Naslovnica Akida Meleki mole za onoga koji donosi salavate na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve...

Meleki mole za onoga koji donosi salavate na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem

590
salavat

Dokaz za ovo jeste predanje koje bilježi imam Ahmed od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, u kojem kaže: “Ko na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, donese jedan salavat, Allah i Njegovi meleki na njega donesu sedamdeset salavata. Pa neka čovjek sam odluči koliko će salavala donijeti.”[1]

Allahu ekber! Kako je samo lahko učiniti ovo djelo, a kako je samo veličanstvena i ogromna nagrada za njega! Čovjek samo jednom donese salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Gospodar nebesa i Zemlje i meleki Njegovi na njega donesu sedamdeset salavata. Pa da je nagrada za to samo jedan salavat od Allaha, Gospodara svjetova, bilo bi dovoljno vrijednosti i časti, a kamoli sedamdeset salavata od Njega, Slavljenoga i Uzvišenoga, i od meleka Njegovih.

Iako su ovo riječi Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, ono ipak ima status merfu-predanja[2] zbog toga što se ovakve stvari ne govore po svom nahođenju. To su objasnili neki učenjaci. Naime, vrsni učenjak Es-Sehavi veli: “Ovo predanje ima status merfu-hadisa, s obzirom na to da ne postoji mogućnost da se ovakve stvari govore na osnovu vlastitog nahođenja.”[3] A šejh Ahmed Abdurrahman el-Benna kaže: “Predanje je mevkuf, tj. ovo su riječi Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, ali ima status merfu-hadisa, utoliko prije jer se slične stvari ne govore po vlastitom nahođenju, a pogotovo zbog toga što ga Muslim, Ebu Davud i Tirmizi bilježe kao merfu-predanje od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata.”‘[4]

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na često donošenje salavata na njega. Imam Et-Tirmizi bilježi od Ubejja ibn Ka'ba, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslaniče, ja mnogo i često donosim salavate na tebe![5] Koliko salavata da posvetim tebi?”[6] “Koliko god želiš”, odgovorio je Poslanik “Četvrtinu?”, upita je Ka'b. “Koliko ti hoćeš; ako hoćeš i više, biće bolje za tebe”, reče Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem. “Polovinu?”, upitao je Ka'b. Poslanik je opet odgovorio: “Koliko ti hoćeš, ako hoćeš i više, biće bolje za tebe.” “Dvije trećine?”, upita ovaj ashab, na šta je on istovjetno odgovorio. “Da ti posvetim sve dove koje činim?”, upita ashab naposlijetku. Na to je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Ako tako učiniš, to će ti biti zaštita od briga i razlog za oprost grijeha.”[7]

Iz ovoga hadisa uviđamo da onaj ko mnogo donosi salavate na plemenitoga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i da prioritet tome nad dovom za sebe i za svoje potrebe, Allah, subhanehu ve teala, podari mu ono čemu teži i stremi na ovom i na onom svijetu, pa mu još i oprosti grijehe. U predanju imama Ahmeda koje bilježi od Ubejja ibn Ka'ba, radijallahu anhu, stoji da je rekao: “Neki čovjek reče: ‘Allahov Poslaniče, šta ako sve svoje dove posvetim tebi?‘ ‘Allah će ti podariti ono što budeš htio na ovome svijetu i na ahiretu’, odgovori mu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.”[8]

Imam Et-Tajjibi ovako objašnjava ovaj hadis: “Značenje je: bit će ti ispunjeno ono što ti je bitno za vjeru, kao i ovosvjetske potrebe i želje. Zbog toga što salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sadrži i zikr (spominjanje Allaha, dž.š., i veličanje i poštovanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te davanje prioriteta ispunjenu obaveza prema njemu nad samim sobom, kao i preferiranje dove za njega nad dovom za sebe). O kako je lijepo i plemenito ovo djelo!”[9]

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi 
Obrada: Menhedž


[1] El-Musned, 10/106,107, broj hadisa 6605. Hafiz El-Munziri je ocijenio sened ovog hadisa dobrim, a također i El-Hejsemi, Es-Sehavi i Ahmed Šakir.
[2] Merfu’ predanje je predanje čiji sened doseže do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (op.prev.)
[3] El-Kavlul-hedi, 153.
[4] Prethodni izvor 14/310.
[5] „Ja mnogo i često donosim salavate na tebe“, tj. Želim mnogo donositi salavate na tebe. Pogledati Merkatul-mefatih, 3/16.
[6] „Koliko salavata da posvetim tebi“, to znači: koliko od dova koje učim za tebe da posvetim tebi? Vidi Šerhut-Tajjibi, 3/1046.
[7] Džamiut-Tirmizi, 7/129,130, poglavlje Opis Kijametskog dana, dio hadisa pod brojem 2574. Et-Tirmizi je rekao: „Ovaj hadis je dobar“. (Prethodni izvor, 7/130) I šejh Albani ga je ocijenio dobrim. Pogledati Sahihu Sunenit-Tirmizi, 2/299.
[8] El-Musned, 5/136. Hafiz El-Munziri veli: „Ovaj je sened dobar“. Pogledati Et-Tergibu vet-terhib, 2/501.
[9][9] Šerhut-Tajjibi, 3/1046.