Naslovnica Akida Vrijednost borbe na Allahovom putu

Vrijednost borbe na Allahovom putu

3203
konjanici

Allah Uzvišeni kaže:

“Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu, i Indžilu, i Kur’anu – a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.” (Et-Tevbe, 111.)

Vrijednost jutarnjeg i večernjeg
izlaska u borbu

Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
Jedan jutarnji ili večernji boravak u borbi je bolji od svega što na ovome svijetu postoji.“[note]Bilježe Buharija, br. 2792., i ovo je njegiva verzija, i Muslim, br. 1880.[/note]

Ebu Ejjub prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
Jedan jutarnji ili večernji boravak u borbi je bolji od svega što sunce obasjava.“ [note]Bilježi Muslim, br. 1883.[/note]

Onaj ko ode u borbu,
pa umre ili bude ubijen

Allah Uzvišeni veli:

  1. “Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. A Allah mnogo prašta i milostiv je.” (En-Nisa, 100.)
  1. “A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti.” (Alu Imran, 157-158.)
  1. “Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati; radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.” (Alu Imran, 169-171.)
  1. “I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, sigurno, obilno nagraditi.” (En-Nisa, 74.)

Ebu Katada, radijallahu ‘anhu, pripovijeda da je neki čovjek upitao:
Allahov Poslaniče, ako poginem na Allahovom putu, hoće li biti oprošteni svi moji grijesi?” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ‘Hoće, bit će oprošteni svi tvoji grijesi ako pogineš na Allahovom putu strpljivo se i iskreno boreći, napadajući, a ne uzmičući, osim duga. Tako mi reče Džibril, alejhis-selam.‘“ [note]Bilježi Muslim, br. 1885.[/note]

Onaj ko ima želju za džihadom,
pa ga spriječi bolest
ili neko drugo opravdanje

Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike bio u bitki, pa je kazao:
Ima ljudi koji su opravdano ostali u Medini, ali oni su sa nama gdje god mi idemo.“ [note]Bilježi Buharija, br. 2839.[/note]

Onaj ko opremi borca
na Allahovom putu

Zejd b. Halid prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
Ko opremi borca na Allahovom putu i sam je borac, a također status borca ima i onaj ko preuzme brigu o potrebama koje je imao onaj ko je otišao u borbu.“ [note]Bilježe Buharija, br. 2843., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1895.[/note]

Ko na Allahovom putu žrtvuje
svoj život i imetak

Allah Uzvišeni veli:

“Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahova Poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti – Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro – i neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili.” (Et-Tevbe, 120-121.)

Od Ebu Absa se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao:
Noge koje se zapraše na Allahovom putu neće pržiti Vatra.“ [note]Bilježi Buharija, br. 907.[/note]

Vrijednost udjeljivanja na
Allahovom putu

Allah Uzvišeni kaže:

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekare, 261.)

Ebu Mesud El-Ensari prenosi da je neki čovjek doveo obilježenu devu i kazao: „Ovo dajem na Allahovom putu.“ Nakon toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Na Sudnjem danu ćeš zauzvrat dobiti sedam stotina takvih deva.“ [note]Bilježi Muslim, br. 1892.[/note]

 

Izvor: IslamHouse.com