Naslovnica Opšti mudžtehidi Ibnul-Kajjim el-Dževzijje Kur'an o saburu: Dvadeset i dva konteksta u kojima Allah spominje...

Kur'an o saburu: Dvadeset i dva konteksta u kojima Allah spominje strpljenje

225

Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, rekao je: “Uzvišeni je Allah u Kur'anu spomenuo strpljivost na više od devedeset mjesta.” Ovdje ćemo navesti kontekste u kojima je spomenuta ova osobina.

1 Imperativ (naredba na strpljivost):

Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć” (El-Ahkaf, 35);

“A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga… ” (Et-Tur, 48)

2 Zabrana onoga što je suprotno strpljivosti:

“l ne traži da im kazna što prije dođe” (El-Ahkaf, 3 5);

“I ne gubite hrabrost i ne žalostite se” (Alu lmran, 1 39);

“I ne budi kao onaj koji je u utrobi kita zavapio” (El-Kalem, 1 39).

3 Vezivanje uspjeha s njome:

“O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Alu Imran, 200)

Konačni uspjeh vezan je za primjenu svih ovih stvari.

4 Udvostručenje nagrade strpljivih:

“Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe” (El-Kasas, 54);

“Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.” (Ez-Zumer, l O)

Sulejman ibn Kasim veli: “Za svako djelo znaju se njegovi sevapi osim za strpljenje. Uzvišeni je rekao: ‘Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.’ Nagrada će biti poput obilne kiše.”

5 Vođstvo u vjeri vezano je za strpljivost i čvrsto uvjerenje

Uzvišeni kaže:

“Između njih smo Mi vođe određivali, i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.” (Es-Sedžda, 24)

Strpljivošću i čvrstim vjerovanjem, dakle, zaslužuje se vođstvo u vjeri.

6 Allah će im podariti Svoju pomoć

Uzvišeni je rekao:

“Allah je doista na strani strpljivih.” (El-Bekara, 1 53)

Ebu Ali ed-Dekkak kaže: “Strpljivi su sretni na oba svijeta, jer dobijaju pomoć od Uzvišenog Allaha.”

7 On im je obećao tri stvari koje nije obećao nikom drugom, a to su Njegov blagoslov, milost i uputa:

“A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!” (El-Bekara, 155-157)

Jedan od prethodnika, kome su izrazili žaljenje zbog nevolje koja ga je spopala, rekao je: “Zašto ne bih bio strpljiv kad mi je Allah obećao za to tri stvari od kojih je svaka bolja od cijelog dunjaluka?!”

8 Allah je učinio da strpljivost bude pomoć i sprema. Naredio nam je da tražimo pomoć u tome:

“Pomozite sebi strpljenjem i molitvom.” (El-Bekara, 45)

Onaj ko nema strpljenja nema ni pomoći.

9 Pobjeda je u strpljivosti i bogobojaznosti:

“Hoće! Ako budete izdržljivi (strpljivi) i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.” (Alu lmran, 125)

10 Uzvišeni je Allah u strpljivosti dao jaku zaštitu od spletki neprijatelja. Čovjek nema bolje zaštite od toga:

“I ako budete strpljivi i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi” (Alu Imran, 120)

11 Uzvišeni je Allah naredio Svojim melekima da ih blagoslove u Džennetu zbog sabura:

“Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!” (Er-Ra'd, 24)

12 Allah im je dozvolio da uzvrate na tuđa maltretiranja, a zatim se čvrsto zakleo da im je bolje da otrpe:

“Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive.” (En-Nahl, 126)

13 Strpljivost i dobro djelo za sobom povlače opraštanje grijeha i veliku nagradu:

“A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika.” (Hud, 11)

Ovo su Allahovi odabranici iz slabunjave ljudske vrste, koja gubi nadu i vjeru u krizama, a raduje se i ponosi u blagostanju. Od ovih epiteta može zaštititi jedino strpljivost i dobra djela, kao što se oprost i obilna nagrada ne može na drugi način postići.

