Pitanje: Igramo bilijar radi zabave, a ponekad igramo na taj način da onaj ko izgubi plaća partiju. Da li je ovo dozvoljeno?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu.

Prvo:

Zaista, ako bi razmislili o stanju omladine danas, našli bi da je većina omladine skrenula sa puta ozbiljnosti i ulaganja truda u postizanju korisnog znanja ili halal zarade, već oni „ubijaju vrijeme“ i troše ga bez ikakve koristi, što kod njih uzrokuje mnoge duševne i tjelesne bolesti.

Neko od dobrih prethodnika je prošao pored nekih ljudi koji su se igrali pa im je kazao: Volio bih da se vrijeme može kupiti imetkom, pa da kupim vrijeme od ovih.

Naravno, to su bili veliki učenjaci kojima nije bilo dovoljno par sati u toku dana za istraživane, čitanje, ozbiljnost i ulaganje truda, oni su malo spavali i jeli kako ne bi gubili svoje vrijeme.

Zatim, nalazimo kod omladine tužno stanje od gubljenja najboljih godina života u igri i zabavi. Također, mi ne želimo da našoj omladini bude uskraćeno ono što im je Allah dozvolio od igre i zabave, ali nije nam drago da im to bude glavno zauzeće i da im to bude život danju i noću, i želio bih od njih da traže neku korisnu igru za njihove razume, tijela i razvoj iskustava.

Drugo:

Igranje bilijara u klubovima nije dozvoljeno, ne zbog toga što bilijar nije dozvoljen sam po sebi, već zbog toga što u tim klubovima ima mnogo loših stvari od psovanja, vrijeđanja, ostavljanja namaza, kocke, tako da je igranje u tim klubovima ustvari šutnja na zabranjene stvari a da istovremene osoba nema neke potrebe da tu boravi.

Što se tiče igranje bilijara na mjestima gdje nema zabranjenih stvari, nema smetnje ali pod sljedećim uslovima:

  1. Da bude bez zaloga (bez kocke, op. M)
  2. Da prilikom igre ne bude psovanja, vrijeđanja, ponižavanja, mržnje
  3. Da se zbog te igre ne propuštaju obaveze kao što je namaz, traženje znanja, obavljanje porodičnih obaveza odgoja i discipline.

Prethodio je govor o tome da smo rekli da je većina učenjaka stava o zabranjenosti igranja šaha, od njih je i šejhul islam Ibn Tejmije, a oni učenjaci koji su dozvolili igranje šaha dozvolili su pod uslovima koje smo spomenuli kod igranja bilijari i sličnim njima. Ako bi razmislili o stanju omladine kada igra bilijar naći ćemo da ostvarivanje tih šartova skoro pa da i ne postoji.

Rekao je šejhul Islam o igranju šaha – a njegov govor se u potpunosti slaže (odnosi) i na bilijar i druge igre koje danas omladina igra:

“Onda kada šah odvrati čovjeka od onoga što mu je obaveza bilo unutrašnja ili vanjska, biva haramom po saglasnosti svih učenjaka. A to da šah odvraća od upotpunjavanje vadžiba (obaveza) je sasvim jasno i nema potrebe da se izlaže. Također, ako šah odvrati od nekog vadžiba mimo namaza, kao sto je lična ili porodična korist, naređivanje na dobro ili odvraćanje od zla, spajanje rodbinskih veza, dobročinstvo prema roditeljima, ili od onoga što je obaveza uraditi od promatranja u upravljanju naroda ili imamluka i tome slično – (tada šah) biva haramom.

Redak je slučaj da se čovjek upusti u šah a da ga ne odvrati od nekog vadžiba, s toga moramo znati da je zabranjenost šaha u ovim slučajevima kod svih učenjaka, isti je slučaj ako dođe prilikom igre do nekog harama ili prouzrokuje neki haram opet su svi složni oko zabranjenosti, kao npr. da prilikom igre dođe do laži, lažne zakletve, prevare, nepravde ili pomaganja nepravde sve je to zabranjeno po saglasnosti svih muslimana pa makar se to desilo u takmičenju u trčanju ili gađanju, šta reći onda za šah ili kockice i slično tome?!

