Naslovnica Fetve Propis razgovora studenta sa studenticom na fakultetu

Propis razgovora studenta sa studenticom na fakultetu

553
razgovor studenta i studentice

[Ovo je nastavak i drugi dio fetve O propisu razgovora žene sa stranim muškarcem]

Pitanje (skraćeno): Dragi i uvaženi učenjaci univerziteta El-Iman, od vas tražim da mi što prije date fetvu po pitanju oko kojeg sam se razišao sa mnogima od mojih prijatelja na internetu, radi se od dozvoljenosti razgovora žene sa stranim muškarcem (tj. koji joj nije mahrem). Oko ovoga sam se dugo raspravljao sa drugim ljudima, i uvijek bi oni ustrajavali na tome da po ovom pitanju postoji veliko razilaženje među islamskim učenjacima, a posebno su ubjeđeni da je razgovor studenta sa studenticom na fakultetu o stvarima vezanim za fakultet dozvoljena stvar, sve dok razgovor ne prođe granicu edeba[…] Od vas tražimo da nam pojasnite ovu stvar a posebno stvar vezanu za razgovor među studentima i studentkinjama na fakultetu […] Allah vas najboljom nagradom nagradio!

Odgovor:

Druga mesela: Propis razgovora studenta sa studenticom na fakultetu, a ovo je samo ogranak od prethodne mesele i vid razgovora između muškarca i žene.

Prije nego što pojasnimo koji je propis razgovora studenta sa studenticom na fakultetu, moramo pojasniti našem bratu koji je postavio pitanje da miješanje i razgovor nisu nužno povezani, može se desiti da dođe do miješanja između studenata a da razgovora među njima uopšte i ne bude, a ovo je stvar zabranjena sama po sebi, dok isto tako može se desiti da bude razgovora ali da ne bude i miješanja, pa je zato neophodno pojasniti ovu stvar:

  1. propis mješanja između muškaraca i žena.
  2. propis razgovora studenta sa studentisom na fakultetu, i da li se sami govor uvrstava pod miješanjem.

Što se tiče miješanja, na zabranjenost ovoga upućuje Kur'an i sunnet:

Što se tiče Kur'ana, to je govor Uzvišenog: „A ako od njih, supruga njegovih, nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca.“[18] Ajet ukazuje na zabranjenost miješanja, i da u traženju nečega postoji potreba na što upućuje riječ „Mete'an“ -متاعا-, kao i to da traženje bude iza zastora, a razlog je negledanje u žene, i ovo je propis koji obuhvata sve žene, a ne ciljaju se samo žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pored toga što ajet njih prvashodno obuhvata, zato što se u obzir uzima općenitost termina a ne ograničenost sebeba (povoda), a kada se govor uputi ženama Poslanika on obuhvata i ostale žene (muslimanke), sve dok ne dođe dokaz koji to ograničava.

Rekao je Ibn Kesir pojašnjavajući značenje ovog ajeta: „Kao što sam vam zabranio da kod njih ulazite isto tako nemojte u njih gledati, a ako neko ima potrebu kod njih, neka u njih ne gleda i neka to ne traži osim iza zastora.“[19]

Rekao je El-Kurtubi: „U ovom ajetu je dokaz da je Allah dozvolio da se od njih nešto traži iza zastora ili da se o nečemu pitaju, i pod ovo potpadaju sve ostale žene.“[20]

U ajetu je spomenut sebeb zabrane miješanja između muškaraca i žena, time što je to čistije za njihova srca. Rekao je El-Kurtubi: „Zato  što gledanjem jedni u druge može dovesti do raspirivanja strasti”.[21]

A što se tiče sunneta:

Hadis od Ebu Usejda El-Ensarija, on od njegovog oca: “Allahov Poslanik je bio van džamije a muškarci su se, idući putem, izmiješali sa ženama, te Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče ženama: „Izdvojte se, vi ne trebate ići sredinom puta – idite njegovim krajem.“ Nakon toga bi se žena pribila uza zid, toliko da bi joj ogrtač zapinjao o zid koliko mu je bila blizu.’[22]

Ebu Hurejre, radijellahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji safovi za muškarce su prvi a najgori zadnji. Najbolji safovi za žene su zadnji a najgori prvi.“[23]

Rekao je En-Nevevi: „Vredniji su posljednji safovi za žene koje prisustvuju džematu sa muškarcima, zbog njihove udaljenosti od miješanja sa muškarcima.“[24]

A što se tiče razgovora studenta sa studenticama na fakultetu, osnova u ovome je da je to zabranjeno, osim ako se radi o nuždi ili prekoj potrebi, zbog dokaza koji su prethodili kada je bilo riječi o propisu razgovora muškarca sa ženom strankinjom, uz vođenje računa o opštim pravilima o čemu je, također, bilo govora, i još se treba upozoravati kada se radi o fakultetima u kojima dolazi do miješanja na meselu osamljivanja prilikom razgovaranja; ovoga se treba bojati i maksimalno izbjegavati i kloniti se šubhe ili harama, tako što neće razgovarati osim kada je u pitanju nužda i to u prisustvu njenih drugarica, ovo je rekao naš uvaženi šejh i doktor Abdul-Kerim Zejdan, Allah ga sačuvao.

Kao što je neophodno da ovdje ukažemo na to da neki od mladića ovu fetvu može zloupotrijebiti u razgovoru sa djevojkama, bez postojanja potrebe ili nužde, tvrdeći da za to postoji potreba, pa neka zna da je griješan ako ovako postupi, isto kao i onaj koji misli da ima preveliku žudnju da razgovara sa ženama bez postojanja potrebe, naka i on zna da je upao u grijeh, kao i onaj koji stalno ili često razgovara sa određenom djevojkom, nema sumnje da je i ovaj upao u nešto što neće imati pohvalan završetak, pa makar u sebi skrivao ono što skriva od strasti i čežnje za razgovor sa strankinjama, pa zato neka se musliman boji Allaha, i neka se uzdigne od toga da upada u sumnjve stvari, i neka šerijatsku fetvu uzme na ispravan način sa njenim pravilima, a Allah je Onaj Koji daje uspjeh i upućuje ka onome što voli i čime je zadovoljan.

A Allah najbolje zna, i neka je sallavat i selam na Muhameda, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Odgovorio: Junus Abdu-Rabb Fadil Et-Talul
Fetvu je provjerili: Safvan Ahmed Muršid i Abdul-Vehhab Mejhub muršid Šera'bi
Izvor: http://www.jameataleman.org
Prvi dio fetve: Propis razgovora žene sa stranim muškarcem

Bilješke:

[18] El-Ahzab, 53.
[19] Tefsir ibn Kesir(3/664).
[20] Tefsir el-Kurtubi(14/422).
[21] Tefsir el-Kurtubi
[22] Sunen od Ebu Davuda(5272),Albani je rekao da je vjerodostojan.
[23] Sahih imama Muslima(440).
[24] Šarh Nevevi ‘ala Muslim(4/159).