Naslovnica Akida Kako se sačuvati Dedždžalove smutnje

Kako se sačuvati Dedždžalove smutnje

925
Sudnji dan

Izbjeći susret s njim

Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao “Ko čuje za Dedždžala neka bježi od njega, jer tako mi Allaha, doći će mu čovjek misleći da je vjernik, pa će ga početi slijediti, zbog onoga s čime će doći od iskušenja1 (za ljude).”2

Znači, ko čuje za Dedždžala, neka mu se ne približava, tj. neka bježi od njega i neka izbjegne susret s njim. Jer bit će ljudi koji će misliti za sebe da su čvrsti i postojani vjernici, ali kada vide šta mu je dato od sihira, oživljavanja mrtvih i drugoga, što će biti teška iskušenja za ljude, postat će mu odani i slijedit će ga.

Ummu Šurejk, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, također rekao: “Ljudi će od Dedždžala bježati u planine!”3

Tako će se desiti, iako će muslimani toga vremena imati svoga vođu – pravednog halifu i vladara Mehdija.

Utjecanje Allahu

Ebu Umeme el-Bahili, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ko bude s njegovom (Dedždžalovom) vatrom iskušan, neka pomoć traži od Allaha.”4

Poznavanje Allahovih imena i svojstava

Dedždžal je slijep na jedno oko, a Uzvišeni Allah nije slijep, On je bez ikakve mahane, On je lijep i bez nedostatka, veličanstven je i čist od ograničenosti i falinke: “Niko nije poput Njega, a On sve čuje i vidi?’5

Učenje prvih deset ajeta sure EI-Kehf

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nauči daset ajeta sure El-Kehf, bit će zaštićen od Dedždžalove smutnje.”6

A En-Nevvas ibn Seman, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se sretne s njim, neka mu prouči prve ajete sure El-Kehf.”7

Razlog zbog kojeg se uče baš ovi ajeti iz Kur'ana pojedni su učenjaci vidjeli u činjenici da se u njima spominje kako je Allah, dželle ve'ala, sačuvao mladiće iz pećine od vladara tiranina koji ih je htio zgrabiti.

Drugi opet navode da je razlog učenja ovih ajeta sama priča o čudnovatom spasenju mladića iz pećine, koje se vjernik treba sjetiti učeći ajete ako sretne Dedždžala.

Učenje cijele sure EI-Kehf

Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči suru El-Kehf kao što je objavljena, pa potom sretne Dedždžala, nad njim Dedždžal neće imati moći, ili, neće biti načina da ovlada njime (ili da mu naškodi).”8

Sklonuti se u jedan od dva sveta grada – Mekku ili Medinu

Dedždžal neće ući u Mekku i Medinu, zato će boravak u njima biti bezbjedan; Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Nema zemlje a da na nju neće stati Dedždžal, osim Mekke i Medine.”9

Utjecanje od Dedždzala u namazu prije selama

Na tešehudu, prije samog predavanja selama, uči se naredna dova kojom se utječemo od Dedždžala: “Allahu moj, utječem ti se od kazne Vatrom, i od kazne u kaburu, i od iskušenja života i smrti10, i od iskušenja Mesiha Dedždžala.”11

Podsjećanje kao preventiva protiv Dedždžala

Prenosi se da je Es-S'ab ibn Džesame, radijallahu anhu, rekao: Obavijestit ću vas da sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže: “Neće se pojaviti Dedždžal dok ga ljudi ne zanemare spominjati i dok ga imami ne prestanu spominjati na minberima.”12

Znači, ljudi će prestati spominjati Dedždžala, prestat će uopće pričati o njemu, zaboravit će njegove osobine i prestat će upozoravati na njegovu pojavu, i tada, sa mnoštvom smutnji, on će se pojaviti.

Sticanje šerijatskog znanja

Šerijatsko znanje, sa vjerom u Allaha, dželle ve'ala, najbolje je oružje protiv svake smutnje i iskušenja. Tako je i sa iskušenjem pojave Dedždžala.

