir, 3)

Vjerovanje u kader (Allahovu odredbu) kod pripadnika i sljedbenika ehlis-Sunneta vel-džema'ata podrazmijeva vjerovanje u sva četri navedena načela, za razliku od novotara koji negiraju neka od ovih načela.[4]

Autor: Abdul-Aziz b. Baz

Iz knjige: El-Akidetu-s-Sahiha ve ma judadduha

Priprema i naslov: Menhedž

Bilješke:


[1] Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o statusu djece mnogobožaca, pa je rekao: “Allah dobro zna šta bi ona radila.” (Buhari, br. 1318)

[2] Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi od Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Allah je zapisao sudbinu stvorenja pedeset hiljada godina prije nego li je stvorio nebesa i Zemlju, a Njegov Arš tada je bio na vodi.” (Muslim, br. 2653)

[3] Vjerovanje u Allahovo sveopće htijenje ne znači da je čovjek uskraćen slobodne volje i izbora. Naprotiv, ostavljen mu je izbor, i nije prisiljen i primoran, već slobodan da se odluči. Uzvišeni Allah pojasnio je pravi put, ko ga bude slijedio biće nagrađen, a ko odbije pokornost sljeduje ga kazna. Međutim, čovjekova volja podređena je Allahovoj sveopćoj volji, jer su on (čovjek) i sva njegova djela u Allahovoj vlasti i gospodarstvu, a u Njegovoj vlasti i carstvu se ne dešava osim ono što On dopusti da se desi.

[4] Iako je Uzvišeni Allah, dželle šanuh, stvoritelj svega, bilo dobro ili zlo, neispravno je zlo pripisivati Allahu. Sve što je stvorio, stvorio je iz beskrajne i neograničene mudrosti koju je u stanju samo On u potpunosti dokučiti. Svako Allahovo djelo je dobro i mudro. Pojedina Njegova stvorenja su zlo, ali ne i njegovo stvaranje tih stvorenja. Stvorio je nevjernike, licemjere, kipove, alkohol, svinje i sl., i ta stvorenja su zlo, ali Allahovo stvaranje tih stvorenja, samo po sebi, nije zlo, jer Allah ne stvara osim s ciljem i mudrošću. Npr. stvorio je nevjernike kako bi njima iskušao vjernike, alkohol da bi nagradio one koji se suzdrže od pijenja, blud da bi nagradio one koji ga se klone uživanjem u Džennetu i sl. To su samo neke mudrosti koje možemo dokučiti, dok potpunu mudrost u stvaranju toga zna samo Sveznajući i Svemoćni.