Naslovnica Akida Drugi Poslanikov vasijjet Muazu: Ne budi neposlušan prema roditeljima…

Drugi Poslanikov vasijjet Muazu: Ne budi neposlušan prema roditeljima…

140
Poslanikove a.s. oporuke, Kaba

Drugi Poslanikov vasijjet

line quotes

Ne budi neposlušan prema roditeljima, makar ti oni naredili da napustiš svoju porodicu i imetak.

Kad je riječ o pravima roditelja, Allah, dž.š., rekao je sljedeće:

“A ako te oni budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ti ništa ne znaš, ti ih ne slušaj, prema njima se velikodušno ponašaj.” (Lukman, 15)

Na drugom mjestu u Kur'anu stoji:

“A ako te budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o tome što ste radili obavijestiti.” (El-Ankebut, 8)

U suri El-En'am, u 151. ajetu, Allah, dž.š., navodeći deset vasijjeta, rekao je:

“Reci: ‘Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje: da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite… “‘

Vasijjet dobročinstva prema roditeljima ponovljen je i u ajetu u kojem Allah, dž.š., kaže: “Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim.”

U hadisu koji prenosi Ebu Bekr, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “‘Zar nećete da vas obavijestim o najvećim grijesima?’ (Ponovio je to tri puta) ‘Svakako, o Allahov Poslaniče!’ Tada on reče: ‘Pripisivanje druga Allahu i odbijanje poslušnosti roditeljima!’1 (Hadis bilježe el-Buhari i Muslim u svojim Sahihima)

U predaji koju prenosi Abdullah ibn Amr ibn el-As, radijallahu anhuma, stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Veliki grijesi jesu širk, pripisivanje druga Allahu, i neposlušnost roditeljima.” (El-Buhari u Sahihu)

Naglašavajući pravo oca kad je riječ o njegovom sinu, jednom prilikom Poslanik se obrati mladiću koji je imao spor sa svojim ocem rekavši mu: “Ti i tvoj imetak ste očevi!2 (Hadis bilježe: Ibn Madža od Džabira ibn Abdullaha, Et-Taberani u Kebiru, El-Bezzar od Semure i Ibn Sa'd)

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Jedna od kazni koje proizlaze iz grijeha nepoštivanja roditelja jeste i to da će takav osjetiti kaznu na dunjaluku prije ahireta. Ovo je posebno naglašeno u slijedećoj Poslanikovoj izreci: “Sve će grijehe Allah, ako hoće, odgoditi do Sudnjeg dana osim neposlušnosti prema roditeljima, za koje će njegov nosilac odgovarati za života prije smrti.” (Prenosi ga El-Hakim i smatra ga vjerodostojnim, sahihom, op. prev.)

2 El-Munavi je podrobno govorio o senedu ovog hadisa. Povod objave ovog hadisa jeste to kako to navodi Ibn Madža od Džabira, da je neki čovjek došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, žaleći se na svoga oca: „Ja imam nešto imetka i dijete, a moj otac želi uništiti moj imetak.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ”Ti i tvoj imetak ste očevi.” El-Munavi u svom djelu Fejdul-Kadir, komentarišući spomenuti hadis, kaže: „Ti” čovječe koji kažeš: Moj otac mi želi imetak uništiti, tj. do zadnjeg potrošiti, “i tvoj imetak pripadate ocu”, tj. tvoj otac je uzrok i posrednik tvog dolaska na ovaj svijet, a ti si razlog pojave tvog imetka, na osnovu čega on posjeduje pravo prema kojim je on preči da koristi spomenuti imetak od tebe samog. Pa ako bude u potrebi, on ima pravo uzeti onoliko koliko mu je potrebno. Ovo ne znači da otac ima pravo potrošiti imetak sina kada god to zaželi i bez stvarne potrebe za njim.” Ibn Hazm u djelu EI-Bejan… kaže sljedeće: „Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu.“ Ovo znači: pa nemoj da budeš škrt prema ocu u onome što mu je potrebno od tvog imetka. Hadis bilježi i Ibn Ebi Šejba od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa. (op. prev.)