Allahov nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u kazivanju o mladiću vjerniku iz Medine koji je hrabro stao pred Dedždžala ukazao na važnost vjerovanja i znanja u čuvanju od smutnje.

Se'id ibn el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dedždžal će doći, a bit će mu zabranjeno da uđe planinskim putevima Medine, pa će se spustiti do zemlje slanače nadomak Medine. Onda će mu izaći u susret čovjek koji će biti najbolji od svih ljudi, pa će mu reći: “Svjedočim da si ti Dedždžal o kojem nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazivao.” Dedždžal će na to reći onima što su s njim: “Šta mislite, ako ga ubijem pa potom oživim, hoćete li sumnjati u mene?” Ovi će odgovoriti: “Nećemo!” I ubit će ga, a potom ga oživjeti.” U jednoj drugoj predaji stoji: “I udarit će ga sabljom zamahom koji sječe na dvoje i prepoloviti ga. Potom će ga pozvati, a ovaj (mladić) će ustati ozarena i nasmijana lica, te reći: “Allahom se kunem, nikada do sada nisam bio sigurniji ko si!”

U drugoj predaji opet stoji: “Dedždžal će se pojaviti, a izići će mu u susret čovjek iz skupine vjernika te sresti njegove čuvare. Upitat će ga: “Gdje si namjerio?” – “Prema ovome što se pojavio.” – reći će čovjek vjernik, a ovi će ponovo upitati: “Zar ti ne vjeruješ u našeg gospodara!?” – “Naš Gospodar nije nepoznat13” – reći će čovjek, a ovi će povikati: “Ubijte ga!” Na to će neki od njih reći: “Zar nam gospodar nije naredio da nikoga ne ubijamo bez njega.” Onda će se s njim uputiti (prema Dedždžalu), pa kada ga vjernik vidi, povikat će: “O ljudi, ovo je Mesih Dedždžal kojeg je spominjao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” Dedždžal će na to dati da ga razapnu, naredivši: “Držite ga!” I namjestit će njegova prsa i leđa da se mogu udariti, pa će ga potom (Dedždžal) upitati: “Zar ne vjeruješ u mene?” “Ti si Mesih Lažljivac!” – uzvratit će mu vjernik, na što će narediti da ga prerežu pilom preko sredine glave dok ga ne rascijepe do između nogu, a onda će Dedždžal proći između dvije polovine (tijela), pa će reći: “Ustani,” i čovjek vjernik će ustati i ispraviti se. Tada će ga Dedždžal upitati: “Vjeruješ li u mene?” A vjernik će odgovoriti: “Samo mi je još jasnije ko si ti!” Potom će povikati: “O ljudi, on poslije mene više nikada ovako ni s kim neće učiniti.”

Dedždžal će ga tada htjeti sasjeći, a Allah će učiniti između njegovih (vjernikovih) koljena i ključne kosti bakar tako da (Dedždžal) ništa neće moći učiniti. Zato će ga uhvatiti za noge i ruke i baciti ga u vatru koja će biti s njim, pa će ljudi misliti da ga je bacio u vatru, ali on će biti bačen u Džennet.” Na kraju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dodao: “To će biti najveći šehid kod Gospodara svjetova.”14

Zaključak

Dakle, ovaj hadis jasno ukazuje na važnost šerijatskog znanja, jer je ovaj mladi vjernik s prethodnim znanjem o svojstvima Dedždžala zaključio i uvidio da je on Dedždžal. Inače, ko god ide u susret bilo kakvom zagovorniku zablude, treba se naoružati oružjem znanja. Dakle, sam mladić se uvjerio da se radi o Dedždžalu, a potom je shvatio da ako njega ubije, neće više nikoga. On se potpuno oslonio na znanje koje je prethodno imao, konkretno o gore navedenom hadisu, na osnovu kojeg je zaključio da je on mladić o kojem je kazivao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Vojna sprema za sukob s Dedzdžalom

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dok se muslimani budu spremali za rat, ravnajući svoje safove, proučit će se ikamet za namaz, i tada će se pojaviti Isa, sin Merjemin…”15

