Naslovnica Islam Islam za početnike Zadovoljstvo Allahovom odredbom

Zadovoljstvo Allahovom odredbom

535
Dersovi odgoja

Peti ders: Zadovoljstvo Allahovom odredbom

Uzvišeni Allah je rekao: Mi doista sve s određenjem stvaramo.

A od onoga što podstiče vjernika na zadovoljstvo Allahovom odredbom, jeste stvarnost njegovog imana u riječima Poslanika alejhi selam kada kaže: Allah ne odredi vjerniku ništa a da ono ne bude hajr za njega: ako ga zadesi dobro, on zahvali pa bude hajr za njega; a ako ga zadesi nešto loše, on se strpi pa i to bude hajr po njega i to ne posjeduje niko osim vjernika. (Muslim)

Ovo su dva stepena koja se nalaze kod vjernika spram odredbe i sudbine prilikom musibeta:

Prvi stepen: da bude zadovoljan time, a ovo je veoma velik i uzvišen stepen.

Uzvišeni Allah kaže:

Nikakva nevolja ne pogađa osim s Allahovom dozvolom! A ko u Allaha vjeruje, On će uputiti njegovo srce.

Alkame tvrdi da je to musibet koji pogađa čovjeka i on zna da je to od Allaha pa se tome pokori i bude zadovoljan s tim.

 • Ebu Derda je rekao: “Zaista kada Allah nešto odredi On voli da se time bude zadovoljno.”
 • A Ibn Mesud je u vezi ovoga izjavio: “Zaista je Allah Svojom pravednošću učinio da su smiraj i radost u jekinu i zadovoljstvu, a učinio je da su briga i tuga u sumnji i ljutnji.”
 • Peti pravedni halifa Omer bin Abdulaziz: “Osvanuo sam radujući se onome što me zadesi od Allahove odredbe.”
 • Ko bude dostigao ovaj stepen sav njegov život biva u blagodatima i radosti kako je to Uzvišeni Allah opisao: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život.”
 • Neki od selefa su rekli da je lijep život zadovoljstvo, a Abdulvahid bin Zejd kaže: “Zadovoljstvo su najveća Allahova vrata, Dženet na dunjaluku i odmaralište pobožnjaka.”

Drugi stepen: da sabura na iskušenju, a ovo je za onoga ko nije u stanju da bude zadovoljan sa odredbom. Zadovoljstvo je blagodat i odlika koja je poželjna i pohvalna, a sabur je obavezan za vjernika i u saburu ima velikog dobra. Zaista je Allah naredio sabur i obećao veliku nagradu za to: “Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.”

Razlika izemđu zadovoljstva i sabura

Sabur je suzdržavanje duše od ljutnje pored toga što bol postoji, priželjkivanje njegovog nestanka te suzdržavanje od činjenja djela koja su rezultat žalosti i uzrujanosti.

Zadovoljstvo se ogleda u prihvatanju odredbe bez priželjkivanja da bolna stvar prestane. Ono tada smanjuje i ublažava bol zbog toga što srce posjeduje smiraj jekina i spoznaje pa kada se zadovoljstvo poveća tada postoji mogućnost nestanaka osjećaja tog bola potpuno.

Neke stvari koje su suprotne zadovoljstvu sa odredbom i sudbinom:

 1. Negodovanje Allahovoj vjersko-šerijatskoj odredbi.
 2. Ostavljanje tevekula (oslanjanja) na Allaha.
 3. Ljutnja zbog onoga što je Allah odredio.
 4. Tuga za onim što je prošlo.
 5. Naricanje, udaranje po licu i cijepanje odjeće.
 6. Priželjkivanje smrti zbog nedaće ili štete.
 7. Nezadovoljstvo sa propisanim rizkom.
 8. Očaj i nestrpljivost.

Plodovi zadovoljstva sa odredbom i sudbinom

 • Vjerovanje u kader je put spasa od širka zbog toga što vjernik vjeruje da onaj koji daje korist i štetu, ponos i poniženje je samo Allah Jedini džele šanuhu.
 • Postojnost i čvrstina prilikom susreta sa nevoljama, prihvatanje životnih poteškoća sa čvrstim srcem i iskrenim jekinom.
 • Smanjenje straha kod vjernika i pružanje mira onda kada ga mimoiđe nešto od dunjalučkih koristi tako da ne izgara od žalosti za tim niti krivi i kori sebe, već naprotiv, sabura i biva zadovoljan sa odredbom i propisom Uzvišenog Allaha znajući da je to upravo Njegova odredba.
 • Podstiče čovjeka na rad, djelatnost, snagu i hrabrost, pa se tako mudžahid bori na Allahovom putu ne bojeći se smrti.

Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i obrada: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje