Naslovnica Akida Traženje utočišta (isti'aza) od nekog drugog mimo Allaha i mesele vezane za...

Traženje utočišta (isti'aza) od nekog drugog mimo Allaha i mesele vezane za ovo

88

Poglavlje o tome da je od širka isti'aza – traženje utočišta – od nekog drugog mimo Allaha

Kaže Uzvišeni: „I bilo je ljudi koji su zaštitu od džinna tražili, pa su im još više strah povećali.“ (El-Džinn, 6)

Od Havle bint Hakim, Allah bio njome zadovoljan, se prenosi da je rekla:

„Čula sam Allahovog Poslanika, Allahov mir i spas njemu, da je rekao: ‘Ko dođe na neko mjesto i kaže: ‘Tražim utočište Allahovim savršenim riječima od zla onoga što je On stvorio’, ništa mu ne može nauditi sve dok ne napusti to mjesto.’(Bilježi ga Muslim, 2708)

Komentar

Isti'aza u jeziku znači traženje utočišta i zaštite, a u šerijatskoj terminologiji ona znači traženje zaštite i utočišta kod Allaha.

Isti'azu dijelimo na nekoliko vrsta:

1 Traženje zaštite i utočišta od stvorenja u onome što ne može učiniti niko osim Allaha

Propis ovoga je da je to veliki širk. Primjer toga jeste traženje zaštite i pomoći od mrtvih, ili od Poslanika, Allahov mir i spas njemu, radi otklanjanja kakve poteškoće ili ispunjavanja kakve potrebe, ili traženje zaštite od onoga koji je odsutan i tome slično.

Ovaj vid istia'ze koji je veliki širk ima dva oblika:

› prvi oblik, da kaže: „O Allahov Poslaniče, zaštiti me ili pomozi mi!“

› drugi oblik, da kaže: „O Allahov Poslaniče, ili o dotični (mrtvi), dovi Allahu da me zaštiti ili pomogne!“

 

2

Traženje zaštite i pomoći od stvorenja u onome što je stvorenje u stanju učiniti uz oslonac (tevekkul) na stvorenje

Ovo je mali širk, ali ne zbog toga što je zatražio pomoć i zaštitu od stvorenja u onome što je stvorenje u stanju učiniti, već zbog toga što se oslonio na njega. Stoga ćemo o ovom obliku govoriti u poglavlju tevekkula.

Traženje zaštite i pomoći od stvorenja u onome što je ono u stanju učiniti će takođe biti mali širk u situaciji kada čovjek kaže: „Tražim zaštitu od Allaha i tebe“, ili: „Tražim pomoć od Allaha i tebe“.

Razlog radi kojeg je ovdje isti'aza mali širk je forma gore pomenutih izraza.1

 

3 Traženje zaštite i pomoći od stvorenja u onome što je stvorenje u stanju učiniti uz oslanjanje na Allaha

Ovo je dozvoljena isti'aza koja se još naziva i el-istidžare.

Postoje dva oblika traženja od umrlog. I jedan i drugi oblik predstavljaju veliki širk:

› prvi oblik: da traži zaštitu od umrlog u onome što ne može uraditi niko osim Allaha. Ovo je veliki širk po konsenzusu.

› drugi oblik: da traži zaštitu od umrlog u stvarima koje drugi mimo umrlog može učiniti, ali umrli ne može. I ovo je veliki širk, poput toga da čovjek kaže: „O dotični (ciljajući umrlog), spasi me od lopova“, ili da kaže: „O dotični (ciljajući umrlog), dovi Allahu da me spasi od lopova“.

Što se pak tiče postavljanja pitanja umrlim, poput toga da čovjek kaže: „Šta bi sada voljeli?“, ili: „Kako su postupili sa vama?“, ovo se prenosi da je dio selefa ovo radio sa ciljem uzimanja pouke, a ne sa ciljem da im mrtvi odgovore na pitanje. Ovakav postupak se prenosi od dijela selefa, i on je u osnovi dozvoljen, ali da li je propisano da čovjek ovo radi ili da li treba čovjek da ovo radi? Kažemo, da je bolje da čovjek ovo izbjegava i da se ograniči na ono što je došlo u sunnetu Poslanika, Allahov mir i spas njemu, a to je da im nazove selam i da dovi za njih.

✧ Kakav je propis traženja zaštite od žive osobe ali nemoćne, da pruži zaštitu koju, inače, drugi može pružiti?

