Naslovnica Akida O riječima Uzvišenog: „I kad iz njihovih srca nestane straha, oni će...

O riječima Uzvišenog: „I kad iz njihovih srca nestane straha, oni će reći: ‘Šta je to rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu’, odgovorit će“.

189
Tefsir Kurana slika

Poglavlje o riječima Uzvišenog: „I kad iz njihovih srca nestane straha, oni će reći: ‘Šta je to rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu’, odgovorit će“. (Sebe’, 23)

U Sahihu se prenosi od Ebu Hurejre, Allah bio njime zadovoljan, da je Poslanik, Allahov spas i mir njemu, rekao:

„Kada Allah nešto odredi na nebu, meleki udare svojim krilima, izražavajući tako potčinjenost Njegovim riječima, kao lanac kad udari o glatko kamenje i to u njih ulazi. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: ‘Šta je to rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu!’, odgovorit će, ‘On je Uzvišen i Velik.’“ To će čuti oni koji kradom prisluškuju. Oni koji prisluškuju su ovako jedan iznad drugog.“ Sufjan je to opisao svojom rukom: prevrnuo ju je i razmakao među prstima. „On čuje riječ i pošalje je onom što je ispod njega, zatim je taj pošalje onom što je ispod njega sve dok je ne baci na jezik sihirbaza ili vračara. Možda mu svjetlica dođe prije nego što je baci, a možda je i baci prije nego što mu dođe, pa uz nju slaže stotinu laži, pa kažu: ‘Zar nas nije obavijestio tog i tog dana to i to?’, pa mu povjeruju sve zbog te jedne riječi koja se čula s neba.“ (Buhari, 8/413)

Od Nevvasa ibn Sem’ana, Allah bio njime zadovoljan, se prenosi da je Allahov Poslanik, Allahov spas i mir njemu, rekao: „Kada Allah Uzvišeni odredi kakvu odredbu, On izgovori Objavu. Nebesa se od toga zatresu – ili je rekao „strašno zatresu“ ‒ iz straha od Allaha Uzvišenog, pa kada to čuju stanovnici nebesa, onesvijeste se i padnu Allahu na sedždu. Prvi koji će podići glavu jeste Džibril. Potom će mu Allah govoriti od Svoje Objave što hoće. Potom će Džibril prolaziti pored meleka. Kad god prođe pored bilo kojeg neba, pitaju ga njegovi meleki: ‘Džibrilu, šta je rekao naš Gospodar?’ Džibril će reći: ‘Istinu, a On je Uzvišeni, Veliki.’ Pa će oni svi reći isto što je rekao Džibril. Tako će Džibril donijeti Objavu tamo gdje mu je Allah Uzvišeni odredio.“ (Ibn Ebi Asim u Es-Sunne 1/227)

Komentar

Ovo poglavlje je slično prethodnom jer ukazuje na neispravnost širka i obožavanja drugih mimo Allaha, s tim što posebno ukazuje na neispravnost obožavanja meleka. Šerijatski tekstovi koje je autor naveo ukazuju da se meleki plaše i boje, a onaj ko se plaši i boji ne može biti božanstvo koje se obožava.

Ovo poglavlje takođe ukazuje na neispravnost obožavanja dobrih ljudi, jer ako je neispravno obožavati meleke koji ne griješe, onda je preče neispravnosti obožavati ljude.

Poglavlje koje slijedi nakon ovog je takođe slično po svojoj tematici.

Komentar šerijatskih tekstova navedenih u poglavlju

1 „I kad iz njihovih srca nestane straha, oni će reći: ‘Šta je to rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu’, odgovorit će“. (Sebe’, 23)

I kad iz njihovih srca nestane straha. Na koga se cilja ovim riječima Uzvišenog? Oko ove mes’ele postoji razilaženje među ulemom tefsira. Ibn Džerir i Ibn Kesir odabiru mišljenje da se ove riječi odnose na meleke. Neki učenjaci pak smatraju da se ajet odnosi na mušrike. Ovo mišljenje je odabrao Sa’di u svom tefsiru i još neki mufessiri, međutim, prioritetnije je prvo mišljenje jer ga podržava kontekst hadisa kojeg je autor naveo u ovom poglavlju. To je takođe stav autora.

