Naslovnica Akida Da li je za ulazak u Džennet dovoljno samo izgovaranje šehadeta

Da li je za ulazak u Džennet dovoljno samo izgovaranje šehadeta

927
sehadet la ilahe illallah

Pitanje: Da li je tačno da ako osoba vjeruje i samo izgovori šehadet da nema drugog istinskog božanstva  koje zaslužuje da se obožava mimo Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik da će mu to (izgovaranje šehadeta) biti dovoljno za ulazak u Džennet?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Islam nije samo puko izgovaranje šehadeta, već se moraju ostvariti uslovi (šartovi) u tom šehadetu kako bi onaj ko izgovori šehadet postao pravi musliman. A stubovi (ruknovi) islama su: ubjeđenje, izgovor i djelo.

Prenosi se od Ubade ibn Samita da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ko kaže: Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava mimo Allaha Jedinog, Koji sudruga nema i da je Muhammed Allahov rob i Njegov Poslanik, i da je Isa Njegov rob i sin Njegove robinje i riječ Njegova koju je poslao ka Merjemi i duša koju je On stvorio, i da je Džennet istina i da je Vatra istina, Allah će ga uvesti u Džennet na koja god vrata bude htio od osam džennetskih vrata. Hadis prenose Buhari (3252) i Muslim (28).

Rekao je Abdurahman b. Hasen b. Muhammed b. Abdulvehab Allah mu se smilovao:

dekorativna linija

„Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem govor ko bude posvjedočio da nema drugog istinskog božanstava koje zaslužuje da se obožava mimo Allah znači sljedeće: ko izgovori šehadet znajući njegovo značenje, radeći po onome što šehadet zahtijeva vanjski i unutrašnje, jer je neophodno za ispravnost šehadeta znanje, ubjeđenje i rad po onome na što šehadet upućuje, Allah je rekao: Znaj da nema drugog boga mimo Allaha.1

Allahov govor moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju2, što se tiče pukog izgovaranja šehadeta bez poznavanja njegovog značenja, bez ubjeđenja i bez rada po onome što šehadet zahtijeva kao što je: odricanje od širka, iskrenost u riječima i djelima – riječima srca i jezika i djelima srca i organa, ovakav šehadet neće koristiti onome ko ga izgovara po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka.

Rekao je Kurtubi i njegovoj knjizi El-Mufhim ala Sahih Muslim: Poglavlje o tome da nije dovoljno puko izgovaranje dva šehadeta3 već je neophodno ubjeđenje srcem. Ovo poglavlje je upozorenje na neispravnost pravca  okorjelih (gulata) murdžija koji kažu da je puko izgovaranje šehadeta dovoljno za ispravnost vjerovanja (imana). Hadisi ovog poglavlja ukazuju na njegovu neispravnost, šta više opšte poznato je onome ko poznaje Šerijat da je to neispravan pravac u Šerijatu, jer iz ovakvog pravca (pravca murdžija) proizilazi dozvoljavanje licemjerstva (nifaka) i sud o tome da je licemjer ispravnog vjerovanja a to je apsolutno netačno.“

Allahov govor ko posvedoči ukazuje na to da šehadet nije ispravan osim sa znanjem, ubjeđenjem, iskrenošću (ihlas)  i potvrdom (sidk).“ [Završen citat  Abdurahman b. Hasana b. Muhammeda b. Abdulvehaba iz knjige Fethul medžid]

dekorativna linija

Šehadet ima sedam uslovašartova bez njih šehadet ne koristi onome ko ga izgovori:

  1. Znanje koje je suprotno neznanju
  2. Ubjeđenje koje je suprotno sumnji
  3. Prihvatanje koje je suprotno odbijanju
  4. Pokornost (povinovanje) koja je suprotna ostavljanju
  5. Iskrenost koja je suprotna širku
  6. Vjerovanje koje je suprotno nevjerstvu (utjerivanju u laž)
  7. Ljubav koja je suprotna mržnji.

Šartovi koji su prethodili su također i za drugi dio šehadeta: Muhammed je Allahov Poslanik.

A Allah najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info
Prevod: Menhedž


1 Sura Muhammed, 19. ajet.
2 Sura Ez-Zuhruf, 86. ajet.
3 Misli se na prvi i drugi dio šehadeta, prvi je dio u kome se svjedoči na nema drugog boga osim Allaha, a drugi je da je Muhammed Allahov Poslanik.