Naslovnica Edeb - Odgoj Da li je od islama nazivanje čovjeka po njegovom djetetu (kun'ja), kao...

Da li je od islama nazivanje čovjeka po njegovom djetetu (kun'ja), kao na primjer Ebu Ahmed, Ebu Lejla…

771
islamske teme

Pitanje: Da li se nazivanje sljedećim nazivima, kao što su Ebu Ahmed, Ebu Se'id, ili Ebu Lejla smatra sunnetom, i da li po ovom pitanju postoji (šerijatski) tekst koji bodri na ovo djelo? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Nema nikakve smetnje da se za kun'ju upotrebljavaju imena koja su gore spomenuta i druga mimo njih a za koja postoji dozvola da se njima čovjek naziva, kao što je to podrobno pojašnjeno u fetvi pod brojem 78796.

Nazivanje kun'jom je jedan od islamskih edeba, a o kojem je šejh Albani, rahimehullah, kazao sljedeće:

Ovo (kun'ja) je islamski edeb kojeg ne posjeduju ostali narodi – shodno mom saznanju -, prema tome, na muslimanima je da se čvrsto drže toga, kako muškarci tako i žene, i da ostave ono što im je ubačeno od običaja stranih naroda, poput titula „Beg“, „Efendija“, „Paša“, i slično tome, kao što su: „Mis“, „Gđa“, jer je sve to infiltrirano u islam. [Završen citat šejha Albanija]

Također, kun'ja je od sunneta zbog toga što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, sebi i nekima od svojih ashaba dao kun'ju, kao što to stoji u Sahihu kod Buharije da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aliji (ibn Ebi Talibu) dao kun'ju „Ebu Turab“, pa je Aliji ta kun'ja bila najdraža od svih ostalih imena. A takvi su bili i ostali selefus-salih, Allah bio zadovoljan njima.

A Allah najbolje zna.

Izvorhttp://fatwa.islamweb.net (naslov fetve u prevodu: “Kun'ja je od edeba islama”)
Prevod: Menhedž