✧ Šta je razlog straha meleka? To je spomenuto u hadisu čiji će komentar doći. Ajet ukazuje da meleki imaju srca i da se plaše. Uzvišeni nas je takođe obavijestio da meleki imaju krila.

… oni će reći… Tj. reći će jedni drugima.

Šta je to rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu’, odgovorit će. Tj. rekao je riječi istine ili istiniti govor.

On je Uzvišeni… Allah je uzvišen Svojim bićem, veličinom i moći.

…i Veliki! El-Kebir – Veliki je jedno od Allahovih imena. Allah je najveći i ništa nije veće od Njega.

2 Hadis Ebu Hurejre

U Sahihu se prenosi od Ebu Hurejre, Allah bio njime zadovoljan, da je Poslanik, Allahov spas i mir njemu, rekao:

„Kada Allah nešto odredi na nebu, meleki udare svojim krilima, izražavajući tako potčinjenost Njegovim riječima, kao lanac kad udari o glatko kamenje i to u njih ulazi. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: ‘Šta je to rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu!’, odgovorit će, ‘On je Uzvišen i Velik.’“ To će čuti oni koji kradom prisluškuju. Oni koji prisluškuju su ovako jedan iznad drugog.“ Sufjan je to opisao svojom rukom: prevrnuo ju je i razmakao među prstima. „On čuje riječ i pošalje je onom što je ispod njega, zatim je taj pošalje onom što je ispod njega sve dok je ne baci na jezik sihirbaza ili vračara. Možda mu svjetlica dođe prije nego što je baci, a možda je i baci prije nego što mu dođe, pa uz nju slaže stotinu laži, pa kažu: ‘Zar nas nije obavijestio tog i tog dana to i to?’, pa mu povjeruju sve zbog te jedne riječi koja se čula s neba.“ (Buhari, 8/413)

Kada Allah nešto odredi na nebu… Ovdje se pod odredbom misli na kosmičku odredbu, jer kontekst hadisa ukazuje da je ovo bilo prije poslanstva. Kurtubi, Allah mu se smilovao, navodeći primjer kosmičke odredbe kaže da je to poput Allahove odredbe da će se ove godine desiti to i to na nebesima.

…meleki udare svojim krilima, izražavajući tako potčinjenost Njegovim riječima… Hadis ukazuje da meleki imaju krila, određeni član „el“ u riječi meleki (ukazuje na sveobuhvatnost, tj. svi meleki.

…kao lanac kad udari o glatko kamenje… Ovo poređenje može ukazivati na nekoliko stvari:

› Može se odnositi na glas Gospodara. Ovakvo tumačenje je neispravno, jer se njime upoređuje glas Gospodara sa lancem koji udara o glatko kamenje, neka je Allah Uzvišen od toga
› Može se odnositi na udaranje meleka krilima, tj. glas koji se čuje od udaranja njihovih krila jeste poput lanca koji udara o glatko kamenje
› Može se odnositi na strah koji se dešava u srcima meleka, tj. da je strah koji im se pobudi poput straha kojeg prouzrokuje vučenje lanca po glatkom kamenju
› A može se odnositi na poređenje slušanja sa slušanjem…

Što se tiče prve mogućnosti rekli smo da nije dozvoljena, jer je u njoj poređenje svojstva Uzvišenog Allaha sa svojstvom stvorenja, a Uzvišeni kaže: Ništa nije kao On. (Eš-Šura, 11)

Što se tiče druge i treće mogućnosti, postoji vjerovatnoća, jer je inače običaj da se spojena lična zamjenica vraća na najbliže spomenutu stvar.

Što se tiče četvrte mogućnosti, nju su odabrali neki učenjaci rekavši da je ovo samo poređenje slušanja sa slušanjem, zbog hadisa Ebu Davuda u kojem stoji: „Kada Allah progovori objavom stanovnici nebesa čuju zvonjavu poput vučenja lanca po glatkom kamenju.“ Ovo je poput poređenja viđenja sa viđenjem koje je došlo u hadisu: „Vi ćete vidjeti vašeg Gospodara kao što vidite mjesec u vedroj noći bez oblaka.“ (Buhari i Muslim) Ovo je prioritetnije mišljenje.

i to u njih ulazi… Tj. taj glas u potpunosti ispunjava meleke. Hadis nam ukazuje na razlog straha meleka: činjenica da su oni čuli Allahove riječi. Spoljašnjost hadisa ukazuje da ovaj strah obuhvata sve stanovnike neba.

