Naslovnica Fetve Fetve iz fikha Udjeljivanje sadake za umrlog

Udjeljivanje sadake za umrlog

6554
Rabbi

Pitanje:

Kakav je propis udjeljivanja sadake a da nagradu za to dobije umrla osoba? I kako se ostvaruje poklanjanje nagrade umrloj osobi? I da li, istinski, ta nagrada dolazi umrloj osobi na tacni od svijetlosti, i biva rečeno: Doista ova nagrada ti je poklonjena od tog i tog, i ona se obraduje toj nagradi i biva zadovoljna s onim koji je udijelio?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu rodbinu i ashabe, a zatim:

Zaista od najboljih djela koja čovjek može učiniti za svog umrlog jeste udjeljivanje sadake za istog, to jest izdavjenje sadake sa nijetom da njena nagrada bude za umrlog. Prenosi se od Aiše – Allah bio zadovoljan njome – da je neki čovjek rekao: „O Allahov Poslaniče, zaista moja majka je umrla a nije ostavila oporuku, i ja mislim da ako bi progovorila (u času smrti)  udjelila bi od njenog imetka, pa da li će imati nagradu ako ja udjelim sadaku za nju?“, odgovori on: „Da, udjeli sadaku za tvoju majku“, prenose ga Buharija i Muslim.

Složili su se učenjaci da korist od sadake i dove dostiže do umrlog. Spominje Muslim u predgovoru svog Sahiha od Ibn el-Mubareka da je rekao: „Nema razilaženja za sadaku (da njena nagrada dostiže do umrlog) a što se tiče toga da ona ide do umrlog u posudi od svjetlosti to se prenosi u jednom slabom hadisu od Enesa b. Malika da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da kaže:  „Svaka porodica koja udjeli sadaku za svog umrlog nakon njegove smrti, Džibril alejhis-selam nju odnese, tom umrlom, u posudi od svjetlosti, zatim stane na ivici kabura i kaže: „O stanovniče ovog dubokog kabura, ovo ti je poklon koji ti poklanja tvoja porodica pa ga primi“. Zatim taj poklon ulazi kod njega pa se on obraduje njemu, dok njegove komšije budu tužni zbog toga što njima nije ništa poklonjeno“.

Rekao je hafiz Hejsemi u „Međmeu'l-zevaid“: Ovaj hadis prenosi Taberani u svojoj knjizi „el-Evsat“, i u njegovom senedu se nalazi Ebu Muhammed Šami za koga je El-Ezdi rekao da je lažov, a Allah najbolje zna.

Izvor: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=&Option=FatwaId&Id=9998

 Da li nagrada za dobra djela doseže do umrlog?

Pitanje:

Da li smijem da izdvajam nešto iz moje plate pa da zatim to učinim kao trajnu sadaku za moje roditelje, znajući da su oni u dobrom materijalnom stanju, no, moja je želja da to bude kao jedna od vrste dobročinstva prema mojim roditeljima?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, na njegovu porodicu i na sve ashabe a zatim:

Nema zapreke da musliman udjeli sadaku ili da odvoji dio od njegove plate od dozvoljenih poslova koje radi, ili da uradi bilo koje dobro djelo a zatim da nagradu od tog djela pokloni nekom drugom bilo mrtvom ili živom. Učenjaci su se razišli u tome da li dostiže do umrlog nagrada posta, hadža, i učenja Kur'ana, a složili su se da nagrada od sadake i dove dostiže do njega (umrlog). Onaj koji je najzaslužniji da mu čovjek hizmet čini i koristan bude, jesu upravo njegovi roditelji. S toga, nema smetnje da  musliman odvoji dio od njegove plate kao trajnu sadaku, a da pri tom zanijeti da nagrada od te sadake bude za njegove roditelje bili oni živi ili mrtvi, čak, šta više, ovo se smatra dobročinstvom prema njima, a Allah najbolje zna.

Izvor: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=35631

Prijevod: Menhedz.com