14 strpljivost u teškim trenucima znak je razboritosti i vrline:

Strpljivo podnositi i praštati – tako treba svaki pametan postupiti.” (Eš-Šura, 43)

Lukman je svome sinu rekao:

“O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti.” (Lukman, 17)

15 Allah je vjernicima obećao pomoć i pobjedu

To je stvar koja im je obećana – najljepša riječ. Oni su to zaradili strpljivošću:

“i lijepo obećanje Gospodara tvoga sinovima Israilovim bilo je ispunjeno – zato što su trpjeli” (El-E'raf, 137)

16 Allahova ljubav zavisi od sabura i samo je strpljivi zaslužuju:

“A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali – a Allah strpljive voli.” (Alu lmran, 146)

17 Lijepe stvari steći će samo strpljivi

Ovo je na dva mjesta u Kur'anu spomenuto – u suri Kasas, u priči o Karunu, gdje su učeni rekli onima koji su željeli bogatstvo poput njegovoga:

“‘Teško vama!’, govorili su učeni, ‘onome koji vjeruje i čini dobra djela bolje je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena’.” (El-Kas as, 80)

U suri Ha-Mim (Sedžda) On Svome robu naređuje da dobrim uzvrati. Na taj način će se između njega i njegovog neprijatelja stvoriti prijateljstvo:

“To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.” (Fussilet, 35)

18 Uzvišeni govori da se Njegovim ajetima koriste strpljivi i zahvalni:

“I Musaa smo poslali s dokazima Našim: ‘Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!’ To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan.” (Ibrahim, 5)

Uzvišeni kaže o Lukmanu:

“Zar ne vidiš da lađe Allahovom milošću morem plove da bi vam pokazao neke dokaze Svoje. To su, zaista, pouke za sve strpljive i zahvalne.” (Lukman, 31)

U priči o Sabi kaže:

“…i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog.” (Sebe’, 19);

„I jedno od znamenja Njegovih jesu lađe nalik na brda koje morem plove. Ako želi, On umiri vjetar, i one na površini njegovoj ostaju nepokretne – to su pouke svakom onom ko je strpljiv i zahvalan.” (Eš-Šura, 32-33)

Na ova četiri mjesta u Kur'anu ukazuje se na to da iz Allahovih znakova pouku uzimaju strpljivi i zahvalni.

19 Njegov je rob Ejjub zbog strpljivosti zaslužio najljepšu pohvalu:

“Mi smo, zaista, našli da je on strpljiv; divan je rob on bio i stalno se Allahu pokajnički obraćao!” (Sad, 44)

Ovo znači i da je onaj ko je nestrpljiv u nedaćama loš rob.

20 Za one koji ne vjeruju i nisu skloni istini i strpljenju, ukazuje se da se i drugi tome ne mogu nadati:

“Tako Mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (El-Asr, 1-3)

Zato je imam Šafi rekao: “Kada bi svi ljudi razmišljali o ovom ajetu, bilo bi im dosta.”

Čovjek se usavršava tako što razvija dvije snage: snagu znanja i snagu djelovanja, snagu imana i dobrih djela. Kao što je čovjek dužan usavršavati sebe, tako je dužan usavršavati i druge, a to se postiže savjetovanjem dobra i savjetovanjem strpljivosti. A oslonac, osnova i drška toga jeste strpljivost.

21 Sretnici su oni koji strpljenje i milosrđe posjeduju i drugima ih preporučuju.

Uzvišeni kaže:

“A potom da je bio od onih koji vjeruju, koji jedni drugima strpljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju; oni će biti – oni s desne strane (sretnici)!” (El-Beled, 17 -18)

Ovim se sretnici svode na one koji posjeduju ove dvije osobine. Četiri su mogućnosti odnosa ovih osobina. Najbolji su ovi, a najgori oni koji nemaju ni strpljivosti ni milosrđa. Zatim slijede oni koji imaju strpljivost, a nemaju milost, i nakon njih oni koji imaju milosrđe, a nemaju strpljivost.

22 Allah izjednačava strpljivost s ruknovima islama i svim stepenima imana

S molitvom ga izjednačava u ajetu:

„Pomozite sebi strpljenjem i molitvom.” (El-Bekara, 45);

s dobrim djelima uopće poredi ga u ajetu:

“A samo strpljive i oni koji dobra djela čine…” (Hud, 11);

s bogobojaznošću izjednačen je u ajetu:

“…ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio.” Gusuf, 90);

sa zahvalnošću izjednačen je u ajetu:

“T o su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan.” (Lukman, 31);

s istinom je izjednačen u ajetu: “…i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” (El-Asr, 3);

s dubokim uvjerenjem izjednačen je u ajetu:

” … jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali” (EsSedžda, 2 4);

s iskrenošću je izjednačen u ajetu:

“I iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama.” (El-Ahzab, 35)

Strpljivost je uzrok Njegove ljubavi, zaštite, pomoći i lijepe nagrade. Samo dio toga dovoljno je za sreću i blagostanje. A Allah najbolje zna.

Iz knjige “Knjiga uputa za strpljive i zahvalne”
Autor knjige: Ibnul-Kajjime el-Dževzijje, rahimehullah
Priprema i naslov teksta: Menhedž