Naslovnica Kur'an Prvo što je objavljeno iz Kur'ana

Prvo što je objavljeno iz Kur'ana

382
ikre bismi rabbik
Kaligrafski zapis ajeta "Ikra bismi rabbike..."

Aiša, r.a., pripovijeda: “Prvo čime je počelo objavljivanje Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., jesu istiniti snovi koje je sanjao dok je spavao. Svaki san koji bi usnio bio je jasan poput zore. Potom je zavolio samoću pa je odlazio u pećinu Hira, gdje bi činio ibadet. Tu bi boravio po nekoliko noći i sa sobom je nosio hrane koliko bi mu bilo dovoljno za to vrijeme, a onda bi se vraćao kod Hatidže, r.a., kako bi ponovo uzeo potrebnu hranu.

Jednom dok je bio u pećini Hira iznenadio ga je melek koji mu je donio Istinu. Rekao mu je: ‘Čitaj!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ‘Ja ne znam čitati.’ Melek ga je snažno stisnuo rukama i rekao mu: ‘Čitaj!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., ponovo je odgovorio: ‘Ja ne znam čitati.’ Zatim ga je melek stisnuo rukama i treći put i rekao mu: ‘Čitaj u ime Gospodara tvoga Koji sve stvara’, i sve do riječi: ‘Koji čovjeka podučava onome što ne zna.’

Allahov Poslanik, s.a.v.s., tresući se od straha, otrčao je do Hatidže govoreći: ‘Pokrijte me.’ Hatidža, r.a., pokrila ga je, a kad se smirio, pitao ju je: ‘Hatidža, šta se sa mnom dešava?’ Ispričao joj je šta mu se desilo i rekao: ‘Pobojao sam se za sebe.’ Hatidža, r.a., smirivala ga je: ‘Ne, tako mi Allaha, dž.š., nikada tebe Allah, dž.š., neće poniziti. Ti održavaš rodbinske veze, pomažeš nevoljnicima, dočekuješ goste i boriš se za istinu.'”1

Ovo predanje bilježe Buhari od Jahjaa ibn Bukejra i Muslim od Muhammeda ibn Rafia, a obojica od Abdur-Rezzaka.

Urva, r.a., prenosi da je Aiša, r.a., rekla: “Prvo što je objavljeno iz Kur'ana jeste ajet: ‘Čitaj u ime Gospodara tvoga Koji sve stvara.’2

Ikrima i Hasan kažu: “Prvo što je objavljeno iz Kur'ana jeste ajet: ‘Čitaj u ime Gospodara tvoga Koji sve stvara.’ Ovo je prvi ajet objavljen u Meki i prva sura u cijelosti objavljena u Meki.”3

linija

Autor: Ebul-Hasen Ali en-Nejsaburi
Iz knjige Povodi objave Kur'ana

1 Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Buhari u Knjizi o tefsiru prilikom tumačenja ajeta: “Čitaj u ime Gospodara tvoga Koji sve stvara” ( 4956). Bilježi ga i u poglavlju o tumačenju snova pod naslovom Počeci objavljivanja Kur'ana; istiniti snovi (6982). Muslim ga bilježi u Knjizi o imanu pod naslovom Počeci Objave Allahovu Poslaniku, s.a.v.s. (253) i šejh Ahmed ibn Muhammed ibn Ibrahim es-Salebi, autor poznatog tefsira i velik i pouzdan učenjak. Pogledaj djelo Tabekatul-mufessirin (7) i djelo Vefijatul-ajan (1/61).
2 Hadis je vjerodostojan. Bilježi ga Hakim (2/529). Ovaj hadis ispunjava uvjete vjerodostojnosti koje postavlja Muslim, ali ga ni Buhari ni Muslim ne bilježe.
3 Bilježi ga jedino Vahidi. Pogledaj djelo El-Itkan od Sujutija.