To je glupost i manjkavost razuma.

✧ Kakav je propis traženja zaštite od odsutne osobe?

Traženje zaštite od nje u onome što ona može učiniti je dozvoljeno ukoliko ona može čuti, kao, na primjer, da traži zaštitu od njega putem telefona. Međutim, ukoliko je odsutan i ne može čuti, onda ovo potpada pod propis traženja zaštite od umrlih u onome što živi mogu učiniti, ali ne i mrtvi, a što je veliki širk.

Onaj koji je odsutan može biti odsutan vremenski ili prostorno. Što se tiče vremenske odsutnosti, to je odsutnost osobe koja je umrla, a što se tiče prostorne odsutnosti to je odsutnost osobe koja se nalazi na drugom mjestu.

✧ Kakav je propis riječi: „O Mu'tesime (va Mu'tesima)“, ili: „O Allahov Poslaniče, da si samo prisutan, kada bi samo vidio…“ ili: „Gdje si, o Salahudine,“ i tome slično.

Ovim riječima se ne cilja dozivanje, međutim, ukoliko bi onaj ko izgovara ove riječi vjerovao da ga oni zaista čuju i da mu mogu pomoći onda je to bez sumnje veliki širk. Ali ukoliko se ovim riječima želi podsticanje i podizanje ambicija, onda je preče da se ove riječi ne koriste radi preventive.2

Zbog toga Uzvišeni kaže:

„O vi koji vjerujete, ne govorite: ‘Čuvaj nas!’3, nego recite: ‘Pazi nas!’“ (El-Bekara, 104)

Šejh Abdullah Ebu Betin je govorio o ovoj mes'eli i spomenuo da bi ove riječi bile dozvoljene kao moto u ratu. Detaljnije o tome pogledaj Te'sisu-t-takdis od šejha Ebu Betina.

✦ Mes'ela: Kakav je propis traženja zaštite i pomoći od nevjernika?

O ovoj mes'eli su govorili pravnici u poglavlju o propisu potpomaganja nevjernicima. Od Allahovog Poslanika, Allahov mir i spas njemu, se prenosi, da je čovjeku nevjerniku koji mu je došao želeći da mu se priključi u borbi, rekao: „Vrati se, mi se nećemo potpomagati sa mušrikom.“4 Zbog toga kažemo da je ispravnije da nije dozvoljeno potpomagati se nevjernicima u borbi.

✦ Mes'ela: Razlika između isti'aze (traženja zaštite i utočišta) i istigase (traženja pomoći)

Što se tiče isti'aze ona biva prije nego li se nevolja ili zlo desi. Stoga čovjek uči isti'azu prije nego se desi ono čega se boji. Što se tiče istigase, ona predstavlja traženje pomoći nakon što se nevolja desila, kako bi se odstranila. Tako je vapaj onoga ko se davi istigasa.

Komentar šerijatskih tekstova navedenih u poglavlju

1 Riječi Uzvišenog: „I bilo je ljudi koji su zaštitu od džinna tražili, pa su im još više strah povećali.“  (El-Džinn, 6)

Ovaj ajet ukazuje da je traženje zaštite od džinna djelo ljudi iz džahilijeta.

✧ Kakav je propis traženja zaštite od džinna?

Nije dozvoljena, jer predstavlja veliki širk pa makar džinni bili u stanju da pruže zaštitu, poput ovoga što se spominje u ajetu.5

✧ Kakav je propis obraćanja i razgovora s džininma?

Ako im se obraća znajući da su prisutni, poput onoga ko se obraća džinnu za kojeg se vidi da se nalazi u tijelu opsihrene osobe, ili poput onoga što je došlo u hadisu Ebu Hurejre (kada je čuvao sadaku pa kada mu je šejtan došao u ljudskom obliku), onda je to dozvoljeno. A ako pak ne postoji nikakvih indirektnih dokaza da su prisutni onda nema sumnje da je to zabranjeno. Pod ovo potpada i ono što su radili predislamski arapi koji, kada bi odsjeli u nekoj dolini ili pustom i strašnom mjestu, govorili: „Utječem se poglavaru ove doline od džinna od bezumnika iz njegova naroda“, što predstavlja veliki širk. Ovo je bilo djelo mušrika, a Allahov Poslanik, Allahov mir i spas njemu, kaže: „Ko oponaša jedan narod on je od njih.“ (Ebu Davud)

✧ Mes'ela: Određeni ljudi govore, želeći da uplaše dijete: „Drž'te ga, uzmite ga (tj. džinni)“, itd.

