Naslovnica Akida Predznak Sudnjeg dana: Pojava vojske koja će napasti Kabu i propasti u...

Predznak Sudnjeg dana: Pojava vojske koja će napasti Kabu i propasti u zemlju, od prvog do posljednjeg

700

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem (Allahov mir i spas njemu), nas je obavijestio o vojsci koja će napasti Allahovu Kuću i tražiti čovjeka iz Kurejšija, da bi ga zarobili. Taj čovjek će biti Mehdi. A Allah, dželle ve'ala, će cijelu vojsku utjerati u zemlju, od prvog do posljednjeg, a na Sudnjem danu oni među njima koji budu istinski sljedbenici ummeta Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, bit će proživljeni shodno njihovim nijetima (namjerama).

Od Abdullaha ibn el­ Kubtija se prenosi da je rekao: “Ušli smo Haris ibn Ebi Rebi'a, Abdullah ibn Safvan i ja kod Ummu Seleme, pa su je njih dvojica upitali o vojsci koja će biti utjerana u zemlju. To je bilo u vrijeme Abdullaha ibn Zubejra, dok je ratovao sa Hadždžadžom ibn Jusufom, a tada je bio sklonjen u Allahovoj Kući u Mekki. Ummu Seleme kaza: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

line quotes

Potražit će utočište u Kabi, a na njega će biti poslana vojska, pa kada dođu do puste zemlje, bit će u zemlju utjerani. A ja sam na to upitala: “Allahov Poslaniče, a šta sa onima koji budu prisiljeni?“ pa mi je odgovorio: I on će biti u zemlju utjerani, a na Sudnjem danu bit će proživljeni po svojim nijetima.

(Bilježi Muslim)

U drugoj predaji stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo vojsku koja će biti u zemlju utjerana, pa je Ummu Seleme upitala: “Ali bit će među njima onih koji su prisiljeni?!” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Bit će proživljeni po nijetima.“ (Bilježi Tirmizi)

Bit će prema nijetima proživljeni, jer će među njima biti i onih koji nisu dobrom voljom učestvovali, a bit će i onih koji su došli usput ili radi trgovine, ali će biti svi redom u zemlju utjerani, zbog toga jer su bili u skupini sa nevaljalim i zlim. Jer, kada takve pogodi nesreća, snađe i one koji su s njima. Hadis dakle jasno upozorava da se izbjegava društvo zlih i nevaljalih, i da će onoga koji uveća takvo društvo svojim prisustvom snaći kazna koja je njima namijenjena. Iz hadisa se može razumjeti da će ih kazna snaći prije nego dođu do Kabe, i da će ta vojska ići na čovjeka koji je bio našao utočište u Kabi. Taj čovjek je Mehdi Muhammed ibn Abdullah, a Allah će ga zaštititi utjerivanjem cjelokupne vojske u zemlju. To će biti keramet njemu podaren.

Od Aiše, radijallahu anhu, se prenosi da je rekla: „Allahov se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prevrtao u snu, pa mu rekosmo: “O Allahov Poslaniče, učino si nešto u snu što nikad dosad nisi!?” Pa je rekao: “Čudno, da će se ljudi iz moga ummeta uputiti prema ovoj Kući (Kabi), radi čovjeka od Kurejšija koji se sklonio u nju, pa kada dođu do pustinjskog predjela, bit će u zemlju utjerani.“ Na to smo rekli: „Allahov Poslaniče, ali put će nanijeti i druge ljude?!” “Hoće“, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i nastavi: “Među njima je i onih koji su krenuli da traže nešto, i onih koji su bili prisiljeni da krenu, i slučajnih putnika… Bit će uništeni odjednom, na različitim mjestima. Allah, ‘azze ve džell, će ih proživjeti shodno njihovim nijetima.“ (Bilježi Muslim)

A u jednoj drugoj predaji stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vojska će krenuti da napadne Kabu, pa kada dođe do pustinjskog predjela, bit će u zemlju utjerana, od prvog do posljednjeg.“ Aiša, radijallahu anhu, je na to upitala: „Allahov Poslaniče, kako to da će od prvog do posljednjeg biti u zemlju utjerani, a među njima će biti i onih koje je put nanio i onih koji nisu njihova kova?!” Poslanik, sallallahu aiejhi ve sellem, odgovori: “Bit će od prvog do posljednjeg u zemlju utjerani, ali će biti proživljeni svako prema svom nijetu.“ (Bilježi Buhari)

O Mehdiju i događaj ima vezanim za njega će biti još govora.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige