Naslovnica Akida Prinošenje žrtve: propisano, dozvoljeno i klanje koje je širk

Prinošenje žrtve: propisano, dozvoljeno i klanje koje je širk

203
islamske teme 2

Prinošenje žrtve nekome drugom mimo Allaha

Jezičko značenje: klanje.

Terminološko značenje: klanje i puštanje krvi veličajući i približavajući se Uzvišenom Allahu na određeni način.

Vrste klanja

1. propisano klanje,

2. dozvoljeno klanje,

3. klanje koje je od širka.

Propisano klanje:

1. kurban;

2. klanje za koje se zavjetovalo Allahu, subhanehu ve te’ala;

3. kurban koji se kolje pri hadžskim obredima;

4. klanje kojim se otkupljuje za hadžske i umranske prijestupe;

5. akika koja se kolje za novorođenče;

6. klanje koje je milostinja kojom se približava Allahu, subhanehu ve te’ala;

7. klanje koje se čini kako bi se ugostio drag gost.

Dozvoljeno klanje:

1. klanje čije se meso prodaje,

2. klanje za jelo.

Klanje koje je od širka:

1. klanje i prinošenje žrtve kipovima;

2. prinošenje žrtve džinnima;

3. prinošenje žrtve kaburima i turbetima;

4. klanje pri useljenju u novu kuću s namjerom da se kuća time zaštiti od džinna;

5. klanje pri ulasku mladenaca u kuću i njihov prelazak preko puštene krvi;

6. klanje radi Allaha pri čemu se spominje nečije drugo ime, a ne Allahovo, subhanehu ve te’ala.

Ukratko:

1. Klanje i prinošenje žrtve je ibadet Allahu koji nije dozvoljeno uputiti nikome drugom mimo Allaha, subhanehu ve te’ala. Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

“Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.’” (Prijevod značenja El-En’am, 162.)

2. Klanje i prinošenje žrtve nekome drugom mimo Allaha je veliki širk i počinitelj dotičnog djela je proklet. Dokaz za to su riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Neka je Allahovo prokletstvo na onoga koji zakolje i prinese žrtvu nekome drugom mimo Allaha!” (Ahmed i Ebu Davud)

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema i obrada / naslovi: Menhedž