Naslovnica Akida Savjet gatari koja gleda u findžan

Savjet gatari koja gleda u findžan

740
gledanje u solju, gatanje, proricanje

Pitanje: Nadam se da mi možete pojasniti na koji način savjetovati ženu koja čita1 iz findžana i obznanila je svoju adresu u jednoj od objavljenih novina?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu,

Ovo pitanje ima dvije strane:

Prva: Propis ovog postupka.

Nema sumnje da su gatanje, sihr i astrologija neka od najvećih zala i činjenje nereda na Zemlji, te bespravno uznemiravanje muslimana.

Učenjaci su se razišli po pitanju toga da li gatar svojim postupkom čini kufr i izlazi iz vjere ili je učinio kufr koji ne izvodi iz vjere.

Oni koji tvrde da izvodi iz vjere, koriste za dokaz predaju koju bilježi imam Ahmed u svom Musnedu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Onaj koji ode gataru ili sihirbazu pa povjeruje u ono što govori uznevjerovao je u ono što je spušteno Muhammedu.“2

Kao i zbog toga što je taj čin tvrdnja da se poznaje gajb, a onaj ko tvrdi da poznaje gajb počinio je nevjerstvo. Uzvišeni Allah je rekao: On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere.3

I rekao je: Reci: „Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi.“4

Druga stvar: Savjet ženi koja čini takvo djelo jeste da ga ostavi i udalji se od njega i da se pokaje Uzvišenom Allahu.

To je iz razloga što je to djelo od velikih i upropaštavajućih grijeha, pa neka se boji Allaha u pogledu uznemiravanja muslimana ovim ružnim postupkom. Uzvišeni Allah je rekao: A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.5

Na njoj je da se pokaje Uzvišenom Allahu od tog postupka, prije nego joj iznenada dođe melek smrti i nastupi čas kajanja. Treba da traži utočište kod svoga Gospodara u svakoj stvari, jer u Njegovoj ruci je svaka korist i šteta, kako je šejtan ne bi zaveo svojim smicalicama sve dok je ne uvede u Džehennem, Allahu se utječemo od toga. U ovom njenom postupku je iskušenje za one muslimane koji imaju slabu vjeru, Uzvišeni Allah kaže: One koji vjernike i vjernice budu u iskušenje dovodili pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju.6

Šejh Abdulaziz bin Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Znanje o zvijezdama ili ono što se naziva astrologijom, te čitanje iz dlana, čitanje iz findžana, čitanje konaca i tome slično što tvrde gatari i sihirbazi, sve se to smatra naukama paganstva koje je zabranio Allah i Njegov Poslanik, i to su djela pagana koja je islam ukinuo i upozorio na njihovo činjenje, ili na odlazak onima koji ih čine kao i pitanje takvih o nečemu, a zatim da im povjeruje u stvarima koje ih obavijesti, jer se to sve smatra prizivanjem nepoznatog o čemu samo Allah ima znanje.

Moj savjet svakom onome ko čini ove stvari jeste da se pokaje Allahu i traži oprosta od Njega. Neka se na Allaha Jedinog osloni i u Njega uzda u svim stvarima, čineći pri tome šerijatske i kosmičke uzroke. Zatim treba da ostavi ta djela, udalji se od njih, da ne pita nekog ko se njima bavi nešto ili mu čak povjeruje, pokoravajući se tako Allahu i Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, čuvajući tako svoju vjeru, bojeći se Allahove srdžbe, te kloneći se uzroka koji vode ka širku i kufru, i ako bi čovjek umro na tome bio bi od onih koji su izgubili i dunjaluk i Ahiret.“7

Ovdje je još potrebno napomenuti da zarada koju ova žena uzima čineći ovo djelo nije dozvoljena, te predstavlja odvratan postupak i zabranjen način sticanja imetka.

U Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa se bilježi predaja od Ebu Mesũda el-Ensarija, Allah bio njim zadovoljan, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio profit od prodaje pasa, naknadu za blud i zaradu sihirbaza.8 Pod zaradom sihirbaza smatra se ono što mu se da kako bi napravio sihr ili gatao.

En-Nevevi, Allah mu se smilovao, komentarišući ovaj hadis, je rekao: „Rekao je el-Begavi, od naših učenjaka9 i el-Kadi Ijad: ‘Učenjaci su složni po pitanju zabrane zarade od sihra, jer je to protunaknada za zabranjeno djelo i jer predstavlja nepravedno jedenje tuđeg imetka.“10

Izvor: www.islamqa.info

Bilješke:

1 Tj. gleda u findžan i lažno predskazuje sudbinu (op. prev.)

2 Bilježi ga imam Ahmed u Musnedu, br.9171. a šejh el-Albani ga je u djelu Sahih el-Džamia , br.5942. ocijenio vjerodostojnim.

3 Sura el-Džin, 26-27.

4 Sura en-Neml, 65.

5 Sura el-Ahzab, 58.

6 Sura el-Burudž, 10.

7 Iz djela Medžmua el-Fetava šejha Ibn Baza (2/120-122).

8 Bilježi ga el-Buhari,br. 2237. i Muslim,br. 1567.

9 Tj. od učenjaka šafijskog mezheba.

10 Iz djela Šerh Sahih Muslim (10/490).