Naslovnica Islam Dove I molite Allaha za obilje Njegovo

I molite Allaha za obilje Njegovo

476
islam, ibadet, dova

Allahov Poslanik alejhi selam, o onome što prenosi od svoga Gospodara, kaže: “O robovi Moji, svi ste vi neupućeni osim koga Sam Ja uputio, pa tražite od Mene da vas uputim, uputiću vas. O robovi Moji, svi ste vi gladni osim koga Sam Ja nahranio, pa tražite od Mene da vas nahranim, nahraniću vas. O robovi Moji, svi ste vi neodjeveni (goli) osim koga Sam Ja odjenuo, pa tražite od Mene da vas odjenem, odjenuću vas. O robovi Moji, doista vi griješite i noću i danju, a Ja opraštam sve grijehe, pa tražite od Mene oprosta, oporstiću vam. O robovi Moji, kada bi se i ljudi i džini svi iz svih vremena sakupili na jednom mjestu i zatim zatražili nešto od Mene, da udovoljim svakom ono što je zatražio to ne bi umanjilo od onoga što je kod Mene, osim onoliko kao kada bi se igla zamočila u more.” (Muslim)

– Ibn Redžeb kaže: “Ovo znači da stvorenja trebaju Allaha u svim situacijama, bilo da se radi o pitanjima vjere ili dunjaluka; zaista robovi ne posjeduju ništa od svega toga.”

– Uistinu, onaj koga Allah ne uputi i ne opskrbi iz obilja Svoga, njemu su uskraćene te dvije stvari na dunjaluku, a onaj kome Allah ne oprosti njegove grijehe iz Svoje milosti, njegovi grijesi će ga upropastiti na ahiretu.

– U hadisu je dokaz o tome da Allah voli od robova da oni mole i traže od Njega sve koristi koje se vežu za vjeru i dunjaluk – hrana, piće, odjeća i ostalo, kao što traže uputu i oprost.

– U jednom hadisu se spominje: “Kada neko od vas moli i traži, neka traži cijelu potrebu od svoga Gospodara, čak kada bi mu se i pertla na papuči poderala, neka i to traži!”

– Neki od selefa su na namazima tražili od Allaha svaku potrebu, pa čak i so za tijesto i hranu za ovcu.

– U israilijatima stoji da je Musa alejhi selam rekao: “O Gospodaru moj, zaista mi nekad nailazi neka dunjalučka potreba, pa se stidim da to tražim od Tebe” a Gospodar mu je odgovorio: “Traži od Mene, pa makar i so za tijesto i hranu za magarca.”

Allah je jedan u svemu          

– Doista onaj ko se izdvoji u stvaranju roba, njegovoj uputi i opskrbi,  oživljavanju i usmrćivanju na dunjaluku, oprostu grijeha  na ahiretu – On (Allah) zaslužuje da se ibadet i dova samo Njemu upućuje, da se skrušen bude pred Njim i da se iznemoglost samo pred Njim iskazuje.

Zašto od Allaha tražimo hidajet

– Što se tiče vjernikovog traženja upute od Allaha, postoje dvije vrste upute:

1. Uopštena uputa: to je uputa u islam i iman i nju posjeduje samo vjernik.
2. Podrobna uputa: to je uputa roba u poznavanju djelova imana i islama detaljno, te pomaganju njega u izvršavanju istog.

– Ibn Redžeb je rekao: “Vjernik treba obje vrste upute i danju i noću; zbog toga je Uzvišeni Allah naredio svojim robovima da na namazu uče “Uputi nas na pravi put.” Vjerovjesnik alejhi selam bi dovio u noći: “Uputi me, voljom Tvojom, da shvatim istinu o onome u čemu se razilazilo, uistinu Ti upućuješ na Pravi put onoga koga Ti hoćeš.”

Poslanik salalahu alejhi ve seleme je naredio Aliji da traži od Allaha da ga učvrsti i uputi, a Hasana je podučio da na vitr namazu na kunut dovi izgovara: “Allahu moj, uputi me sa onima koje si Ti uputio.”

Otvorena vrata

Mufesir Tavus je rekao imamu Atau: “Nemoj slučajno da tražiš da tvojim potrebama udovolji onaj koji ti je zatvorio vrata i koji je između sebe i tvojih potreba stavio prepreku. Na tebi je da tražiš od Onoga čija su vrata otvorena do Sudnjega dana; On ti je naredio da tražiš od Njega i obećao da će ti se odazvati.

Zbog čega tražimo magfiret od Allaha

– A što se tiče istigfara za grijehe, to je traženje magfireta – oprosta, a rob ima najviše potrebe za tim zato što griješi i danju i noću.

Teoba i istigfar se često spominju u Kur’ani Kerimu te naredba i bodrenje za njihovo činjenje. Imam Et-Tirmizi i Ibn Madže bilježe hadis od Enesa bin Malika radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Svi sinovi Adema su griješnici, a najbolji od griješnika su oni koji se najčešće kaju.”

Prenosi se od El-Egara El-Muzenija da je čuo Vjerovjesnika alejhi selam da kaže: “O ljudi, kajte se vašem Gospodaru, ja se doista kajem Njemu po sto puta na dan.” (Muslim)

Riznice Allaha su prepune

– Uzvišeni kaže: “Ono što je kod vas nestaje, a ono što je kod Allaha trajno je!”

– Kada se zamoči igla u more, od mora se ništa ne umanji; ako bi se vrabac napio mora, ne bi vidljivo smanjio količinu morske vode.

– A kada Uzvišeni želi nešto, bilo da kažnjava, daruje ili bilo šta drugo, On samo kaže “Budi” i ono bude. Kako se može zamilsliti da se takvo nešto umanjuje? I kada stvara samo kaže “Budi” i ono bude.

– U nekim israilijatima stoji da je Uzvišeni Allah objavio Musau alejhi selam: “O Musa, ne boj se nikoga osim Mene sve dok Ja imam vlast, a Moja vlast je stalna i nikad ne prestaje. O Musa, nemoj brinuti o Mom rizku nikada sve dok su Moje riznice prepune, a Moje riznice su prepune i nikada se ne troše. O Musa, nemoj tražiti utjehu kod nekoga drugog osim kod Mene sve dok utjehu nalaziš kod Mene i kad god Me budeš tražio, naćićeš Me. O Musa, ne budi siguran od Moje kazne sve dok ne pređeš preko Sirat ćuprije i ne uđeš u Dženet.”

Ebu Seid El-Hudrij radijellahu anhu je rekao: “Kada tražite od Allaha tražite puno u dovi, jer zaista ono što je kod Njega ništa ne nestaje. Kada tražite budite odlučni u dovi, ne uslovljavajte Allaha ničim, jer zaista Allaha niko ne primorava i neuslovljava.”

linija

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i naslov: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje