Naslovnica Akida „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji“

„Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji“

978
Kuran biseri

Ovo1 je kazao Onaj Koji je Kur'an objavio Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ovaj ajet zacrtava jedno veličanstveno kur'ansko pravilo koje čini da se vjerniku, ovim Kur'anom, još više povećava njegov jekin, i da je on jedina knjiga koja odgovara za svako vrijeme i mjesto.

Pogledaj kako Uzvišeni Allah kaže: Putu koji je najispravniji, dok nije rekao: putevima najispravnijim. Štaviše, riječ je došla u obliku superlativa najispravniji, kako bi musliman obratio pažnju da ako bi se pojavio put koji je ispravan i onaj koji je najispravniji, vidjet ćeš da Kur'an upućuje na onaj najispravniji. Stoga nema mjesta dopunama ili popravkama kada je u pitanju Njegov put. A i kako bi bilo kada je on objava od Mudrog i Sveznajućeg!

Naši dobri prethodnici su dokučili dubinu značenja ovog ajeta. Pa evo jednog od poznatih imama i prvaka tabinina, Katade, koji nam otkriva nešto od njegovih značenja – kaže Katade:
„Zaista vas Kur'an upućuje na vašu bolest i vaš lijek; što se tiče vaše bolesti to su vaši grijesi, a što se tiče vašeg lijeka to je istigfar.“2

Poznati učenjak i izvanredan mufessir, imam Eš-Šenkiti, je u svome tefsiru napisao šesdeset stranica samo za tumačenje ovog ajeta, gdje je govorio o problemima koje Kur'an liječi, i njegovom upućivanju na najispravniji način za rješavanje istih, a koje je otpočeo riječima:
„U ovom plemenitom ajetu Uzvišeni Allah je sažeo sve ono što se u Kur'anu nalazi od upućivanja na najbolji, napravedniji, i najispravniji put. I ako bi mi počeli detaljno pratiti sve ono na što ukazuje ovaj ajet, mi bi obuhvatili cijeli Kur'an, zbog toga što on obuhvata sve ono što se u Kur'anu nalazi od upućivanja na dobara i dunjaluka i ahireta. No mi ćemo – uz Allahovu dozvolu – navesti ono što će zadovoljiti iz više aspekata kada je u pitanju najispravniji put na koji Kur'an ukazuje…“, zatim je počeo navoditi raznovrsne mesele iz oblasti akaida, ibadeta, i društva.

O vjernici, uistinu ovaj ajet presjeca put onima od muslimana koji su poraženi, i zindicima (javnim munaficima), koji zbog svog neznanja smatraju da je Kur'an knjiga samo o moralu i etici, i koja obrađuje vrlo ograničen broj društvenih pitanja, dok, kada su u pitanju državne teme, politička pitanja, međunarodni odnosi i slično tome, tada Kur'an ne posjeduje rješenja za ta pitanja!

Ovakav govor ili razmišljanje – pored njihove opasnosti u šerijatu – predstavlja neprimjereno ponašanje spram Gospodara Uzvišenog. Razlog tome jeste taj što naš Gospodar onda kada je objavio Kur'an On je znao da će Njegovi robovi nailaziti na novonastale situacije koje će se razlikovati od prvobitnih, i upravo zbog toga ih nije ostavio bez cilja i uzaludo. Naprotiv, On Uzvišeni je njima sačuvao autentičnost i originalnost Kur'ana kako bi se mogli vraćati njegovim uputama, i sačuvao im je sunnet Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi bio tumač i pojašnjivač za ono što do kraja nije objašnjeno od kur'anskih pravila, čak su sunnetom propisani neki samostalni propisi. Pa onaj ko bude tražio uputu naći će je u Kur'anu i sunnetu, dok onaj na čijim očima bude koprena ili na čijem srcu bude sljepila, neka krivi samo sebe, i neka nipošto na optužuje šerijatske tekstove da su manjkavi i nedovoljni!

Autor: Šejh dr. Omer El-Mukbil
Izvor: Medžalisut-tezkir (8 str.)
Prevod: Menhedž
Ostali tekstovi iz edicije Kružoci zikra


1. Kur'anski ajet iz naslova, El-Isra, 9.
2. Ed-Durrul-mensur (5/245).