Naslovnica Edeb Jedan od najgorih grijeha: Nemimet – prenošenja tuđih riječi. Kako izbjeći nemimet

Jedan od najgorih grijeha: Nemimet – prenošenja tuđih riječi. Kako izbjeći nemimet

257

Nemimet je prenošenje tuđih riječi među ljudima s namjerom zavade i remećenja odnosa. Nemimet je zlo koje među ljudima može uzrokovati zavadu i neprijateljstvo.

Uzvišeni Allah nas upozorava na nemimet i onog ko to čini, pa kaže:

line quotesI ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena, klevetnika, onoga koji tude riječi prenosi.

(El-Kalem, 10-11)

Znači, onaj koji ide među ljude i podstiče ih jedne protiv drugih i dodatno širi zavadu, čini nešto što je pogubno.1

Pokudnost nemimeta možemo uvideti i u mnogim hadisima koji su preneseni od Poslanika, alejhisselatu vesselam.

Bilježi se od Abdurrahmana b. Ganema da je čuo da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao:

line quotesNajbolji ljudi su oni koji, kada ih vide, podsjete na Allaha, a najgori Allahovi robovi su oni koji šire nemimet, koji zavađaju prijatelje i koji iznose tuđe mahane.2

Bilježi se od Ibn Mesuda da je Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, rekao: “Hoćete li da vam kažem šta je adh? To je nemimet koji se pronese i kaže među ljudima.”3

Nevevi kaže: “Hadisom se hoće reći, a Allah najbolje zna, da je adh pogano djelo koje je zabranjeno.”

Prenošenje tuđih riječi je ružna osobina, jer podstiče na nerede, kida prijateljstva i veze, uzrokuje mržnju, cijepa zajednice, može uzrokovati da dva dobra prijatelja postanu neprijatelji, da dva brata postanu stranci i tuđini jedan drugom. Prenosilac tuđih riječi je kao muha koja prenosi virus.

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je prolazio pored dva kabura i rekao: “Što se tiče ove dvojice, njih oni su sad izloženi kažnjavanju, ali ne zbog velikih prijestupa. Jedan od njih je prenosio tuđe riječi, a drugi nije vodio računa o tome da se zaštiti od mokraće.” Pa je rekao da mu se donese svježa grana palme koju je raspolovio, a onda je u jedan mezar usadio jednu polovinu a u drugi drugu polovinu i rekao: “Nadam se da će im se umanjiti kazna sve dok se ova grana ne osuši.”4

Hadis nam ukazuje na sljedeće:

  • Da se prenosilac tuđih riječi kažnjava u kaburu.
  • Žestina zabrane prenošenja tuđih riječi. Slavljen neka je Allah, Koji je naknadu odredio da bude spram počinjenog grijeha, pa kako god prenosilac tuđih riječi hoće da proširi vatru nereda među ljudima, tako Allah ispuni njegov kabur vatrom, da nas Allah zaštiti.

Bilježi se od Huzejfea da je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, alejhissalatu vesselam, da kaže: ‘U Džennet neće ući nemmam (prenosilac tuđih riječi).’ U predanju koje bilježi Muslim: “Neće u Džennet ući kattat.” Nevevi kaže da su kattat i nemmam istog značenja. Munziri pravi razliku između ova dva pojma, pa kaže: “Kattat je onaj koji prisluškuje razgovore, a da ga ljudi nisu svjesni i da ne znaju za to, a onda širi među drugima šta je čuo.” Ibn Hadžer kaže: “Razlika između nemmama i kattata je u tome što nemmam prisustvuje razgovoru, a onda to drugima kazuje, a kattat je onaj koji prisluškuje razgovor, a onda prenosi ono što je čuo.” Hadis ukazuje na zabranu prenošenja tuđih riječi i na to da takav čovjek neće ući u Džennet.

Selef upozorava na prenošenje tuđih riječi. Hasan Basri je rekao:

pin icon“Onaj ko tebi prenosi tuđe riječi i drugom će prenositi tvoje.”

Bilježi se da je neki čovjek ušao kod Omera b. Abdilaziza i govorio mu o nekom drugom čovjeku. Omer mu je rekao: ”Ako hoćeš, protumačit ćemo kakav si. Ako si slagao, onda si od onih za koje se u ajetu kaže: O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. (El-Hudžurat, 6) A ako istinu govoriš, onda si od onih spomenutih u ajetu: …klevetnika, onoga koji tude riječi prenosi. (El-Kalem, 11) A ako hoćeš, oprostit ćemo ti.” Čovjek je rekao: “Oprosti, Emirul-muminin, neću više nikada to ponoviti.”

Kažu: “Kada bi bilo istina ono što ti nemmam kaže, onda bi on bio neko ko se drznuo da te vrijeđa. Onaj od koga ti je preneseno da te vrijeđao je preči da mu oprostiš jer ti to nije rekao u lice.”

Jahja b. Kesir je rekao: “Nemmam u jednom trenutku pokvari više nego sihirbaz u mjesec dana.”

Hafiz Munziri je rekao: “Ummet je jedinstvenog stava da je prenošenje tuđih riječi zabranjeno i da je to jedan od najvećih prijestupa kod Allaha.”

Ako ti se prenesu tuđe riječi, onda učini šestero:

  • Nemoj mu vjerovati, jer je on grješnik. Uzvišeni je rekao: O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. (El-Hudžurat, 12)
  • Odvrati ga od toga i posavjetuj ga radi Allaha i ukaži mu na poganost njegova postupka.
  • Prezri to djelo radi Allaha jer takav čovjek je odvratan i Allahu, a obaveza je mrziti nekoga koga Allah mrzi.
  • Nemoj o svom odsutnom bratu misliti ružno i to zbog Allahovih riječi: O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. (El-Hudžurat, 12)
  • Nemoj da te ono što si čuo navede da počneš špijunirati i istraživati to. Također zbog navedenog ajeta sure El-Hudžurat.
  • Nemoj sebi dopuštati ono od čega si odvraćao nemmama i nemoj prenositi što si čuo, pa da kažeš: “Taj i taj mi je rekao to i to.” – i na taj način postaneš neko ko prenosi tuđe riječi i činiš ono od čega si odvraćao druge.5

 

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Pripema i naslov: Menhedž

Bilješke:

1 Muhtesaru sahih tefsir Ibn Kesir, od Abdullaha Mustafe Adevija, 3/524.
2 Munziri kaže: “Hadis bilježi Ahmed od Šehra, dok su ostali prenosioci pouzdani i uzimaju se kao okosnica u vjerodostojnim predanjima.” Ettergib, 3/294.
3 Muslim, 2606.
4 Buhari, 216, Muslim, 292. – Ovaj postupak je naročit za Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam, i ne odnosi se na drugoga, jer Allah mu je pokazao šta je sa onima u ka buru i on je znao da se kažnjavaju. Iz svoje samilosti i sažaljenja je stavio pola grane u jedan kabur, onog koji se kažnjava dok se grana osuši, a Allah najbolje zna.
5 Pogledaj: Šerhunnevevi li sahihil-muslim, 1/39.