Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Kadir el-Arnaut Prvi zrok spasa: Takvaluk u tajnim i javnim situacijama

Prvi zrok spasa: Takvaluk u tajnim i javnim situacijama

127

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Tri su (osnovna) uzroka spasa, kao što su tri (osnovna) uzroka propasti. Kad je riječ o uzrocima spasa, to su: Takvaluk u tajnim i javnim situacijama…”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom svom hadisu izjavio je: Allah, dž.š., odredio je neke dužnosti, pa ih nemojte napuštati; postavio je granice, pa ih nemojte prelaziti. “

U arapskom jeziku riječ takvaluk, bogobojaznost, dolazi od glagola veka, odn. riječi vikaja, što znači zaštita.1 On, zaista, štiti i čuva čovjeka od Vatre.

Allah, dž.š., rekao je: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. ” (Alu Imran, 102)

Abdullah ibn Mesud u komentaru ovog ajeta izjavio je sljedeće: “Istinska bogobojaznost jeste to da se Allaha sluša i da Mu se ne griješi, da se spominje, a ne zaboravlja, da Mu se bude zahvalno, a da se ne poriču Njegovi nimeti.”

U časnome Kur'anu stoji: “Bojte se Allaha koliko god možete.” (Et-Tegabun, 16)

Allah, dž.š., rekao je također: “O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovom bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70-71 )

“A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.” (Et-Talak, 2)

“O vjernici, ako se Allaha budete bojali, On će vam sposobnost dati, pa ćete istinu od neistine moći razlikovati i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. – A Allahova je dobrota neizmjerna.” (El-Enfal, 29)

Musliman se treba držati bogobojaznosti u svim javnim i tajnim situacijama. Naime, ovakav takvaluk s ovakvim razumijevanjem i značenjem biva razlogom uspjeha i spasa.

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž

Bilješka:

1 Spas po El-Munaviju odnosi se na spas od Allahove kazne, 3/373. (op. prev.)