Naslovnica Akida Važnost islamskog vjerovanja

Važnost islamskog vjerovanja

602
Akida, islamsko vjerovanje, definicija akide

Nema sumnje da ispravno islamsko vjerovanje ima najveću važnost u životu jednog muslimana, a ta važnost, između ostalog, ogleda se u sljedećim stvarima:

  • Svi poslanici su slani kako bi pozivali u ispravno vjerovanje. Allah Uzvišeni kaže: Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: “Nema istinskog boga osim Mene, zato Meni ibadet činite.” (Kur’an, 21:25)
  • Ostvarivanje tevhida i činjenje ibadeta samo Allahu Jedinom je smisao zbog kojeg smo stvoreni. Allah Uzvišeni kaže: Nisam stvorio džine i ljude osim da Mi ibadet čine. (Kur’an, 51:56)
  • Prihvatanje ibadeta kao i njihova vrijednost kod Allaha zavisi od ostvarenosti ispravnog vjerovanja, tako da nedostatak u vjerovanju čovjeka može u potpunosti porušiti djelo ibadeta, ili umanjiti njegovu vrijednost (u zavisnosti od težine nedostatka).
  • Spas na Ahiretu zavisi od ispravnosti vjerovanja. Allahov Poslanik صلى الله عليه وسلم je kazao: “Allah je zabranio da Vatra prži svakog ko kaže la ilahe illallah, željeći time Allahovo lice.” (Buhari)
  • Islamska akida definiše odnos između roba i njegova Stvoritelja, kao što nam i objašnjava potpunu brigu Allaha Uzvišenog prema Njegovim dobrim robovima.
  • Osnova sreće na ovom svijetu je u znanju o Allahu, tako da je to potreba iznad svih drugih potreba, jer nema rahatluka i smirenosti srca osim kroz ispravno vjerovanje.
  • Islamsko vjerovanje odgovara na sva pitanja koja interesuju čovjeka, poput pitanja: ko nas je stvorio i kakva su svojstva Stvoritelja, kako je sve počelo, zašto smo stvoreni, svjetovi koji postoje i odnos među njima, pitanja sudbine itd.
  • Da je ispravno vjerovanje najvažnija stvar ukazuje i to što je fokus Kur’ana i Sunneta na temu ispravnog vjerovanja: njegovim objavljivanjem, ispravljanjem pogrešnih uvjerenja, objašnjavanjem i pozivanjem u ispravno vjerovanje.
  • Ispravna akida je uzrok napretka, pobjede i uspjeha na oba svijeta. Skupina koja se drži ispravnog vjerovanja je vidljiva, spašena i potpomognuta skupina. Allahov Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao: “Neprestano će skupina iz mog ummeta biti jasno na istini, neće im naškoditi ko ih na cjedilu ostavi sve dok dođe Allahovo određenje1, a oni takvi.” (Muslim)
  • Ispravna akida je ono što štiti muslimane od utjecaja pogrešnih vjerovanja i ideja. Dakle, ispravno vjerovanje je temelj na kojem se gradi vjera, i na osnovu čega djela postaju ispravna, kao što Allah Uzvišeni kaže:

Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko se nada susretu s Gospodarom svojim, neka čini dobra djela i neka Gospodaru svome nikoga ne pridružuje (neka ne čini širk).” (Kur’an, 18:110)

I kaže:

A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: “Ako budeš druge Allahu pridruživao (širk činio) tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš među gubitnicima biti.” (Kur’an, 39:65)

Ovi plemeniti ajeti, a i ostali kojih ima mnogo, i ono što je došlo u njihovim značenjima, dokazuju da djela neće biti primljena osim ako budu čista od bilo kakvih primjesa širka, odnosno dokazuju da će biti primljena samo ukoliko budu učinjena iskreno radi Allaha. Zbog toga je poziv u ispravno vjerovanje bio prva obaveza kojoj su pozivali svi poslanici.2 Prvo u šta su pozivali svoj narod jeste da se ibadet samo Allahu Jedinom čini, i da Mu se u ibadetu niko ne pridružuje (da Mu se širk ne čini), kao što Allah Uzvišeni kaže:

Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu ibadet činite, a taguta3 (lažnih božanstva) se klonite!” (Kur’an, 16:36)

Allahov Poslanik صلى الله عليه وسلم je trinaest godina u Mekki pozivao ljude u tevhid, odnosno ispravno vjerovanje, zato što je to temelj na kojem se gradi cjelokupna vjera. Učenjaci i daije u svakom vremenu su slijedili primjer poslanika i vjerovjesnika, te su prvo počinjali sa pozivom u ispravno vjerovanje, a zatim su se okretali drugim vjerskim propisima.

Autor: dr. Meša‘il Rašid Ed-Debbas
Iz knjige: Korisna predavanja iz islamskog vjerovanja

Bilješke:

1 Misli se na blagi vjetar koji će usmrtiti vjernike i vjernice, a kojeg će Allah Uzvišeni poslati u cilju njihove zaštite od strahota koje će se dogoditi tokom Smaka svijeta. Kraj svijeta doživjet će samo najgori ljudi.
2 Niko od poslanika nije otpočinjao pozivanje svoga naroda nečim drugim prije poziva u tevhid, i pored činjenice da su postojale i druge devijacije vezane za društvo, ponašanje, ekonomiju.
3 Tagut je svako ko se izdigne i pređe preko svoje granice (koju mu je Allah Uzvišeni odredio) svejedno da li se isti obožavao, slijedio ili mu se pokoravalo. Taguta ima mnogo, a prvi među njima je šejtan.