Naslovnica Akida „Ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to...

„Ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to se odbacuje“

455
islam vjera istine

Ovaj hadis1 (iz naslova, op.M) je veličanstveno i sveobuhvatno pravilo, i on je od jezgrovitih riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis je jasan i decidan u odbacivanju svih novina i novotarija koje su uvedene u vjeri2, i ako je hadis „… djela se cijene prema namjerama“ mjerilo ispravnosti unutrašnjih djela, onda je ovaj hadis mjerilo ispravnosti vidljivih djela3.

Ovo pravilo svojim tekstom i podrazumijevanjem ukazuje na plemenita značenja:

Što se tiče njegovog teksta, ono ukazuje da svaka novotarija koja je ubačena u vjeru, svejedno bila ona od novotarija koje se vežu za riječi ili djela, sve je to, uistinu, odbacuje i vraća njenom vlasniku, i njeni sljedbenici zaslužuju prijekor shodno veličini te novotarije i njene udaljenosti od vjere.

Dok, kada je u pitanju ono na što ukazuje ovo pravilo (tj. što se podrazumijeva iz istog): uistinu, onaj ko radi ono na čemu je vjera Allaha i Njegova Poslanika, a što predstavlja obožavanje Allaha ispravnom akidom, i dobrim djelima, bilo to vadžib ili mustehab, njegovo djelo je primljeno, a njegov trud pohvalan.

Također, ovim pravilom se dokazuju i sljedeće stvari:

Prvo: svaki ibadet koji je izvršen na nepropisan način on je ništavan i odbijen, zbog toga što stvar šerijata nije na tome.4

Drugo: njegove riječi „u ovu našu stvar“ su dokaz da inovacije koje se tiču dunjalučkih stvari ne ulaze u definiciju bidata koji je šerijatom zabranjen. Naprotiv, to su stvari koje su u osnovi dozvoljene, i zbog toga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio ideju Selmana El-Farisija, radijellahu anhu, o kopanju hendeka (rova). Također, Omer, radijellahu anhu, je izmislio divan (registar) koji vodi evidencije o regularnim vojnicima, kao što su se i selefi složili na tome da je dozvoljeno zapisivati hadis, nakon već postojećeg razilaženja koje je njihovim konsenzusom dokinuto, iz razloga očuvanja sunneta i šerijata općenito, i drugi slučajevi i događaji mimo pomenutih a koji se, haman, ne mogu ni nabrojati.

Ko dobro razmili o inovacijama u vjeri vidjet će da to sadrži nesagledive štete:

Jedna od njih je: da se inovacijama u vjeri, u jednu ruku, želi dopuniti i nadomijestiti ono što je vlasnik šerijata (tj. Allah Uzvišeni) izostavio, Onaj Koji je usavršio vjeru Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Uzvišeni: „Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera“5, i nakon usavršavanja nema osim manjkavost, a Allah nagradio imama Malika onda kada je kazao: „Onaj ko u ovom ummetu bude nešto izmislio a na čemu nije bio selef, takav tvrdi da je Allah Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pronevjerio vjeru!6 Jer Uzvišeni Gospodar veli: „Danas sam vam vjeru vašu usavršio“, pa ono što tada nije bilo od vjere, nije ni danas od vjere.“7

I zbog toga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio riječi koje odbacuju svaki mogući izuzetak kojeg neko zamisli po ovom pitanju, kao što to stoji u sahih hadisu od Džabira: „A svaka novotarija je zabluda“.8

O pokuđenosti novotarije i njenim lošim posljedicama imam Hassan bin ‘Atijje, rahimehullah, je kazao: Nijedan narod nije izmislio neku novotariju u svojoj vjeri, a da im Allah nije oduzeo od sunneta isto toliko, i zatim ga neće njima vratiti sve do Sudnjega dana9, a predaja na ovu temu ima jako mnogo.

Ko bude promatrao stanje nekih islamskih društava u koja su se rasprostranile određene novotarije uvjerit će se u ovu činjenicu, jer kada se raširi zabranjeni tevessul ili u kojem ima širka tada slabi tevhid, i kada se rasprostrane novotarski zikrovi tada se potisnu i zaborave šerijatski zikrovi, i tako redom. Da nam je Uzvišeni Allah na pomoći.

Autor: Šejh dr. Omer El-Mukbil
Izvor: Medžalisut-tezkir (20. str)
Prevod: Menhedž
Ostali tekstovi iz edicije Kružoci zikra

Bilješke:

1 Buhari (2550), Muslim (1718), a riječi „to se odbacuje“ znače da mu se to ne prihvata.
2 Komentar Nevevija na sahih Muslim (12/16).
3 Džami'ul-‘ulumi vel-hikem (59 str).
4 Behdžetu kulubil-ebrar (17 str).
5 El-Maide, 3.
6 Ovim se želi kazati da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pronevjerio vjeru zato što nije dostavio sve što je trebao!
7 Ovu predaju navodi imam Ibn Hazm u svojoj knjizi „Ihkamul-ahkam“ (6/225).
8 Muslim (867).
9 Imam Eš-Šatibi u „El-‘Itisam“ (1/34).