Naslovnica Akida O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže...

O hadisu: Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe illallah želeći time Allahovo lice

400
sehadet la ilahe illallah

Hadis Itbana

Od Itbana radijallahu anhu se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe illallah – nema božanstva koje zaslužuje ibadet osim Allaha – želeći time Allahovo lice.“ Hadis bilježe Buhari i Muslim.

Tumačenje

„Uistinu, Allah je zabranio Vatri da prži onoga ko kaže la ilahe illallah – nema božanstva koje zaslužuje ibadet osim Allaha…“

Da li se ovdje cilja na to da je dovoljno samo izgovoriti jezikom „la ilahe illallah“? Ne, već mora postojati govor srca, što je vjerovanje, govor jezika, što je izgovor i govor udova, što je činjenje dobrih djela udovima tijela.

✧ Da li se za djelo udova može reći da je govor?

Da, kao što je došlo u hadisu Ammara o tejemumu koji bilježe Buhari i Muslim, a u kojem stoji: „Kale bi jedihi – rekao je svojom rukom“, tj. uradio. Isto tako, hadis Aiše u Sahihu u kojem stoji: „Ve kale bi jedihi hakeza fil erd – i rekao je ovako svojom rukom na zemlji“, tj. uradio pokazavši svojom rukom na zemlji. Što se tiče novotara, oni govor ograničavaju samo na jezik.

„želeći time Allahovo lice“

Ovo je jedan od uvjeta koji se mora ostvariti da bi la ilahe illallah koristilo kod Allaha.1

U drugim hadisima se spominju i drugi uvjeti poput:

iskrenosti (sidka) koji se spominje u hadisu Mu'aza: „Nema nikoga da posvjedoči da nema drugog božanstva koje zaslužuje ibadet osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik istinski iz svog srca, a da ga Allah neće zabraniti Vatri.“ (Buhari i Muslim)

› nepostojanja sumnje, što je došlo u hadisu kod imama Muslima: „Svjedočim da nema drugog božanstva koje zaslužuje ibadet osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik, neće čovjek sresti Allaha ne sumnjajući u ove riječi, a da ga Allah neće uvesti u Džennet.“

Postoje i drugi uvjeti poput znanja, rada po njima (tj. po onome što zahtjeva šehadet), ljubav, pokornost i prihvatanje.

„želeći time Allahovo lice“

Ovo je pripisivanje svojstva Stvoritelju. Ovim hadisom se Allahu potvrđuje svojstvo lica. To je svojstvo koje pripisujemo Allahu onako kako to Njemu dolikuje bez iskrivljivanja njegovog značenja (tahrif), bez njegovog poređenja sa svojstvima stvorenja (temsil), bez govora o njegovoj kakvoći (tekjif) i bez nijekanja ovog svojstva (ta’til). Što se tiče mu'attila, oni iskrivljuju značenje svojstva Allahovog lica i kažu da se pod njim cilja Allahova želja da rob bude nagrađen.

Hadis ukazuje na treću odliku tevhida, a to je da sljedbenik tevhida biva zabranjen Vatri.

Da li se zabranjenost odnosi na vječni boravak u Vatri ili na sami ulazak u Vatru?

U zavisnosti od tevhida, ako je tevhid potpun onda se zabranjenost odnosi na ulazak u Vatru (tj. nikada neće ući u nju), ali ukoliko tevhid bude manjkav onda se zabranjenost odnosi na vječni boravak u Vatri.2


Autor: šejh Ali el-Hudajr (biografija šejha ovdje)
Iz djela “Mu'tesar – komentar na Kitabut-tevhid”
Priprema: Menhedž
Klikni ovdje za ostale dijelove serijala

horizontalna linija

1 Tj. djelo mora biti urađeno iskreno radi Allaha, to je značenje riječi: „želeći time Allahovo lice“. (op. prev.)
2 Tj. ukoliko takav i bude kažnjen bit će zabranjeno Vatri da ga vječno gori, već će ga gorjeti onoliko koliko Allah bude htio, a potom će biti uveden u Džennet. (op. prev.)