Naslovnica Akida Uzroci ulaska u Džehennem

Uzroci ulaska u Džehennem

1448
Dzehennem i kazna

Braćo moja!

Znajte da postoje uzroci koji vode čovjeka u Džehennem. Njih je objasnio Allah, dž.š, u Svojoj knjizi i preko govora Njegova Poslanika, a.s., da upozori ljude kako bi se sačuvali.

Uzroke o kojima je riječ dijelimo u dvije grupe:

1. Djela koja počinioca izvode iz vjere i uvode u nevjerstvo – kufr. Takvima je mjesto u Džehennemu trajno.

2. Djela koja počinioca izvode iz kruga poštenih i čestitih ljudi i uvode ih u krug grješnika, fasika. Zbog tih postupaka zaslužuju džehenemsku kaznu, ali neće trajno u njoj ostati.

Što se tiče prve grupe o kojoj je bilo riječi, spomenut ćemo njene vrste:

1. Pripisivanje Allahu, dž.š., druga (širk)

…svejedno da li se radilo o vjerovanju u Allahovu, dž.š., jednoću u stvaranju (tevhidul – rubbubije), ili u jednoću u obožavanju (uluhijje) ili u jedinstvenost Allahovih, dž.š., lijepih imena i osobina.

Ko vjeruje da Allah, dž.š., ima druga kao Stvoritelj ili vjeruje da pored Allaha, dž.š., treba još nekoga obožavati ili ibadet bilo koje vrste usmjeravati ka drugome, taj je počinio veliki širk i zaslužuje džehenemsku vatru trajno.

Allah Uzvišeni kaže:

“Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo bit će Džehennem, a nevjernicima neće niko pomoći.” (El – Maida, 72)

2. Nevjerstvo prema Allahu, dž.š., Njegovim melecima, knjigama, poslanicima, Sudnjem danu i Allahovom, dž.š., određenju

Ko zaniječe nešto od ovoga, smatrajući to lažnim ili posumnja, taj je nevjernik i trajno mu je mjesto u vatri.

Allah Uzvišeni kaže:

“I govore: ‘U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo‘, i žele da između toga nekakav stav zauzmu.” (En – Nisa, 150)

“Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: ‘Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!‘ I govorit će: ‘Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s Pravog puta odveli; Gospodaru naš, daj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim.‘” (El – Ahzab, 64 – 68)

3. Ako bude dotična osoba negirala nešto od toga zbog neznanja ili skorog prelaska na islam,

…neće se smatrati nevjernikom, osim ako to ne zadrži i nakon spoznaje.

Negiranje nečega što je farz (stroga obaveza), kao što je pet islamskih šarta. Ko negira obaveznost vjerovanja u Allahovu, dž.š., jednoću i svjedočenje da je Muhammed, a.s., Poslanik ili obaveznost klanjanja pet dnevnih namaza, ili zekat, post ramazana, hadž, on je, bez sumnje, nevjernik (kafir), jer smatra lažnim Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika.

4. Izigravanje s Allahom Uzvišenim ili Njegovom vjerom, Poslanikom, a.s.

O tome Allah, dž.š., kaže:

“A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.‘ Reci: ‘Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali?‘” (Et – Tevba, 65)

Ismijavanje je podrugljiv način nipodaštavanja Allaha, dž.š., Njegove vjere, poslanika, itd. A Allah je, dž.š., iznad svega toga, uzvišen i velik.

5. Psovanje Allaha, dž.š., Njegove vjere, Poslanika

Psovanje i vrijeđanje ovih vrijednosti je, ustvari, jedan oblik primitivizma, kada neko vrijeđa Onoga čije ime treba s poštovanjem spominjati. Šejhul Islam ibn – Tejmijje kaže:

“Ko opsuje Allaha, dž.š., ili Njegovog Poslanika, a.s., on je nevjernik, “kafir”, i sa vanjske i sa unutrašnje strane, svejedno da li on to radio s uvjerenjem da je to zabranjeno ili smatra da je dozvoljeno, ili bude u odsutnom psihičkom stanju.”

Mi kažemo: Nevjernik je svaki onaj koji opsuje Allaha, dž.š., Poslanika, a.s., svejedno da li se on šalio ili mislio ozbiljno. Ovo je ispravan stav.

Prenosi se od Ishaka b. Rahavejha da se islamski svijet slaže za onog ko opsuje Allaha, dž.š., ili Poslanika, a.s., ili negira nešto iz Allahove, dž.š., objave, da je nevjernik, pa čak i ako vjeruje u nešto što je Allah, dž.š., objavio.

Šejh Ibn – Tejmijje, također, kaže:

“Stav prema onome koji psuje ostale poslanike isti je kao i za one koji psuju Muhammeda, a.s. Također je nevjernik i onaj koji opsuje bilo koga od vjerovjesnika koji su u Kur’anu spomenuti ili su opisani s osobinama vjerovjesnika, ili ono što je Poslanik, a.s., naveo u svojim hadisima, svejedno da li to izražavali riječima ili djelom. Stav je kao i u prethodnim slučajevima.

Što se tiče psovki drugih vrsta ako se dovedu u vezu s poslanicima ili slično, kao na primjer da psuje jednu od Vjerovjesnikovih žena, ili da optužuje za blud Vjerovjesnikovu ženu, i sl., i on je nevjernik, jer je to u vezi s Poslanikom, a.s.

Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:

“Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene; oni nisu krivi za ono što o njima govore; njih čeka oprost i veliko obilje.” (En – Nur, 26)

6. Oni koji sude i donose presude na osnovi svojih zakona, a ne na Allahovom, dž.š., zakonu,

smatrajući taj zakon boljim i bližim istini od onoga što je Allah, dž.š., objavio, nevjernik je, na osnovu Allahovih, dž.š., riječi:

“A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.” (El – Maida, 44)

Pa čak ako ne sudi po drugom zakonu, a uvjerenja je da je ljudski zakon bolji od Allahovog, dž.š., zakona, takav čovjek je nevjernik.

Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:

“Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?” (El – Maida, 50)

7. Licemjerstvo

…koje pretpostavlja da čovjek u srcu krije nevjerstvo, a javno se deklariše kao vjernik, svejedno, bilo riječima ili djelom.

O tome Allah, dž.š., kaže:

“Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.” (En – Nisa‘,145)

Ova vrsta ljudi opasnija je od prethodnih pa je razumljivo da kazna za njih bude žešća i njima je zagarantirano mjesto u najvećim dubinama Džehennema. Jer njihovo nevjerovanje obuhvaća, pored negiranja, još i prevaru, ismijavanje Allaha, dž.š., Njegovih ajeta, Poslanika, a.s., itd.

Allah, dž.š., o njima kaže:

“Ima ljudi koji govore: ‘Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!‘ A oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju. Njihova su srca bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna kazna zato što lažu. Kad im se kaže: ‘Ne remetite red na Zemlji!‘, odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo!‘ Zar?! A uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju. Kad im se kaže: ‘Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!‘ – oni odgovaraju: ‘Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?‘ A, uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju. Kad susretnu one koji vjeruju, govore: ‘Vjerujemo!‘ – Čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore: ‘Mi smo s vama, mi se samo rugamo.‘ Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju.” (El – Bekara, 8 – 15)

Licemjerstvo ima mnogobrojne znakove po kojima se prepoznaje. Od njih su slijedeći:

  1. Sumnja u ono što je Allah, dž.š., objavio, pored toga što on (munafik) pred svijetom ističe svoju privrženost vjeri.

O tome Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:

“Od tebe će tražiti dozvolu samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su.” (Et – Tevba, 45)

  1. Neprihvaćanje Allahovog, dž.š., zakona i njegovih odredbi. Allah, dž.š., o tome kaže:

“Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a naređeno im je da mu ne vjeruju. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede. Kad im se kaže: ‘Prihvatite ono što Allah objavljuje i Poslanika!‘ – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.” (En – Nisa‘, 60, 61)

  1. Oni ne vole islam niti buđenje islamske svijesti i to ih uznemirava, a raduju se neuspjehu islama i njegovih sljedbenika.

Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:

“Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči, a kad te pogodi nesreća, oni govore: ‘Mi smo i ranije bili oprezni‘ i odlaze veseli.” (Et – Tevba, 50)

“Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve knjige; kad vas sretnu govore: ‘Vjerujemo!‘ – a čim se nađu nasamo od srdžbe prema vama grizu vrhove prstiju svojih. Reci: ‘Umrite od muke!‘ Allahu su, zaista, dobro poznate misli svačije. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli, i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah zaista dobro zna ono šta oni rade.” (Ali – Imran, 119, 120)

  1. Od njihovih je osobina i prouzrokovanje nereda (fitnet), haosa među muslimanima i pravljenje razdora i njihova težnja za neredima.

Allah, dž.š., kaže:

“Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili, a među vama ima i onih koji ih rado slušaju. A Allah zna nevjernike.” (Et – Tevba, 47)

  1. Ljubav prema neprijateljima islama i simpatije prema vođama kufra, njihovo hvaljenje i širenje njihovog mišljenja i učenja, koja se sukobljavaju sa islamom.

Allah, dž.š., o tome kaže:

“Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju.” (El – Mudžadela, 14)

  1. Poigravanje i ismijavanje vjernika i njihovog obavljanja islamskih propisa. Allah, dž.š., o tome kaže:

“Oni koji vjernike ogovaraju zato što zekat daju, a rugaju se i onima koji ga s mukom daju – Allah će kazniti za izrugivanje njihovo, i njih čeka patnja nesnosna.” (Et – Tevba, 79)

Oni one što obavljaju Allahove, dž.š., zapovijedi optužuju kako to rade zbog ljudi, a ne znaju da li je tako.

  1. Oni se ohole i omalovažavaju vjernike. Allah, dž.š., o tome kaže:

“A kad im se rekne: ‘Dođite, Allahov Poslanik molit će da vam se oprosti‘, oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.” (El – Munafikun, 5)

  1. Teško im je namaz obavljati i lijeno se dižu radi namaza. Allah, dž.š., o tome kaže:

“Licemjeri misle da će Allaha prevariti i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spominju.” (En – Nisa, 142)

A Allahov, dž.š., Poslanik, a.s., kaže:

“Najteži namazi za munafike su jacija i sabah – namaz.” (Muttefekun alejhi)

     9. Vrijeđanje Allaha, dž.š., Poslanika, a.s., i vjernika.

Allah, dž.š., o tome kaže:

“Ima ih koji vrijeđaju Vjerovjesnika.” (Et – Tevba, 61)

“One koji Allaha i Poslanika budu vrijeđali, Allah će na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe kletvu i pravi grijeh.” (El – Ahzab, 57, 58)

Ovo su neke osobine licemjera koje smo ovdje spomenuli da bi se mi sačuvali i očistili svoje duše.

Naš Allahu, sačuvaj nas licemjerja i ojačaj nas čvrstim imanom, na način kako si Ti zadovoljan. Oprosti nama i našim roditeljima grijehe i svim muslimanima, o Gospodaru svijetova.

Selam i mir vjerovjesniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj porodici i svim ashabima.

Iz knjige: “Iz kabura u Džennet ili Džehenem”
Autor: Abdullah b. Ahmed Ali Allaf el-Gamidi