Naslovnica Akida Najgori oblici ismijavanja i ruganja: Ismijavanje vjere i vjernika

Najgori oblici ismijavanja i ruganja: Ismijavanje vjere i vjernika

1812
Slika priroda Poslanik as

Zbog opasnosti i žestine spomenutog, učenjaci se slažu i jednoglasni su da je ismijavanje Allaha, vjere i Poslanika, alejhissalatu vesselam, jasno nevjerstvo i čovjeka izvodi iz vjere u cijelosti.

Šejhul-islam Ibn Tejmije je rekao: “Ismijavanje Allaha, Njegovih ajeta i Poslanika je nevjerstvo i onaj ko to čini postaje nevjernikom nakon svog vjerovanja.”

Neki su se toliko izvještili u ruganju i ismijavanju, pa imamo onih koji ismijavaju mahramu, neki drugi ismijavaju sprovedbu šerijatskih zakona. Drugi ismijavaju one koji pozivaju dobru i odvraćaju od zla, pa im se rugaju, kao što ismijavaju i sunnete. Tako ima onih koji ismijavaju i šale se na račun brade, drugi se smiju zbog kraćenja odjeće, a i jedno i drugo je praksa Poslanika, alejhissalatu vesselam.

Kako bismo znali opasnost ismijavanja onih koji pozivaju Allahovoj vjeri, proučimo u suri Tevbe:

A ako ih zapitaš, oni će, sigurno, reci: “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Reci: “Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne opravdavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.” (Et-Tevba, 65-66)

Postoji predanje o uzroku objave ovih ajeta da je neki čovjek od munafika rekao: “Smatram da je Kur'an ovih samo za one koji najviše vole da se hrane i koji su najlažljiviji među nama i koji su najveće kukavice u borbi.” To je došlo do Poslanika, alejhissalatu vesselam, i kada je došao Poslaniku, alejhissalatu vesselam, a bio je jahao devu, rekao je: “Allahov Poslaniče, mi smo se samo zabavljali i razgovarali.” Pa je rekao: Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? (Et-Tevba, 65)

Allah ukazuje na ismijavanje vjernika, pobožnih i čestitih, pa kaže: Nevjernicima se život na ovome svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju. A na Sudnjem danu bit će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. – A Allah daje u obilju onome kome On hoće, bez računa. (El-Bekare, 212)

Neki, kada im se kaže: “To što govoriš je ismijavanje vjere” – kažu: “Mi ne želimo da ismijavamo vjeru nego ciljamo na određenog čovjeka i samo se šalimo.” Ovaj jadnik ne zna gdje ga vodi njegovo ismijavanje i šala. On će imati poniženje na ovom svijetu i tešku kaznu na Ahiretu.

Poslanik, alejhissalatu vesselam, upozorava na pogreške jezika i zasmijavanje u sijelima, pa kaže: “Teško se onom ko nešto priča kako bi zasmijavao sagovornike i laže. Teško njemu, teško njemu.” (Sahihul-džami’, 7136)

Ovu temu ćemo završiti hadisom Vjerovjesnika, alejhissalatu vesselam, kojeg se treba čvrsto držati, a pouku koja je u njemu treba dobro upamtiti, primijeniti i u praksu sprovesti. Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao:

“Znate li ko je bankrot?” Prisutni su rekli: “Među nama je bankrot onaj ko nema nikakva novca ili materijalnih dobara.” Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Bankrot u mom ummetu je onaj ko dođe na Kijametski dan sa namazima, postom, zekatom, ali je ovoga opsovao, onog potvorio, od onoga ukrao, onog ranio, onog udario, pa će onom dati od svojih dobrih djela i onom od svojih dobrih djela. Ako nestanu njegova dobra djela prije nego se presuda obavi i izmire dugovanja, uzet će se od njegovih parničara njihovi grijesi i njemu natovariti, a onda će biti bačen u Džehennem.” (Muslim, 2581)

Allahu, očisti naše jezike od ismijavanja Tvojih stvorenja, riječima i postupcima i učini ih u službi pokoravanja Tebi i spominjanju Tebe. Amin! I neka je salavat i selam i blagoslov na Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Priprema: Menhedž