To će čuti oni koji kradom prisluškuju… Tj. tu stvar koju je Allah odredio će čuti oni koji kradom prisluškuju. Od koga će je čuti? Čut će je od meleka oblaka.

✧ Kada su džinni osluškivali ove odredbe?

Allah najbolje zna da je to bilo prije poslanstva, jer džinna koji kradom prisluškuju je bilo puno prije poslanstva, međutim, kada je poslan Poslanik, Allahov spas i mir njemu, tada nisu prisluškivali.

Rezime po pitanju prisluškivanja džinna je:

› Da se to dešavalo često prije poslanstva
› Da se nije dešavalo u toku poslanstva
› I da se rijetko dešava nakon poslanstva.

Oni koji prisluškuju su ovako jedan iznad drugog. Sufjan je to opisao svojom rukom: prevrnuo ju je i razmaknuo među prstima. On čuje riječ… Tj. ono što je Allah odredio.

…i pošalje je onom što je ispod njega… Spoljašnjost hadisa ukazuje da je on prenosi onako kako je čuo bez dodavanja ili oduzimanja.

…zatim je taj pošalje onom što je ispod njega sve dok je ne baci na jezik sihirbaza ili vračara… Ovo ukazuje da je sihirbaz odmah prihvata i obavještava o njoj.

Možda mu svjetlica (šihab) dođe prije nego što je baci, a možda je i baci prije nego što mu dođe… Šihab, svjetlica je dio, komad zvijezde, a ne čitava zvijezda, jer kada bi zvijezda pogodila zemlju spalila bi je.

…tako da uz nju slaže stotinu laži… Ovo ukazuje na pretjerano korištenje laži od strane sihirbaza i vračara.

…pa kažu: ‘Zar nas nije obavijestio tog dana to i to i to?’, pa mu povjeruju sve zbog te jedne riječi koja se čula s neba. Ovo ukazuje na činjenicu da duše olahko prihvataju batil, jer, kako su uzeli u obzir jednu istinu, a zanemarili stotinu laži?! Vjerovanje sihirbazu je kufr. O tome će biti riječi u zasebnom poglavlju koje će kasnije doći.

Razlog zbog kojeg je autor naveo ovaj hadis je to što se u njemu spominje da meleke obuzima strah, pa ako je njihovo stanje takvo, kako da se obožavaju i da se od njih traži pomoć? Ako nije dozvoljeno njima posvetiti ibadet, onda je još preče da ni dobrim ljudima nije dozvoljeno posvetiti ibadet.

3 Hadis Nevvasa ibn Sem’ana

Od Nevvasa ibn Sem’ana, Allah bio njime zadovoljan, se prenosi da je Allahov Poslanik, Allahov spas i mir njemu, rekao: „Kada Allah Uzvišeni odredi kakvu odredbu, On izgovori Objavu. Nebesa se od toga zatresu – ili je rekao „strašno zatresu“ ‒ iz straha od Allaha Uzvišenog, pa kada to čuju stanovnici nebesa, onesvijeste se i padnu Allahu na sedždu. Prvi koji će podići glavu jeste Džibril. Potom će mu Allah govoriti od Svoje Objave što hoće. Potom će Džibril prolaziti pored meleka. Kad god prođe pored bilo kojeg neba, pitaju ga njegovi meleki: ‘Džibrilu, šta je rekao naš Gospodar?’ Džibril će reći: ‘Istinu, a On je Uzvišeni, Veliki.’ Pa će oni svi reći isto što je rekao Džibril. Tako će Džibril donijeti Objavu tamo gdje mu je Allah Uzvišeni odredio.“ (Ibn Ebi Asim u Es-Sunne 1/227)

Ovaj hadis bilježi Ibn Džerir putem Velida ibn Muslima. Stručnjaci hadiske nauke su stava da je on slab. Hadis je slabim takođe ocijenio i Albani.

Autor: šejh Ali el-Hudajr (biografija šejha ovdje)
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale dijelove serijala