Naslovnica Akida Da li u ilahiji “U Medinu pošao bih” ima širka?

Da li u ilahiji “U Medinu pošao bih” ima širka?

2086

Pitanje: Esselamu alejkum. Da li u ilahiji “U Medinu pošao bih” ima širka, u dijelu (gdje se kaže) Pružaš pomoć potrebnome i lijek si srcu ranjenome kako neka braća kažu da ima? Allah da vas nagradi.

Odgovor: Bismillahir-rahmanir-rahim.

U osnovi ova ilahija je sporna, a posebno su sporne tri rečenice.
Sporna je iz razloga što podstiče slušaoce da posjete kabur Poslanika ﷺ tj. odlazak u Medinu ne zbog mesdžida i vrijednosti namaza u toj džamiji, već zbog kabura Poslanika ﷺ. Ima više neispravnih hadisa koji govore da onaj ko posjeti kabur Poslanika ﷺ zaslužuje njegov šefa'at na Sudnjem danu, poput hadisa: “Ko posjeti moj kabur obavezan mu je šefa'at” i upravo ova ilahija podstiče na posjetu Medine zbog kabura Poslanika ﷺ.

U Visokom sam prije par godina prisustvovao hutbi pred odlazak na hadž, imam je čitavu hutbu posvetio vrijednosti posjete kabura Poslanika ﷺ citirajući neispravne hadise, a da skoro nijednom nije spomenuo vrijednost posjete džamije. Ulema je dozvolila posjetu kabura Poslanika ﷺ ali u sklopu posjete njegove džamije, tj. da onaj koji živi van Medine, zanijeti posjetu Poslanikove džamije, i u sklopu te posjete obiđe kabur Poslanika, nazove selam njemu, Ebu Bekiru i Omeru. Medina se posjećuje zbog njene vrijednosti i njenog berićeta, zbog Poslanikove ﷺ džamije i vrijednosti namaza u toj džamiji, a ne zbog kabura Poslanika ﷺ.

Poslanik ﷺ veli: „Namaz u ovoj mojoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza u drugoj džamiji, osim u mekkanskom haremu.“ (Buhari i Muslim)

Odlazak u Medinu zbog kabura Poslanika ﷺ zabranjen je sljedećim hadisom. Poslanik ﷺ kazao: “Ne poduzima se putovanje osim ka tri mesdžida: El-Mesdžidul-Haramu, El-Mesdžidul-Aksau i ovom mom mesdžidu.” (Muslim)

Sporne rečenice u ilahiji:
1. Pružaš pomoć potrebnome
2. Poslaniče, ružo sreće, lijek si srcu ranjenome
3. Tvoj šefa'at dobijemo (posjetom njegovog kabura)

Što se tiče prve rečenice, ona je nažalost jasan širk u rububijetu, a to je kufr.

Ova rečenica upućuje na ubjeđenje, tj. vjerovanje, a zatim i jezička potvrda da Poslanik iako je mrtav pruža pomoć kome je potrebno. Da je Poslanik ﷺ živ, ne bi smo mogli ovako tumačiti, jer za bilo kojeg živog čovjeka može se reći da pomaže druge, tj. pruža pomoć potrebnome. Pošto je Poslanik ﷺ mrtav, on nema nikakvog udjela niti mogućnosti da djeluje na dunjaluku, a samim tim ni da pomaže druge, pa ko smatra da Poslanik ﷺ pomaže druge dok je on u kaburu, uzdigao je Poslanika na stepen koji mu ne pripada, to je stepen rububijeta, kao kada bi rekli da Poslanik ﷺ liječi, ili spušta kišu ili daje rizk, sve su ovo stepeni rububijeta, i to su djela koja su specifična samo za Raba, Gospodara svijetova, Allaha subhanehu ve teala.

Ko smatra da neko ima udjela u djelima koja su specifična samo za Allaha uzdigao je toga na stepen Allaha i uporedio ga sa Allahom, a to je jasan širk u rububijetu po kocenzusu muslimana.

Ukoliko bi neko još i pozivao Poslanika ﷺ da mu bilo šta pomogne, pored širka u rububijetu učinio bi i širk u uluhijetu (ibadetu), jer je traženje pomoći (od mrtvog) ustvari, upućivanje dove, dova je ibadet, pa ko upućuje dovu nekome mimo Allaha čini širk u ibadetu.

Što se tiče druge rečenice, lijek si srcu ranjenome, to je neispravno, to je jasan guluv-pretjerivanje, s tim što ovo pretjerivanje nekada može biti veliki a nekada mali širk. Ovde polazimo od osnove da se ima ubjeđenje da Allah liječi, te da je Poslanik ﷺ samo razlog liječenja srca, u protivnom, ko smatra da Poslanik ﷺ liječi, učinio je veliki širk u rububijetu.
Allah nije učinio mrtvog Poslanika ﷺ lijekom muslimanima, niti lijek srcu, lijek srcu je učenje Kur'ana, zikr, činjenje dobrih dijela, itd.

Onaj ko smatra da je Allah učinio Poslanika ﷺ razlogom lijeka srca ili duše, kao što se smatra da je zapis razlog lijeka od uroka, npr. učinio je širk u razlozima (sebebima) a to je mali širk, jer Allah nije učinio mrtvog Poslanika ﷺ lijekom za srca ljudi.

Međutim, ukoliko se ova rečenica ponavlja samo radi hvalospjeva (pohvala), bez spomenutog ubjeđenja, onda to nije širk, ali je opet zabranjeno, jer je to guluv-pretjerivanje koje može vremenom da odvede u širk.

Što se tiče treće rečenice, tvoj šefa'at dobijemo (posjetom njegovog kabura), takvo ubjeđenje je novotarija, jer ne postoji ispravan dokaz da se šefa'at postiže posjetom Poslanikovog ﷺ kabura.

Dakle, svi hadisi koji govore o tome da je posjeta Poslanikovog ﷺ kabura jedan od uzroka šefa'ata su neispravni. Ovo su najpoznatiji hadisi koji se spominju:
„Zagarantovan je šefa'at onome ko posjeti moj kabur.“
„Biće dozvoljeno moje zauzimanje onome ko posjeti moj kabur.“
„Onaj ko me posjeti, a nema druge potrebe osim toga, ima pravo na moj šefa'at.“
„Biću zagovornik ili svjedok onome ko me posjeti u Medini, nadajući se nagradi za to djelo.“
„Biću zagovornik ili svjedok onome ko posjeti mene ili moj kabur.“

Na osnovu kazanog, zaključujemo da posjeta Poslanikovog ﷺ kabura nije uzrok njegovog šefa'ata, jer ne postoje ispravni hadisi koji na to ukazuju. Na mnoštvo ovih hadisa ne treba se osvrtati, jer nijedan od njih nije ispravan, a Allah najbolje zna.

Uzroci koji nas dovode do šefa'ata su:
• Tevhid
• Učenje Kur'ana
• Post
• Dova prilikom ezana
• Nastanjivanje u Medini
• Strpljivost na njenim nedaćama i smrt u njoj
• Donošenje salavata na Poslanika ﷺ
• Dženaza-namaz umrloj osobi koju klanja skupina muslimana
• Veliki broj sedždi

Zaključak: Ova ilahija podstiče na posjetu Poslanikovog ﷺ kabura, pored toga što ima širka, nije dozvoljeno putovati u Medinu da bi se posjetio kabur Poslanika ﷺ (da to bude nijet posjete Medine), ono što je dozvoljeno je putovanje u Medinu da bi se posjetila Poslanikova ﷺ džamija, kako bi se u njoj klanjalo te zbog velike vrijednosti namaza u njoj i velike nagrade za taj namaz, i tek je tada dozvoljeno uzgred posjetiti kabur Poslanika ﷺ.

Dakle, nije dozvoljeno učiti ovu ilahiju.
A Allah najbolje zna.

Odgovorio: mr. Jakub Alagić
Izvor: Fb stranica Vjerovanje Bošnjaka
Obrada: Menhedž