A Huzejfe ibn Usejd, radij allahu anhu, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o pojavi Dedždžala i vojnoj spremi Mehdija i njegove vojske rekao: “Sve dok (Dedždžal) ne dođe do Medine, pa će nadvladati one izvan Medine, a bit će mu zabranjeno da uđe u nju, te će se uputiti prema planini Ilija16 gdje će okupirati skupinu muslimana, koji će doživjeti žestok napad. Muslimanima će reći njihov nadređeni: “Šta očekivati od ovoga tiranina, da se borite protiv njega dok se sa Allahom ne susretnete ili da doživite pobjedu.” I dogovorit će se da se bore protiv njega kada osvanu, a kada osvanu, pridružit će im se Isa, sin Merjemin…”17

Šta da učini musliman ako sretne Dedždžala

Ebu Umame el-Bahili, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Među očima mu je napisano ”kafir” i to će moći pročitati svaki vjernik, pa ko ga sretne neka mu pljucne u lice i neka prouči prve ajete sure o mladićima iz pećine (tj. Sure El-Kehf, op. M)… On će ovladati čovjekom od sinova Ademovih, tako da će ga ubiti, pa potom oživjeti.”18

Ebu Kalabe prenosi od jednog ashaba da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je poslije vas, ili uistinu je iza vas zabludjeli lažljivac, na glavi su mu kovrdža do kovrdže, i on će govoriti: “Ja sam vaš gospodar.” Pa ko kaže: “Lažeš, ti nisi naš Gospodar, nego je Allah naš Gospodar, na Njega se oslanjamo, Njemu se obraćamo i Njemu se utječemo od tebe” do njega neće biti puta da mu (Dedždžal) naškodi.”19


Iz knjige Kraj svijeta, autor: Muhammed ibn Abdurrahman el-Arifi
Priprema Menhedž


Bilješke:

1 Ar.: eš-šubuhat, tj. od onoga čime će ljude dovoditi u sumnju i nedoumicu u vjerovanju (op. prev.)

2 Bilježi Ahmed, Ebu Davud u Sunenu i Hakim u El-Mustedreku koji ga je ocijenio vjerodostojnim po uvjetima imama Muslima. Vjerodostojnim ga ocijenio šejh Albani u Sahihu Ebi Davud.

3 Bilježi imam Muslim.

4 Bilježi Ibn Madže u Sunenu, a lanac prenosilaca nije pošteđen rasprave.

5 Prijevod značenja sure Eš-Šura: 11.

6 Bilježi imam Muslim.

7 Bilježi imam Muslim.

8 Bilježi Hakim, navodi da je vjerodostojan po Muslimovim uvjetima. Šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Es-Silsiletu es-sahiha, br. hadisa 2651.

9 Bilježe imami Buhari i Muslim.

10 Iskušenje života podrazumijeva ono što čovjeka za života može snaći od iskušenja pohote i lakomislenosti, nedostatka i prestanka strpljivosti i sl. Iskušenje smrti je ono kojem je čovjek izložen kod smrti, da preseli kao musliman. A iskušenje u kaburu je u obliku pitanja koja postavljaju dva meleka i od kazne koja bude u kaburu.

11 Bilježe imami Buhari i Muslim.

12 Prenosi Abdullah ibn Ahmed od Bekijeta, a ovaj od Safvana ibn Amra. Predaja je vjerodostojna, kako to navodi Ibn Mui'n. Ostali su prenosioci vjerodostojni.

13 Tj. ako bi vidio Dedždžala, odmah bih znao da je on taj Dedždžal, i da nije gospodar, niti božanstvo.

14 Bilježi imam Muslim.

15 Bilježi imam Muslim.

16 Planina je kraj Bejtu-l-makdisa, dakle u današnjem Jerusalemu.

17 Bilježi Hakim, i navodi da je vjerodostojan, a Zehebi kaže da je hadis po uvjetima Buharije i Muslima.

18 Bilježi Hakim, i navodi da je vjerodostojan po Muslimovim uvjetima.

19 Bilježi imam Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.