Naslovnica Akida Ruknovi tevhida el-uluhijeh (sastavni dijelovi vjerovanja u Allahovu jednoću u obožavanju)

Ruknovi tevhida el-uluhijeh (sastavni dijelovi vjerovanja u Allahovu jednoću u obožavanju)

346
tevhid

Tevhidul-uluhijeh se gradi na tri rukna, a to su:

  • Tevhidul-ihlas, neki ga nazivaju tevhidul-murād – jednoća onoga što se želi, tako da rob želi samo Uzvišenog Allaha, i da ga se ne tiču druge stvari koje ljudi žele.
  • Tevhidus-sidk, neki ga nazivaju tevhidul-iradetil-abd – jednoća same čovjekove želje, a ogleda se u tome da uloži sav trud i energiju u ibadetu svome Gospodaru.
  • Tevhidul-tarīk – jednoća puta, a ogleda se u slijeđenju samo puta Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem.

Rekao je Ibn Kajjim, rahimehullah: „Za Jednoga budi jedan u jednome, time mislim put istine i imana.“

Pod izrazom: „Za Jednoga“ – misli na Allaha i ovo je tevhidul-murad;

Pod izrazom: „jedan“ – misli na tvoju odlučnost i iskrenost i htijenje i ovo je tevhidul-iradeh;

Pod izrazom: „u jednome“ – misli na slijeđenje Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem, koji je jedini put istine i imana, i ovo je treća vrsta tevhidut-tarīk.1

Dokazi za ova tri rukna su mnogi:

  • Od dokaza za iskrenost u onome što se želi je govor Uzvišenog: A nije im naređeno osim da obožavaju Allaha iskreno mu ispovijedajući vjeru.2
  • dokaz za sidk – iskrenost (istinoljubivost) u postupku je govor Uzvišenog: Da su bili iskreni prema Allahu bolje bi im bilo.3 I govor Uzvišenog: O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite sa iskrenima.4

A dokaz za slijeđenje Poslanika je govor Uzvišenog: Reci: „Ako Allaha volite mene slijedite i vas će Allah zavoljeti.“5

Pa, onaj kod koga se ostvare ova tri rukna dostići će potpunost u tevhidu kao i sreću i uspjeh, a savršenost roba se neće umanjiti osim zbog nedostatka u nekome od ova tri rukna.

Autor: Muhammed b. Ibrahim el-Hamed
Iz knjige Allahova jednoća u božanstvenosti


1 Vidjeti: Muhammed Halil Herras, Šerh kasidetin-nunijeh libn kajjim, 2/134.
2 El-Bejineh, 5.
3 Muhammed, 21.
4 Et-Tevbe, 119.
5 Alu-`Imran, 31.