Naslovnica Islam Propis tradicije i običaja

Propis tradicije i običaja

600

Pitanje: Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berakatuhu. Živim u porodici u kojoj je od starih običaja da sin ne sijeli sa svojim ocem u prisustvu svoje supruge, zato što smatraju da je to poštivanje i uvažavanje oca. Ja sam po ovom pitanju raspravljao sa svojom suprugom, s kojom još nisam imao spolni odnos, i ona je odbila ovaj običaj, a ja sam joj rekao da ću tako postupati sve dok za to ne postoji šerijatski dokaz koji to odbacuje.
Pa, kakav je vaš stav spram ovog običaja, i da li ja smijem po njemu postupati ako on nije suprotan šerijatu?

dekorativna linija

Odgovor:

Ve alejkumus-selamu ve rahmetullahi ve berakatuhu.

Sva hvala pripada Allahu, i neka je salavat i selam na našeg Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Doista, u šerijatu se tradicije i običaji dijele na tri vrste:

1 – Običaj kojeg šerijatski dokaz potvrđuje i samim tim je prihvatljiv i punopravan. Primjer toga je običaj da stepen mladenca u društvu bude ravan stepenu mlade prilikom sklapanja braka. Pa tako, ovaj običaj je ispravan i mora se uzeti u obzir.

2 – Običaj kojeg šerijatski dokaz odbacuje i samim tim je neprihvatljiv i nije punopravan. Primjer toga je običaj razgolićavanja koji je bio prisutan u predislamsko doba, i sve slično tome od ostalih harama a koji predstavljaju običaj i tradiciju u određenom narodu.

3 – Običaj za koji ne postoji šerijatski dokaz o njegovom potvrđivanju ili odbacivanju, ili drugim riječima: ništa se ne spominje u šerijatu po pitanju ovog običaja. Kada je ova vrsta običaja u pitanju, onda se oni moraju prihvatiti i uzeti u obzir, zbog riječi Uzvišenog:

„Neka imućan prema bogatstvu svome snosi trošak dojenja“ (Et-Talak: 7)

I riječi:

„Ti ono lijepo što čine prihvati!, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!“ (El-‘Araf: 199)

I zbog govora Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem je rekao Hindi, radijellahu anha:
„Uzmi (iz imovine muža) što je po običaju dovoljno za tebe i tvoje dijete“. (Buhari 5364, 7180, Ibn Madže, 2293, Ebu Davud, 3532, Nesai, 5420)

Shodno onome što je prethodilo, nema smetnje da pitalac uzima u obzir i poštuje spomenuti običaj, zato što je opće poznato da je od Poslanikove prakse bilo i to da je on postupao u mnogim svojim životnim segmentima po arapskim običajima ako, naravno, nisu bili suprotni šerijatu.

A Allah najbolje zna!

Preuzeto sa: http://fatwa.islamweb.net