Ovo nije dozvoljeno zbog toga što predstavlja zastrašivanje i što potpada pod poistovjećivanje sa džahilijetskim postupcima.

2 Hadis Havle bint Hakim

Od Havle bint Hakim, Allah bio njome zadovoljan, se prenosi da je rekla: „Čula sam Allahovog Poslanika, Allahov mir i spas njemu, da je rekao: ‘Ko dođe na neko mjesto i kaže: ‘Tražim utočište Allahovim savršenim riječima od zla onoga što je On stvorio’, ništa mu ne može nauditi sve dok ne napusti to mjesto.’ Bilježi ga Muslim.

✦ Ko odsjedne (dođe) na neko mjesto… Ovo ukazuje da se pomenuti zikr uči onda kada čovjek dođe i odsjedne na kakvo mjesto a ne prije toga. Ukoliko odsjedne i zaboravi da kaže pomenutu dovu neka je prouči kada se sjeti dok god se nalazi na tom mjestu u kojem je odsjeo.

pa kaže… Tj. svojim jezikom i srcem.

Utječem se Allahovim savršenim riječima… Hadis ukazuje na traženje zaštite Allahovim svojstvom, a to su Njegove riječi, Njegov govor. Traženje zaštite Allahovim svojstvom je dozvoljeno, poput traženja od Allaha Njegovim svojstvom6. Ono što je zabranjeno jeste da se traži od svojstva.7

Allahovim savršenim riječima… Ovo je pripisivanje svojstva (tj. svojstva govora) Allahu, dok džehmije, mu'tezile i eš'arije ovo smatraju pripisivanje stvorenog Stvoritelju.

…od zla onoga što je On stvorio… Nije rekao: ‘Od onoga što je stvorio’, već: ‘Od zla onoga što je On stvorio’. Značenje ovih riječi je: ‘Utječem se Allahu od zla svakog stvorenja u kojem ima zla’, zbog toga što postoje stvorenja u kojima nema zla.

… ništa mu ne može naštetiti sve dok ne napusti to mjesto. – Hadisom se negira šteta ali ne i da nešto neće zadesiti insana. Možda ga nešto zadesi, ali mu neće naškoditi.

✦ Mes'ela: Neka djeca kada se uplaše poviknu: „Majko!“ i tome slično.

Ovim se ne cilja dozivanje i traženje pomoći od odsutnog već predstavlja izražavanje straha. Allahov Poslanik, Allahov mir i spas njemu, kaže: „Djela se vrednuju prema namjerama.“ Isti je slučaj sa riječima: „Nemala te majka!“ i sličnim kojim se ne cilja dova protiv osobe, već negodovanje.

 

Autor: šejh Ali el-Hudajr (biografija šejha ovdje)
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema: Menhedž
Klikni ovdje za ostale dijelove serijala

Bilješke:

1 Zbog toga što je Poslanik, negirao čovjeku koji mu je rekao: „Što želi Allah i ti“, pa mu je Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, rekao: „Zar si me učinio suparnikom Allahu?“ (op.prev.)
2 Tj. radi toga da čovjeka postepeno ne dovedu u ono što je haram ili širk. (op.prev.)
3 Uzvišeni Allah zabranjuje ovim ajetom vjernicima da govore riječi ra'ina koje u arapskom jeziku nose ispravno i dobro značenje, zbog toga što su one u jeziku židova imale pogrdno značenje, pa bi ih izgovarali ciljajući pogrdno značenje, a ne značenje koje su ciljali ashabi. Stoga je iz preventive bilo zabranjeno da koriste ove riječi, kako bi se zatvorio put onima koji su ovim riječima ciljali loše značenje. (op.prev.)
4 Muslim.
5 Tj. poglavar džinna je u stanju da uradi ovo što se od njega traži a to je pružanje zaštite, time što bi naredio svojim podanicima da se sustegnu od činjenja ezijeta onome ko traži zaštitu od njih. Pored toga traženje zaštite od njih, kako navodi šejh, bi bilo veliki širk. op.prev.
6 Poput riječi čovjeka u dovi: ‘Tako ti Tvoje milosti, smiluj mi se, tako ti Tvoje veličine’, itd. op.prev.
7 Poput riječi čovjeka: ‘O Allahova milosti smiluj mi se’, ili: ‘O Allahov oprostu, oprosti mi’, itd, op.prev.