Također, ako se ustanovi da šah dovodi do drugih grijeha kao što je: okupljanje na onome što dovodi do razvrata, pomaganja u neprijateljstvu ili do masovnog bavljenja time i rasprostranjenosti koja će dovesti do ostavljanje vadžiba ili činjenja harama, muslimani su složni kod svih tih slučajeva a i sličnih njima da je šah zabranjen.”  (Medzmu’l fetava, 32/218)

Treće:

Što se tiče toga da ko izgubi partiju on plaća istu, ovo spada u kocku, a kocka je zabranjena zbog govora Uzvišenog:

“O vi koji vjerujete, opojna pića i kocka i kumiri i strelice za gatanje odvratno su, šejtanovo djelo; zato se toga klonite, da bi ste uspjeli. Šejtan želi pomoću opojnih pića i kocke unijeti među vas neprijateljstvo i mržnju i odvratiti vas od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. Pa, hoćete li se okaniti.” (Sura El-Maida, 90-91)

Osnova kod igre bilijara je da svi igrači učestvuju u plaćanju partije ili iznajmljivanje stola za bilijar ako bi igrali više partija, tako da jedan igrač ulazi u stanje da izgubi partiju pa da plati za sebe i za druge ili da pobjedi pa da ne plati ništa za tu partiju, a ovo se naziva nadmetanjem u kome se ulozi nešto od imetka kao zalog za takmičenje a to u Šerijatu nije dozvoljeno osim u onome za što je došla dozvola u šerijatskim tekstovima za takmičenja koja pomažu za borbu na Allahovom putu zbog riječi Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve selem: “Nema takmičenja osim u gađanju i trci konjima i kamilama.” (Hadis prenosi Tirmizi, 1700, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani u Sahihu Tirmizije.

Iz hadisa vidimo da je takmičenje dozvoljeno u gađanju i trkanju konjima i kamilama, učenjaci analogno ovom hadisu dozvoljavaju takmičenja u onome što se potpomaže za borbu na Allahovom putu. Također, neki su učenjaci ovome dodali takmičenja u šerijatskom znanju jer se time potpomaže Šerijat kao što je slučaj u borbi na Allahovom putu.

Upitali su Stalnu komisiju za fetve o propisu igre ‘stoni fudbal‘ i plaćanje onoga koji izgubi za izgubljenu partiju, odgovorili su:

“Ako je igra  onako kao što si spomenuo u njenom opisu da se sastoji od figura na njenom stolu i plaćanja partije onoga ko izgubi, ona je zabranjena zbog sljedećih stvari:

Prvo: Igranje ove igre je zabava koja onome koji igra uništava slobodno vrijeme, uništava mnoga vjerska i dunjalučka dobra, a može doći do toga da onome ko je igra postane adet/uobičajena stvar i put ka onome što je mnogo opasnije a to je kockanje. Sve ono što je ovakvog opisa je batil i haram šerijatski.

Drugo: Proizvodnja ljudskih figura i likova, i njihovo čuvanje je od velikih grijeha, zbog vjerodostojnih hadisa u kojima je Allah zaprijetio a i Njegov Poslanik sallallahu alejhi ve sellam, onome ko to bude radio vatrom i bolnom kaznom.

Treće: Plaćanje partije onome ko izgubi je zabranjeno/haram, jer je to rasipanje i uništavanje imetka na igru i zabavu, a plaćanja za igranje na stolu za stoni fudbal je neispravan ugovor, zarada njegovog vlasnika je prljava zarada i bespravno  jedenje imetka ljudi, zbog svega toga to biva velikim grijehom i kockom koja je zabranjena.”  (Fetava el-islamijje, 4/439)

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/ar/
Prevod: Menhedž