Naslovnica Savremeni učenjaci Abdur-Rahman bin Nasir Sa'di Četiri velike nagrade za bogobojaznost

Četiri velike nagrade za bogobojaznost

869
dova ibadet mesdzid islam

Rekao je Allah Uzvišeni u časnom Kur’anu: “O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine razdvaja dati i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna.” (sura Ratni plijen, 29. ajet)

Bogobojaznost je adresa sreće i znak uspeha, Allah za bogobojaznost daje veliko dobro na dunjaluku i ahiretu, a u ovom ajetu Allah spominje četiri stvari koje će postići onaj ko Ga se bude bojao. Svaka od ovih četiri stvari je bolja od dunjaluka i onoga što je na njemu:

Prva: furkan – a to je znanje i uputa pomoću koje rob razdvaja između upute i zablude, između istine i neistine, između halala i harama i između sretnih i nesretnih.

Druga: brisanje ružnih postupaka misli se na brisanje malih grijeha.

Treća: opraštanje grijeha misli se na opraštanje velikih grijeha.

Četvrta: velika nagrada koju postiže onaj ko se bude Allaha bojao i davao prednost Allahovom zadovljstu nad prohtevima svoje duše.

Iz Tefsira šejha AbduRrahman es-Sa’adija
Priprema: Menhedž