Naslovnica Fetve Da li osamljivanje prestaje prisustvom druge žene

Da li osamljivanje prestaje prisustvom druge žene

1148
muslimanka, fetve, zena

Pitanje: Žena me je obavijestila da se boca gasa iz stana ispraznila, i da se mora zamijeniti, a ja nisam prisutan u stanu, da li je dozvoljeno da radnik koji je za to stručan zamijeni bocu bez mog prisustva, znajući da će, u kući, uz moju suprugu biti još jedna sestra (muslimanka), da bi se izbjeglo osamljivanje moje žene sa radnikom?

Odgovor:

Hvala pripada samo Allahu!

Prvo:

Učenjaci – Allah im se smilovao – su složni da je zabranjeno osamljivanje sa ženom strankinjom, zbog vjerodostojnog hadisa: “Neka se muškarac nikako ne osamljuje sa ženom, osim da sa njom bude njen mahrem”, prenosi ga Buharija (5233) i Muslim (1341).

Rekao je imam En-Nevevi, rahimehullahu: “Ako se stranac osami sa strankinjom bez da sa njima bude treća osoba, onda je ovo haram po konsenzusu svih učenjaka…” [Kraj citata iz djela “Šerhsahihi Muslim”, 9/109]

Rekao je Es-San'ani, rahimehullah: “Hadis je dokaz da je osamljivanje sa strankinjom zabranjeno po konsenzusu..” (Subulus-selam, 1/608)

Drugo:

Nema smetnje da žena dozvoli strancu da uđe u kuću njenog muža kada je on odsutan uz dva uslova:

1. Da joj to njen muž dozvoli;

2. Da se izbjegne osamljivanje, tako što će sa njom biti njen mahrem, kao što je otac, brat i svako onaj kojem je trajno zabranjeno da se njome oženi.

Pa, ako s njom ne bude njen mahrem, ali bude neka žena, onda se sa time izbjegava (gubi) osamljivane, ali nije potrebno da žena sebe dovodi u ovakvu situaciju, osim ako se radi o povjerljivoj ženi, i da čovjek koji je s njima bude isto tako od povjerljivih osoba, da se od njega ne boji da će savladati obje žene.

Rekao je En-Nevevi, rahimehullahu: “Ako se stranac osami sa strankinjom, bez prisustva treće osobe onda je ovo po konsenzusu zabranjena stvar, ali ako čovjek bude sa skupinom žena koje su mu strankinje, onda je ispravnije da je to dozvoljeno…” (Šerhu-Muslim, 9/109)

Rekao je Es-San'ani, rahimehullah: „Došlo je u hadisu ‘Zaista je s njima treći šejtan’, i da li neko može stati na mjesto mahrema u ovom slučaju, da sa njima bude neko s kim će se odstraniti osamljivanje? Vanjština upućuje da može, zato što je razlog zabrane bojazan da šejtan među njima ne napraviti fitnu…“ (Subul-selam, 1/608)

Pa, stoga nema smetnje da čovjek dozvoli da drugi čovjek (stranac) uđe u njegovu kuću, pod uslovom da se ne osami sa njegovom ženom, i da u njega ima povjerenja; ali, i pored ovoga, osnova je i preče (sigurnije) sa vjerske strane da ovo ne dozvoljava osim uz prisustvo mahrema.

Allah najbolje zna!

Izvorhttps://islamqa.info/
Prevod: Menhedž