Naslovnica Akida Traženje izbavljenja (istigasa) od nekog drugog mimo Allaha ili upućivanje dove nekom...

Traženje izbavljenja (istigasa) od nekog drugog mimo Allaha ili upućivanje dove nekom drugom mimo Njega

112

Poglavlje o tome da je od širka istigase – traženje izbavljenja – od nekog drugog mimo Allaha ili upućivanje dove nekom drugom mimo Njega

Kaže Uzvišeni: „I pored Allaha, ne upućuj dove onom ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi, uistinu, zulumćar. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti.“ (Junus, 106-107)

Kaže Uzvišeni: „Vi opskrbu od Allaha tražite i Njega obožavajte.“ (El-Ankebut, 17)

Kaže Uzvišeni: „A ko je u većoj zabludi od onih koji, umjesto Allahu, dove upućuju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati.“ (El-Ahkaf, 5)

Kaže Uzvišeni: „Onaj koji se nevoljniku, kada Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja.“ (En-Neml, 62)

Taberani prenosi svojim senedom da je u vrijeme Vjerovjesnika, Allahov mir i spas njemu, bio neki munafik koji je uznemiravao vjernike, pa su neki rekli: „Ustanite s nama da tražimo spas pomoću Allahovog Poslanika, Allahov mir i spas njemu, od ovog munafika“, pa je Vjerovjesnik, Allahov mir i spas njemu, rekao: „Uistinu se pomoću mene ne traži spas, nego se spas traži od Allaha Uzvišenog.“

 

Komentar

Što se tiče istigase, traženja pomoći i spasa, njene podjele su poput podjele isti'aze o kojoj smo već govorili.

Ima obožavalaca kabura koji za svoje traženje pomoći od drugih mimo Allaha navode određene dokaze, poput hadisa: „Kad se neko od vas izgubi, ili mu zatreba pomoć a nalazi se u zemlji u kojoj nema prisna druga, neka kaže: ‚O Allahovi robovi, pomozite mi, o Allahovi robovi pomozite mi!’“ Ovaj hadis bilježi Taberani, ali nije vjerodostojan, jer mu je lanac prenosilaca prekinut.

Takođe navode hadis: „Ako se nekom od vas izgubi životinja u nepoznatom mjestu, neka zovne: ‚O Allahovi robovi odazovite se,’ jer Allah ima robove koje vi ne vidite.“ I ovaj hadis je slab. Ibn Adij kaže da je ovaj hadis munker.

Postoji i hadis u kojem stoji: „Doista je Allah stvorio neka stvorenja radi potreba ljudi, a kojima se ljudi obraćaju.“ Ibn Adij kaže: „Ovaj hadis je jako slab, štaviše, u njemu je ravija koji je optužen za laž.“

Komentar šerijatskih tekstova navedenih u poglavlju

1 Riječi Uzvišenog: „I pored Allaha, ne upućuj dove onom ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi, uistinu, zulumćar. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti.“1

I pored Allaha ne upućuj dove Tj. ni dovu isti'aze (traženja zaštite), ni dovu istigase (traženja pomoći i spasa).

…onome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi… Tj. ne može ti koristiti sam po sebi, niti se može zauzeti (činiti šefa'at) za tebe.

…jer ako bi to uradio, bio bi, uistinu, zulumćar. – Ovdje se pod zulmom cilja na veliki zulum tj. širk, jer je pomenuto djelo širk.

2 Riječi Uzvišenog: „Vi opskrbu od Allaha tražite i Njega obožavajte.“2

Njega obožavajte! – Ovdje je dokaz radi kojeg je autor naveo ovaj ajet.3

3 Riječi Uzvišenog: „A ko je u većoj zabludi od onih koji, umjesto Allahu, dove upućuju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati.“4

A ko je u većoj zabludi, tj. niko nije u većoj zabludi od onoga koji, umjesto Allahu, dove upućuju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati. Tj. upućuju im dovu mes’ele ili dovu ibadeta.5

4 Riječi Uzvišenog: „Onaj koji se nevoljniku, kada Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja.“6

Tj. jedino se Allah odaziva nevoljniku kada Mu se obrati.

5 Hadis kod Taberanija

Taberani prenosi svojim senedom da je u vrijeme Vjerovjesnika, Allahov mir i spas njemu, bio neki munafik koji je uznemiravao vjernike, pa su neki rekli: „Ustanite s nama da tražimo spas pomoću Allahovog Poslanika, Allahov mir i spas njemu, od ovog munafika“, pa je Vjerovjesnik, Allahov mir i spas njemu, rekao: „Uistinu se pomoću mene ne traži spas, nego se spas traži od Allaha Uzvišenog.“ U lancu ovog hadisa je Ibn Lehi’a, a on je čovjek koji je izgubio knjige (iz kojih je prenosio hadise) pa je potom griješio i brkao, tako je hadis slab. Bilježi ga i imam Ahmed, ali je također u njegovom senedu Ibn Lehi'a.

 

Autor: šejh Ali el-Hudajr (biografija šejha ovdje)
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema: Menhedž
Klikni ovdje za ostale dijelove serijala

Bilješke:

1 Junus, 106-107.
2 El-Ankebut, 17.
3 Tj. istigasa je ibadet, stoga se treba tražiti od Allaha op.prev.
4 El-Ahkaf, 5.
5 Dova mes'ele (potražnje), poput riječi čovjeka: ‘Allahu oprosti mi’. A dova ibadeta poput namaza. Namaz je dova ibadeta zato što čovjek njegovim obavljanjem traži od Allaha da ga uvede u Džennet i sačuva Vatre. (op.prev.)
6 En-Neml, 62.