Naslovnica Akida Da li svako može tumačiti snove?

Da li svako može tumačiti snove?

417
tumačenje snova, islam

Pitanje: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Možeš li mi reći nešto više o tumačima snova? Ne snovima, i njihovom mjestu u islamu, nego o ljudima koji se bave tumačenjem snova. Za vrijeme rata u Bosni bio je jedan poznati šejh koji se bavio time. On je tumačio snove i ja sam par puta pročitala i poslušala poruke koje su mu sestre slale da im protumači snove. Nisam kompetentna da pričam o tome, ali meni su tu mnoge stvari sporne. Pa bih voljela da znam nešto više o tome. Meni najviše para uši kada kaže: „Ona će biti to i to!“, ili: „Ona će uspjeti u tome i tome!“, to mi toliko zasmeta, nekako mi liči na proricanje sudbine. Ili, pak, tumač snova ima pravo da na osnovu sna izjavi takve neke rečenice, sa sigurnošću da tvrdi da je neko na ispravnom putu i da ga čeka uspješan život, i uspjeh na polju dawe?

dekorativna linija

Odgovor:

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, a zatim:

Prvo: tumač snova mora imati ispravnu akidu, tj. treba biti čist od akidetskih devijacija i novotarija, ma koje one bile u pitanju. Navođenje ovog uvjeta jeste iz razloga što su lijepi snovi jedan dio poslanstva kojeg je Uzvišeni Allah omogućio vjernicima i nakon završetka poslanstva, kao što se to navodi u vjerodostojnim predajama. Pa na osnovu toga onaj ko usnije san kao i onaj koji ga tumači moraju biti dobri vjernici ispravne akide. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Lijep san jedan je od četrdeset i šest dijelova poslanstva.“ Buhari (6989)

Drugo: tumač mora biti od učenjaka koji istinski poznaju islam i rade po njemu. Svi znamo da je jedna od mudžiza Jusufa, alejhis-selam, bila i tumačenje snova, kojem ga je Uzvišeni Allah podučio. Što znači da za tumačenje snova čovjek mora biti od istinskih učenjaka. A pri tumačenju snova se ne trebamo obraćati bilo kome, makar dotični bio poznati daija ili šerijatski student, a šta tek reći za one koji su manjeg stepena u znanju?! Rekao je Uzvišeni: „I, eto tako, Gospodar tvoj će tebe odabrati, i tumačenju snova te naučiti, i blagodat Svoju tebi i Jakubovoj porodici upotpuniti.“ Jusuf, 6.

Imam Malik, rahimehullah, je bio upitan: „Da li snove može tumačiti bilo ko?“ pa je odgovorio: „Zar se može poigravati vjerovjesništvom?! Snovi su jedan dio vjerovjesništva, pa se zato time ne poigrava.“ El-Džamiu li mesailil-mudevveneh (24/198).

Treće: pored navedenih osobina, tumač snova treba biti od bogobojaznih i od onih koji su poznati po iskrenosti i ustrajnosti. Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Kad se približi Sudnji dan, rijetko će snovi vjernika biti neistiniti. Najistinitije snove imaju oni koji su najiskreniji u govoru.“ Tirmizi (2291), hadis sahih.

Četvrto: također, od velike važnosti za tumača snova je i to da bude pronicljiv kada ljudima tumači snove. Jer kao što ni svi ljudi nisu isti, isto tako nisu ista ni njihova stanja, a niti njihove namjere. Prenosi se da su imamu Ibn Sirinu, rahimehullah, došla dvojica i ispričala mu kako su usnili da uče ezan (tj. da oglašavaju). Pa je jednom od njih rekao da će otići na hadž, dok je drugom rekao da će ukrasti, te mu (ljudi) odsjeći šaku (zbog krađe)! Zatim je bio upitan: ‘Kako si jedan te isti san protumačio na dva potpuno različita načina?!’, pa je dogovorio: „Kod prvog sam uvidio znake ispravnosti i pobožnosti, te sam na osnovu toga protumačio riječi Uzvišenog: I oglasi ljudima hadž…1, i da će on otići na hadž. Dok sam kod drugog uvidio znake griješenja i pokvarenosti, te sam na osnovu toga protumačio riječi Uzvišenog: … a poslije jedan glasnik stade vikati: ‘O karavano, vi ste, doista, kradljivci!'“.2

