Naslovnica Fetve Šta je bolje: udijeliti sadaku ili izvršiti umru?

Šta je bolje: udijeliti sadaku ili izvršiti umru?

852
fetve

Pitanje: Šta je preče uraditi: otići na umru ili udijeliti sadaku siromasima i potrebnima, u slučaju da se ne mogu učiniti oboje?

Odgovor: Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe, a zatim:

Ako je u pitanju obavezna sadaka, onda nema sumnje da je ona bolja od izvršavanje umre, dok ako je u pitanju dobrovoljna sadaka, pa osnova je da su hadž i umra bolji od nje, zbog toga što hadž i umra sadrže udijeljivanje imetka i druga dobra djela, od koja su i tavaf, s'aj, zikr, namaz, telbija itd.

Ali ako se nađe određena grupa koja je u velikoj potrebi za njegovim udjeljivanjem, ili on posjeduje rodbinu koja, također, ima potrebe, a nije u stanju da spoji između udijeljivanja i odlaska na hadž ili umru, onda je u ovakvoj situaciji bolje udjeljivanje.

U poznatom hanefijskom djelu „Kenzud-dekaik“ stoji sljedeće: „Dobrovoljni hadž je bolji od sadake“.
A u malikijskom djelu „Mevahibul-dželil“ stoji da je imam Malik upitan o tome šta mu je draže, hadž ili sadaka? Pa je rekao: „Hadž, osim ako je u pitanju gladna godina“.

Šejhul-islam Ibn Tejmije je u „El-Ihtijarat“ rekao sljedeće:
„… ako, pak, on posjeduje rođake koji su u potrebi, onda je bolje da im udjeli sadaku, a isto tako ako postoji određena grupa ljudi koja je u potrebi za njegovim imetkom. Dok ako su oba djela doborvoljna, tada u tom slučaju hadž je bolji, zato što je on tjelesno-materijalni ibadet, također, i kurban i akika su bolji od sadake koja se udjeli u vrijednosti istih.“

Imam Eš-Ševkani je u svoj djelu „Nejlul-evtar“ prilikom komentiranja hadisa – „Koje je najbolje djelo?“ te je spomenuo iman, pa džihad, a zatim i hadž, kojeg bilježe Buhari i Muslim – rekao: „Ovaj hadis je dokaz onome ko daje prednost dobrovoljnom hadžu nad sadakom.“

Onaj ko posmatra stanje ummeta danas, vidi da siromaha ima mnogo, pa koliko je samo muslimana od istoka pa do zapada koji nemaju ni jela ni pića a niti mjesto boravka, te zbog toga udjeljivanje takvima biva preče i bolje od trošenja imetka radi obavljanja hadža i umre. A Allah najbolje zna.

Izvor: http://fatwa.islamweb.net/fatwa
Prevod: Menhedž