Naslovnica Akida Iskup (kefaret) ukoliko se prekrši zakletva

Iskup (kefaret) ukoliko se prekrši zakletva

1710
islamske teme

Uzvišeni Allah je rekao:

„Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.” (El-Ma'ida, 89.)

Iz ajeta se jasno vidi da je otkup (kefaret) za prekršenu zakletvu određena odgovarajućim redoslijedom:

Prvo: Da se deset siromaha običnom hranom nahrani, ili da se odjenu, ili da se rob ropstva oslobodi.

U ovom slučaju se može birati bilo koja mogućnost. Pa ako se ne može uraditi ni jedna od ove tri mogućnosti, onda se ide na drugu mogućnost.

Drugo: post tri dana.

Jer Allah kaže: A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti.

Kod našeg naroda se uvriježila praksa da se može za prekršenu zakletvu odmah postiti tri dana, što je pogrešno, jer iz ajeta se jasno vidi da se treba postiti samo ako se ne može uraditi jedna od tri mogućnosti koje su navedene u prvom dijelu ajeta.

Treba napomenuti da se treba iskupiti samo za prvu vrstu zakletve, dok za drugu i treću vrstu ne treba kefaret.

[Prva vrsta zakletve je svjesno i namjerno zaklinjanje da će se uraditi ili da se neće uraditi nešto, pa se to prekrši i za ovu vrstu zakletve važi otkup.
Druga vrsta zakletve je brzopleta zakletva, tj. nenamjerno i nesvijesno zaklinjanje Allahom, i za ovu vrstu zakletve nije propisan otkup.
Treća vrsta zakletve je lažno (krivo) zaklinjanje, tj. namjerno, svjesno i srcem ciljano zaklinjanje Allahom za nešto što je laž kako bi se ugrozilo pravo nekog čovjeka ili postigla neka korist koja se ne pripada. Po ispravnijem mišljenju, za ovu vrstu zakletve nije preciziran otkup, već je ovo jedan od najvećih grijeha za koji je obavezna tewba – iskreno pokajanje Allahu, uz vraćanje prava oštećenom (ukoliko se zakletvom uzelo nečije pravo), op. Menhedž]

Iz knjige “Tevessul – vjerovanje Bošnjaka između ispravnog i pogrešnog”,
Autor: mr. Jakub Alagić
Priprema: Menhedž