Peto i najvažnije: treba znati da su snovi ipak snovi, i da se na osnovu njih ne gradi neki šerijatski propis, niti se može predvidjeti nešto u budućnosti, niti se može odrediti nečiji završetak, bio on pozitivan ili ne, kako po pitanju dunjaluka tako i po pitanju ahireta. Dakle, apsolutno ništa od navedenog, i nečeg slično, se ne može graditi na osnovu snova koji se usniju, je oni najviše što mogu biti su „mubešširat“ (radosni ili lijepi snovi), kao što se to navodi u vjerodostojnom hadisu. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
„Od poslanstva nije ostalo ništa osim lijepih snova (el-mubešširat).“
‘A šta su to el-mubešširat?’, upitali su ga.
„Lijepi snovi“, odgovorio je.3

A od osnovnog vjerovanja jednog muslimana je i to da samo Uzvišeni Allah zna javno i skriveno, i malo i veliko, i ono što je čulima nepoznato i nedokučivo, kao i to šta će i kako biti sa svakim stvorenjem i na dunjaluku i na ahiretu. Rekao je Uzvišeni:
„U Njega su ključevi onoga što je čulima nedokučivo, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On ne zna za njega; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, a da nije u Jasnoj knjizi.“4

I rekao je:
„Samo Allah zna kad će Čas kijameta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna niko u kojoj će zemlji umrijeti; Allah je, uistinu, Onaj Koji sve, i u potpunosti, zna.“5

Prema tome, kada se usniju mubešširat (lijepi snovi) na to se ne treba oslanjati, već treba zahvaljivati Allahu i biti Mu još više pokoran, te imati neku vrstu optimizma što se tih snova tiče, a nikako da vjeruje da će se to zasigurno desiti, jer ga time može šejtan obmanuti. Selefi su govorili: „Lijepi snovi čovjeka trebaju obradovati, a nikako obmanuti“. Isti je slučaj i sa ružnim snovima. Čovjek kada usnije ružne snove on se zbog toga ne žalosti, niti odustaje od nekog posla, a niti gubi nadu u Allahovu milost, već treba pljucnuti na lijevu stranu, proučiti euzibillah, i sjetiti se da je to od šejtana, kao što se to navodi u vjerodostojnom hadisu. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
„Snova ima tri vrste: lijepi – oni su radosna vijest od Allaha; snovi kojima šejtan zastrašuje i rastužuje onoga ko sanja, i snovi u kojima osoba sanja ono o čemu razmišlja. Zato, kada neko usnije nešto što ne voli, neka ustane i klanja i neka to ne priča drugima.“6

A u drugom rivajetu stoji:
„Lijepi snovi su od Allaha, a zbrkani od šejtana! Zato, kada neko sanja nešto što mu nije drago, neka tri puta puhne na lijevu stranu i neka zatraži Allahovo utočište od zla (takvog sna). Ako tako postupi, (takav san) mu neće nauditi.“7

Također, rekao je:
„Lijep je san od Allaha, pa kada neko od vas usnije nešto što voli, neka to ne priča nikome osim onome koga voli; a ako usnije nešto što ne voli, neka kod Allaha zatraži utočište.“8

Ukratko, ovo su ta pravila i smjernice kojih se insan treba pridržavati kada se tiče tumačenja njegovih snova.

Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od Njegovih bogobojaznih i iskrenih robova. Vel-hamdulillahi Rabbil-alemin.


Odgovor napisao: Emir Krčo

1 El-Hadždž, 27.
2
 El-Fevakihud-devani (2/354).

3 El-Buhari (6990).
4 El-En'am, 59.
5 Lukman, 34.
6 Muslim (2263), Ebu Davud (5019).
7 El-Buhari (5747), Ebu Davud (5021).
8 El-Buhari (7044).