Naslovnica Akida Dozvoljeni načini približavanja (umiljavanja Allahu)

Dozvoljeni načini približavanja (umiljavanja Allahu)

1262
islam

Allah, dž.š., kaže: „Približavajte se Allahu pokornošću i djelima kojima je On zadovoljan.

Šerijatski dozvoljeno približavanje Allahu jeste ono koje naređuju Kur'an i Poslanik, a.s., i onako kako su to radili ashabi. Postoji više vrsta približavanja Allahu, dž.š., a najvažnije su:

  1. Približavanje Allahu putem imana

Allah, dž.š., spominjući približavanje Njegovih robova putem imana, kaže: „Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru: ‘Vjerujte u Gospodara Vašeg!’ – i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, te učini da poslije smrti budemo s onima dobrim.” (Ali- Imran, 193)

  1. Približavanje Allahu putem iskazivanja Njegove jednoće – tevhid

Kao što je Junus, a.s., molio Allaha, kad se našao u utrobi kita: “Pa poslije u tminama zavapi: ‘Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si!, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!’ – odazvasmo se i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spasavamo vjernike!” (El-Enbija, 87)

  1. Približavanje Allahu Njegovim lijepim imenima

Allah, dž.š., kaže: “Allah ima najljepša imena i vi Ga njima zovite.” (El-Eraf, 180)

  1. Približavanje putem Allahovih atributa

Približavanje putem Allahovih atributa, kao što su riječi Muhammeda, a.s.: “O živi i Održavatelju svega! Tvojom milošću od Tebe tražim pomoć!” (Hadis je dobar. Bilježi ga Tirmizi)

  1. Približavanje Allahu putem dobrih djela

Približavanje Allahu putem dobrih djela, kao što su: namaz, pokornost roditeljima, poštivanje tuđih prava, emanet, iskrenost, spominjanje Allaha, učenje Kur'ana, donošenje salavata na Poslanika i ljubav prema njemu i njegovim ashabima, te druga dobra djela. U Muslimovom “Sahihu” bilježi se vjerodostojno kazivanje o trojici prijatelja koji su ostali zatvoreni u jednoj pećini pa se svaki od njih obratio Allahu dobrim djelima koja su učinili. Jedan je poštivao pravo svojih najamnika, drugi je dobro činio svojim roditeljima, a treći se bojao Allaha tako što se sačuvao zinaluka, pa je Allah, dž.š., dao da se otvori izlaz iz pećine zbog njihovih dobrih djela.

  1. Približavanje Allahu ostavljanjem grijeha

Odricanje od grijeha kao što su alkohol, zinaluk i druga zabranjena djela; u prethodnom primjeru spomenuto je kako se jedan od trojice ljudi zatvorenih u pećini približio Allahu ostavljajući zinaluk.

Današnji muslimani

Današnji muslimani ostavili su dobra djela i približavanje Allahu putem njih, a nastoje se približiti Allahu putem djela drugih ljudi, koji su među mrtvima, postupajući suprotno Poslaniku i njegovim ashabima.

Približavanje Allahu tražeći od Poslanika i dobrih ljudi, pod uvjetom da su živi

Približavanje Allahu tražeći od Poslanika i dobrih ljudi, pod uvjetom da su živi, da mole Allaha za tebe. Prenosi se da je jedan slijepi čovjek došao Poslaniku, a s., i rekao mu: “Moli Allaha da me izliječi!” Poslanik mu je rekao: “Ako hoćeš, ja ću za tebe moliti Allaha, a ako hoćeš da se strpiš, to ti je bolje!” čovjek mu reče: “Moli Ga!” Zatim mu je Poslanik, a.s., naredio da se lijepo abdesti i da klanja dva rekata, a zatim da uči ovu dovu: “Moj Allahu! Molim Te i obraćam Ti se putem Tvog Poslanika, Poslanika milosti!” “O Muhammede, ja se pomoću tebe obraćam mome Gospodaru radi moje potrebe, kako bi mi bilo udovoljeno. Moj Allahu! Primi njegovo zauzimanje za mene i moje zauzimanje za njega!” To je čovjek uradio, pa je ozdravio. (Hadis je sahih, a bilježi ga Ahmed.)

U hadisu se govori da je Poslanik, a.s., molio Allaha, dž.š., za jednog slijepca (Poslanik je bio živ), pa mu je naredio da moli Allaha sam za sebe da se obrati Allahu da primi šefaat Poslanikov, pa je Allah primio njegovu dovu. Ova dova preko Poslanika, a.s., jeste samo za njegova života i ne može se dova putem Poslanika učiti nakon njegove smrti, jer ashabi to nisu radili, a i ovaj slijepac ne bi imao nikakve koristi poslije Poslanikove smrti.

Iz knjige „Tevhid i širk“ autora Muhameda Džemila Zejna
Obrada: Menhedž